Ústredný portál verejnej správy

Zriadenie novej elektrickej prípojky a pripojenie odberného miesta pre domácnosti

Bývanie

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú všetkých, ktorí na Slovensku vlastnia alebo plánujú si postaviť nehnuteľnosť, alebo užívajú nehnuteľnosť bez zriadenej elektrickej prípojky, alebo pripojeného odberného miesta a potrebujú ju pripojiť do distribučnej sústavy.
 1. Zriadenie elektrickej prípojky a pripojenie odberného miesta
 2. Kontakty na prevádzkovateľov distribučnej sústavy

1. Zriadenie elektrickej prípojky a pripojenie odberného miesta

Elektrickú prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy až po hranicu pozemku, resp. až po elektromer na náklady toho v prospech koho bola zriadená. Náklady na zriadenie elektrickej prípojky sa uhrádzajú v cene za pripojenie. Vybudovanie pripojenia od elektromera až do samotnej nehnuteľnosti si zabezpečuje odberateľ sám na vlastné náklady.

Pre úspešné zriadenie elektrickej prípojky, resp. pripojenie odberného miesta je dôležitý vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti alebo právo užívať danú nehnuteľnosť.

 • Ak vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do distribučnej sústavy, ale nachádza sa v lokalite s už vybudovanou distribučnou sústavou, stačí postupovať podľa nižšie uvedených krokov postupu nového pripojenia.
 • Ak požadujete len zmenu odberateľa elektriny na existujúcom pripojenom odbernom mieste (napr. po kúpe alebo pri prenájme nehnuteľnosti), je potrebné kontaktovať svojho dodávateľa elektriny. Žiadosť o zmenu odberateľa za Vás vybaví Váš dodávateľ za súčinnosti pôvodného odberateľa.
 • Ak objekt určený na bývanie plánujete vybaviť energeticky náročnejšími spotrebičmi alebo vám nepostačuje súčasná hodnota hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita), počet fáz elektromera (1 fáza/3 fázy), tarifikácia elektromera (1 tarifné meranie/2 tarifné meranie) a podobne, je potrebné postupovať postupom pri zmene pripojenia.

Ak chcete pripojiť nové odberné miesto, je potrebné absolvovať sériu krokov:

Postup pripojenia nového odberného miesta sa môže, v závislosti od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, mierne líšiť.

Podajte žiadosť o pripojenie

Žiadosť o pripojenie  zariadenia k distribučnej sústave môžete podať:

 • online,
 • poštou,
 • e-mailom,
 • prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu:

Ak plánujete stavať nový dom, pripojte k žiadosti aj povinnú prílohu - situačný plán, ktorý musí obsahovať:

 • vyznačenie polohy objektu,
 • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc, ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Vám následne odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy v lehote max. do 30 dní od podania žiadosti.

Doručte podpísanú zmluvu

Doručte podpísanú zmluvu o pripojení prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Zmluvu môžete zaslať e-mailom alebo poštou.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre Žiadateľa aj pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Zaplaťte cenu za pripojenie

Zaplaťte cenu za pripojenie v stanovenom termíne. Ak poplatok za pripojenie v stanovenom termíne neuhradíte, návrh zmluvy zaniká a budete musieť podať novú žiadosť o pripojenie.

Pripravte odberné miesto

V stanovenej lehote pripravte odberné miesto a doručte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doklady uvedené v Technických podmienkach pripojenia.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy skontroluje splnenie TPP, pripraví odberné miesto zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy v termíne uvedenom v zmluve o pripojení a následne odošle oznámenie o splnení Technických podmienok pripojenia žiadateľovi.

Vyberte dodávateľa a uzatvorte zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny

Posledným krokom je uzatvorenie zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej energie s vybraným dodávateľom.

Zoznam dodávateľov elektriny je zverejnený na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Vám následne namontuje elektromer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera.

Príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy žiada o montáž elektromera Vami vybraný dodávateľ elektriny.

Cenu za pripojenie uhraďte:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet,
 • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení.

Návrh zmluvy zaniká a žiadateľ je povinný podať novú žiadosť o pripojenie, ak podpísaná zmluva nebola prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doručená v stanovenej lehote, ak cena za pripojenie nebola uhradená v stanovenej lehote alebo ak nie sú splnené technické podmienky pripojenia v stanovenej lehote.

2. Kontakty na prevádzkovateľov distribučnej sústavy

V prípade otázok je potrebné obrátiť sa na príslušného regionálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy.  Žiadateľ môže s prevádzkovateľom komunikovať v prípade potreby prostredníctvom: zákazníckej linky, online chatu alebo e-mailu. V prípade poruchy prostredníctvom Poruchovej linky nonstop.

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR
+4212 48541111
info@mhsr.sk

Lokalita

 • Slovensko