Ústredný portál verejnej správy

Deaktivácia schránky, opätovná aktivácia schránky, zrušenie schránky

Občan a štát

Deaktivácia schránky

Deaktivácia je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné využívať na elektronické doručovanie. Prístup do elektronickej schránky bude aj naďalej možný a jej obsah bude zachovaný.
Schránku možno deaktivovať prostredníctvom deaktivačnej funkcie schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Majiteľovi bude schránka deaktivovaná ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr však tretí pracovný deň po doručení tejto žiadosti.

Žiadosť o deaktiváciu elektronickej schránky na doručovanie je možné podať listinne alebo elektronicky (v prípade elektronickej žiadosti sa funkcia na deaktiváciu elektronickej schránky na doručovanie nachádza v sekcii Nastavenia priamo v prostredí elektronickej schránky). 

Elektronická schránka sa deaktivuje aj v prípadoch, kedy dôjde k nasledujúcim udalostiam a to ku dňu:

  • smrti fyzickej osoby, 
  • uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
  • právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovaním.

Opätovná aktivácia

Ak nedošlo k zrušeniu elektronickej schránky, o jej opätovnú aktiváciu môže majiteľ schránky požiadať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od poslednej deaktivácie prostredníctvom žiadosti, a to ku dňu uvedenému v tejto žiadosti, najskôr však tretí pracovný deň po jej doručení. 

Ak bola schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúce obdobie 15 mesiacov, majiteľ ju môže opäť aktivovať na doručovanie až po uplynutí 12 mesiacov od poslednej deaktivácie.

Žiadosť o opätovnú aktiváciu na doručovanie sa podáva prostredníctvom funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa a je spoplatnená správnym poplatkom 10 eur (v prípade listinnej žiadosti) alebo 5 eur (v prípade elektronickej žiadosti).

Elektronická schránka sa opäť aktivuje na doručovanie na žiadosť osoby, ktorej sa to týka, v prípade ak:

  • ide o fyzickú osobu podnikateľa, na žiadosť osoby, oprávnenej podľa osobitných predpisov pokračovať v podnikaní majiteľa elektronickej schránky,
  • súd zistí, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho je nažive a rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho  je zrušené,
  • pominuli dôvody deaktivácie vyplývajúce z rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovaním.

V uvedených prípadoch sa elektronická schránka opätovne aktivuje bezodplatne.

Zrušenie elektronickej schránky

K zrušeniu elektronickej schránky a k výmazu jej obsahu dôjde po uplynutí troch rokov od smrti majiteľa schránky, vyhlásenia majiteľa schránky za mŕtveho alebo zániku majiteľa elektronickej schránky.

Dátum poslednej zmeny: 21. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko