Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie zariadenia (autosedačky)

Cestovanie a doprava

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť. Z tejto povinnosti existujú zákonom stanovené výnimky.

Zo zákonného ustanovenia týkajúceho sa povinnosti používania bezpečnostných pásov a zadržiavacích zariadení existujú určité výnimky. Ide o:

 • vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
 • inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,
 • osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie; ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou než 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským zadržiavacím zariadením (pozri dole v ďalšom texte),
 • vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
 • osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.

Výnimka podľa bodov 3 a 4 sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Praktická rada: Podľa nového zákona o cestnej premávke už neexistuje výnimka z používania bezpečnostných pásov pre vodiča pri cúvaní a vodiča vozidla použitého v obci na zásobovanie predajnej siete a na zvoz alebo na rozvoz poštových zásielok a pre jeho spolujazdcov.

Osobitné kategórie vozidiel

Vo vymedzených prípadoch – ide o vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km/h, ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom a ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách – sú stanovené podrobnosti o podmienkach používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení.

Vo vozidle používanom na prepravu do škôl, vo vnútroštátnej nepravidelnej doprave a v medzinárodnej doprave nesmie byť počet prepravovaných osôb väčší, ako je počet miest na sedenie uvedený v osvedčení o evidencii. To sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú miesto určené pre stojace osoby a tento údaj je uvedený v osvedčení o evidencii.

Bezpečnostným pásom, sedadlovým pásom alebo pásom je zostava popruhov s uzatváracou sponou, nastavovacími zariadeniami a upevňovacími kovaniami, ktoré možno ukotviť vo vozidle a je konštruované tak, aby sa pri zrážke alebo náhlom spomalení vozidla znížilo riziko poranenia tým, že obmedzí pohyblivosť tela, a tento pojem zahŕňa tiež zariadenia na pohlcovanie energie alebo navíjanie pásov (ďalej len "bezpečnostný pás").

Detským zadržiavacím zariadením je určený bezpečnostný systém charakteristický ako súprava konštrukčných častí, ktorá môže byť kombináciou popruhov alebo pružných dielov so zabezpečovacou sponou, nastavovacím zariadením, úchytkami a v niektorých prípadoch aj doplnkovou sedačkou alebo nárazovým štítom a ktorú možno ukotviť ku karosérii vozidla.

Bezpečnostným systémom sa rozumie vybavenie sedadla vozidla bezpečnostným pásom alebo detským zadržiavacím zariadením, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa pri zrážke alebo náhlom spomalení zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela, osobitným bezpečnostným systémom je vybavenie sedadla vozidla obdobným zariadením, ako je detské zadržiavacie zariadenie, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa v prípade zrážky alebo náhleho spomalenia zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela.

Používanie detských zadržiavacích zariadení

Detské zadržiavacie zariadenia sa členia podľa hmotnosti dieťaťa do týchto skupín:

 • skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,
 • skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,
 • skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,
 • skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,
 • skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

Detské zadržiavacie zariadenia sa rozdeľujú do týchto tried:

 • zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie popruhov alebo ohybných častí s poistnou prackou, nastavovacím zariadením, upevňovacím kovaním a v niektorých prípadoch s prídavnou sedačkou alebo ochranným nárazovým štítom, prispôsobenými na upevnenie vlastným integrálnym popruhom alebo popruhmi,
 • nezabudované zariadenia pozostávajúce z čiastočného zadržiavacieho zariadenia, ktoré, ak sa používa spoločne s pásom pre dospelých, ktorý obopína telo prepravovaného dieťaťa alebo zadržiava zariadenie, v ktorom je prepravované dieťa umiestnené, vytvára zadržiavacie zariadenie.

Ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou než 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským zadržiavacím zariadením vhodným pre deti podľa hmotnostných skupín uvedených vyššie. Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.

Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať deti do veku troch rokov.

Vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom. Za týchto podmienok je zakázaná preprava dieťaťa na predných sedadlách.

Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatočný počet, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.

Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla

Osoba so zdravotnými dôvodmi sa preukazuje lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydaným príslušným zdravotníckym zariadením (pre zobrazenie vzoru kliknite sem). Lekárske osvedčenie musí obsahovať čas platnosti osvedčenia o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia.

Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydané v inom členskom štáte je platné aj pri preprave na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace agendy:

Lokalita

 • Slovensko