Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Kategórie vozidiel

Cestovanie a doprava

Kategóriou vozidla je rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky.

Základné kategórie vozidiel

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb.
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov.
 • Kategória O: prípojné vozidlá.
 • Kategória T: kolesové traktory.
 • Kategória C: pásové traktory.
 • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov.
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje.
 • Kategória P: pracovné stroje.
 • Kategória LS: snežné skútre.
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.

Členenie niektorých kategórií vozidiel       

Kategória vozidiel L

Podrobnejšie definície a členenie vozidiel kategórie L ustanovuje článok 4 nariadenia EÚ č. 168/2013 v platnom znení. 

Kategória vozidiel M 

Podrobnejšie definície a členenie vozidiel kategórie M ustanovuje príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

Kategória vozidiel N

Podrobnejšie definície a členenie vozidiel kategórie N ustanovuje príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov. 

Kategória vozidiel O 

Podrobnejšie definície a členenie vozidiel kategórie O ustanovuje príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

Terénne vozidlá (symbol G) a vozidlá na špeciálne účely (symbol S)

Podrobnejšie definície a členenie terénnych vozidiel (symbol G) a vozidiel na špeciálne účely (symbol S) ustanovuje príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

Kategórie vozidiel T,C,R a S

Podrobnejšie definície a členenie vozidiel kategórie T,C,R a S ustanovuje článok 4 nariadenia EÚ
č. 167/2013 v platnom znení.

Kategória pracovných strojov P

Kategória pracovných strojov P sa člení na:

PS - pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený spravidla na prepravnú činnosť.

PN - pracovný stroj nesený je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej polohe nie je v styku s pozemnou komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť. Je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.

 Kategória LS

Ide o zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu komunikácie.

Kategória V

Do tejto kategórie patria:

 • záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
 • bicykle – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,
 • bicykle s pomocným motorčekom – bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
 • kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,
 • kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
 • vozíky pre telesne postihnuté osoby – vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,
 • ručné vozíky – nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
 • motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
 • jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
 • iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich bodoch.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2016

Lokalita

 • Slovensko