Ústredný portál verejnej správy

Zriadenie novej elektrickej prípojky a pripojenie odberného miesta pre domácnosti

Bývanie

Ak potrebujete zaviesť do domu či bytu elektrinu, prejdite si nášho sprievodcu. Vďaka nemu zistíte, ako žiadosť o pripojenie doručiť a kto sa o zriadenie prípojky postará.

Pre úspešné zriadenie elektrickej prípojky je dôležitý vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti alebo právo užívať danú nehnuteľnosť.

 • Ak vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do distribučnej sústavy, ale nachádza sa v lokalite s vybudovanou distribučnou sústavou, stačí postupovať podľa nižšie uvedených krokov.
 • Ak požadujete len zmenu odberateľa elektriny na existujúcom odbernom mieste, kontaktujte svojho dodávateľa elektriny. Žiadosť o zmenu odberateľa vybaví váš dodávateľ spoločne s pôvodným odberateľom.
 • Ak objekt určený na bývanie plánujete vybaviť energeticky náročnejšími spotrebičmi alebo vám nepostačuje súčasná hodnota hlavného ističa, počet fáz elektromera či tarifikácia elektromera, postupujte podľa inštrukcií týkajúcich sa zmenou pripojenia.

Podajte žiadosť o pripojenie

Postup pripojenia nového odberného miesta závisí od prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Na Slovensku poskytujú tieto služby:

Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave môžete podať:

 • online,
 • poštou,
 • e-mailom,
 • prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

Doplňte potrebné prílohy 

Ak plánujete stavať nový dom, pripojte k žiadosti aj povinnú prílohu. Je ním situačný plán, ktorý musí obsahovať:

 • vyznačenie polohy objektu,
 • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc. Ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám následne odošle na podpis návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy. Lehota je maximálne 30 dní od podania žiadosti.

Doručte zmluvu

Podpísanú zmluvu o pripojení doručte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Môžete ju poslať e-mailom alebo poštou.

Súčasťou zmluvy sú informácie o technických podmienkach (napríklad potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre žiadateľa aj pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy záväzné.

Zaplaťte za pripojenie a pripravte odberné miesto

Poplatok za pripojenie musíte zaplatiť v stanovenom termíne. Ak ho neuhradíte, návrh zmluvy zaniká a budete musieť podať novú žiadosť o pripojenie.
Sumu za pripojenie uhraďte:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet,
 • poštovou poukážkou priloženou k zmluve o pripojení.

Odberné miesto pripravte v stanovenej lehote, následne doručte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doklady uvedené v technických podmienkach pripojenia. Prevádzkovateľ skontroluje splnenie podmienok, pripraví odberné miesto v termíne uvedenom v zmluve o pripojení a následne odošle oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia žiadateľovi.

Vyberte si dodávateľa a uzatvorte zmluvu o dodávke elektriny

Posledným krokom je uzatvorenie zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej energie s vybraným dodávateľom. Zoznam dodávateľov elektriny je zverejnený na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám namontuje elektromer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky. Príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy žiada o montáž elektromera vami vybraný dodávateľ elektriny.

Často kladené otázky 

Na koho sa mám obrátiť, ak budem mať nejaké otázky? 

V prípade otázok kontaktujte príslušného regionálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Žiadateľ môže s prevádzkovateľom komunikovať prostredníctvom zákazníckej linky, online chatu alebo e-mailu. V prípade poruchy prostredníctvom nonstop poruchovej linky.

Zavedie prevádzkovateľ elektrinu až priamo do domu či bytu? 

Elektrickú prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy až po hranicu pozemku, respektíve až po elektromer na náklady osoby, pre ktorú bola zriadená. Náklady na zriadenie prípojky sa platia v cene za pripojenie. Vybudovanie pripojenia od elektromera až do samotnej nehnuteľnosti si zabezpečuje odberateľ sám na vlastné náklady.

Dátum poslednej zmeny: 6. 9. 2023
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR
+4212 48541111
info@mhsr.sk

Lokalita

 • Slovensko