Ústredný portál verejnej správy

Výpis z registra trestov

Občan a štát

Dňa 1. 11. 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o e-governmente, v súlade s ktorou bol novelizovaný aj zákon o registri trestov. Od tohto dátumu nie je možné vybaviť si výpis a odpis registra trestov na prokuratúre s výnimkou Registra trestov Generálnej prokuratúry na pracovisku na Kvetnej 13, v Bratislave. V zmysle tejto novely teda zaniká vydávanie výpisov a odpisov registra trestov na prokuratúrach. Zároveň sa zmenila výška poplatku pri žiadostiach podaných na integrovaných obslužných miestach (IOMO) na pracoviskách Slovenskej pošty. Celková výška poplatku na pošte bude 3,90 eura. V podateľni registra trestov sa uhrádza poplatok v nezmenenej výške 4 eurá.

Dátum poslednej zmeny: 3. 10. 2023
Dátum zverejnenia: 12. 11. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS

Lokalita

  • Slovensko