Ústredný portál verejnej správy

Potrebujem výpis z registra trestov

Občan a štát

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR, ktorá preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatne odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení.
 1. Kto si môže požiadať o výpis z registra trestov?
 2. Kde si vybavím výpis z registra trestov?
 3. Čo k tomu potrebujem (doklady, tlačivá, aplikácie...)
 4. Poplatky

O výpis z registra trestov môže požiadať

 • žiadateľ- osoba, ktorej sa výpis týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená, alebo
 • osoba splnomocnená žiadateľom,
 • iný orgán, organizácia alebo inštitúcia pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon (napríklad pre potreby konania súdov v občianskoprávnych, obchodných, správnych veciach).

Kde si vybavím výpis z registra trestov?

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva písomne a je možné ju podať

Elektronicky je možné podať žiadosť cez elektronickú službu Podanie žiadosti o výpis a odpis z registra trestov. Viac informácií k elektronickej službe nájdete na portáli Generálnej prokuratúry SR.  V prípade problémov alebo doplňujúcich otázok k podaniu žiadosti o výpis a odpis z registra trestov sa môžete obrátiť na helpdesk.rt@genpro.gov.sk.

Podrobný postup podania žiadosti cez elektronickú službu nájdete v  používateľskej príručke elektronických služieb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky [.pdf, 2035.6 kB].

Osobne je možné podať žiadosť o výpis z registra trestov:

 • na generálnej prokuratúre (len na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR, na pracovisku na ulici Kvetná 13, Bratislava),
 • na obciach, ktoré vedú matriku
 • na integrovaných obslužných miestach na pracoviskách Slovenskej pošty (IOMO) - hľadať pobočku IOMO
 • ak ste v zahraničí, žiadosť sa podáva na zastupiteľských úradoch SR.

Čo potrebujem k podaniu žiadosti?

Pri podaní žiadosti elektronicky potrebujete:

 • Ak ste občan SR, občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite k službe a čítačku kariet.
 • Ak ste cudzinec, doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite k službe a čítačku kariet. Nie je potrebné doložiť aj úradne preložený rodný list alebo inú verejnú listinu z knihy narodení, ako je to v prípade podania žiadosti osobne. Údaje uvedené v žiadosti sa overia automaticky.
 • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu/dokladu o pobyte, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
 • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie).

Pri podaní žiadosti osobne:

 • Ak ste občanom Slovenskej republiky, pri podaní žiadosti budete potrebovať svoj  platný občiansky preukaz.

 • Ak ste cudzinec, pri podaní žiadosti budete potrebovať svoj platný cestovný doklad (pas) a rodný list úradne preložený do slovenského jazyka (prípadne inú verejnú listinu z knihy o narodení).
 • Ak chcete podať žiadosť prostredníctvom splnomocnenca, budete mu musieť okrem horeuvedeného poskytnúť aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom (nie staršie ako 30 dní) a v prípade, že ste cudzinec aj rodný list úradne preložený do slovenského jazyka.

Nezabudnite, že pri vybavovaní výpisu/odpisu z registra trestov potrebujete originály dokladov. Kópie dokladov nie je možné použiť ani v prípade, ak sú úradne overené. 

Tlačivá, ktoré sú potrebné k vybaveniu žiadosti nie sú na internete dostupné. Je to z dôvodu potreby overenia údajov uvedených na tlačivách, ktoré musia zamestnanci skontrolovať priamo z predložených originálov dokladov.

Všetky tlačivá potrebné na vydanie výpisu z registra trestov sú dostupné na generálnej prokuratúre, v obciach, ktoré sú matričným úradom, alebo na zastupiteľských úradoch SR.

V prípade, že vybavujete žiadosť o výpis prostredníctvom IOMO na pracoviskách Slovenskej pošty, tlačivo nepotrebujete.

Poplatky

 • Za žiadosť o výpis z registra trestov podanú elektronicky zaplatíte poplatok - 2 eurá, 
 • Za žiadosť podanú osobne v podateľni registra trestov zaplatíte poplatok - 4 eurá,
 • Za žiadosť podanú osobne na niektorom z pracovísk IOMO Slovenskej pošty zaplatíte poplatok - 3,90 eur. Sadzobník IOMO.
 • Ak sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie a doručenie závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza.

Za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov zaplatíte:

 •  1,50 eur (tento správny poplatok platíte len v prípade, že žiadosť podávate v obci, ktorá vedie matriku).

Spôsoby úhrady poplatkov

Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:
 • Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty. Potvrdenie môžete použiť v lehote 30 dní od jeho úhrady, alebo ho po uplynutí tejto lehoty môžete vrátiť na pošte, ktorá vám peniaze vráti prostredníctvom poštového poukazu. 
 • E-kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na Kvetnej ulici č. 13 v Bratislave. E-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku, ktorý akceptuje hotovosť v hodnote 0,50, 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 eur platobnú kartu.
V prípade, že žiadate o výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu na účet Generálnej prokuratúry.

Ak ste občanom Slovenskej republiky, pri podaní žiadosti budete potrebovať svoj  platný občiansky preukaz.

Dátum poslednej zmeny: 5. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 21. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko