Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Elektronická komunikácia

Financie a hospodárstvo

Finančná správa umožňuje daňovým subjektom v zmysle právneho poriadku SR realizovať podanie elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne správcu dane. Elektronická podateľňa správcu dane je spoločná pre všetky daňové orgány a je prístupná všetkým autorizovaným používateľom elektronických služieb daňovej správy [eSlužieb].

Autorizované elektronické služby poskytované finančnou správou zahrňujú:

 • Zoznam daní (prehľad daní, na ktoré je daňový subjekt evidovaný alebo registrovaný) a informácie o subjekte
 • Katalóg formulárov
 • Katalóg služieb
 • Spis subjektu (prehľad odoslaných a prijatých dokumentov)
 • Osobný účet (výpis z osobného účtu, vydanie potvrdenia o stave OÚ a informácie o platení daní)
 • História komunikácie - odoslané a prijaté dokumenty
 • Autorizované služby - zabezpečenie prístupu k ďalším službám - LIEH – oznamovacia povinnosť, IS KZ – informačný systém kontrolných známok, EMCS - celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami EÚ v režime pozastavenia dane,
 • Profil používateľa - správa základných a kontaktných údajov, zmena bezpečnostných prvkov a správa notifikácií
 • Správa autorizácií subjektu
 • Prehľad autorizácií k subjektom
 • Schránka správ (prehľad dokumentov, oznámení, upozornení a informácií)
 • Daňový kalendár s upozorneniami na očakávané daňové povinnosti

Pre získanie prístupu k elektronickým službám je nevyhnutnou podmienkou:

1. registrácia používateľa pre vstup do autorizovanej zóny portálu finančnej správy: Registračný formulár používateľa
2. autorizácia používateľa na overenie oprávnenia registrovaného používateľa konať v mene daňového subjektu alebo za daňový subjekt pred správcom dane pri využívaní elektronických služieb.

Modul Osobná internetová zóna portálu finančnej správy je určený pre elektronickú komunikáciu subjektov s finančnou správou. Modul poskytuje služby týkajúce sa interakcie medzi daňovým subjektom a jednotlivými agendami finančnej správy, pri ktorých sa vyžaduje autentifikácia používateľa. Osobná internetová zóna predstavuje prvok, ktorý zabezpečí používateľovi v rozsahu jeho oprávnení prístup k elektronickým službám, správam a personálnym nastaveniam.

Povinnosť elektronickej komunikácie

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. finančnej správe od 1.1.2014 má :

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
 5. od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov ( neuvedených v bodoch 2 a 3 ) a od 1. 7. 2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov  (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe tromi spôsobmi:

 • podpísané eID kartou (občianskym preukazom s čipom),
 • podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom),
 • podpísané EZnačkou prostredníctvom Dohody o elektronickom doručovaní  (len pre fyzické osoby)

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete:

 • V prípade občianskeho preukazu s čipom (eID karty) - čítačku čipových kariet, nainštalovaný softvér:

- ovládače k čítačke kariet,

- aplikáciu na prihlasovanie (eID klient),

- balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ktorý si stiahnete na portáli Ministerstva vnútra SR v časti "Softvér pre používateľov elektronickej identifikačnej karty"

- osobný bezpečnostný kód BOK (slúžiaci na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii) a PIN potrebný na odoslanie elektronického dokumentu.

 • V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – kvalifikovaný certifikát uložený na prenosnom médiu.
 • V prípade Dohody o elektronickom doručovaní  - pridelené ID a heslo.

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa §12 ods. 3 zákona o dani z príjmov (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie...) bude aj po termíne 1. 1. 2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v Obchodnom registri.  Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ani eID kartou, tak v tom prípade uzavrie so správcom dane písomnú Dohodu o elektronickom doručovaní.

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2018 právnické osoby nemajú možnosť s daňovým a colným úradom uzatvoriť Dohodu o elektronickom doručovaní, dohodu môžu uzatvárať už len fyzické osoby.

Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane#RegistraciaPouzivatela

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko