Ústredný portál verejnej správy

Potrebujem výpis z registra trestov

Občan a štát

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR. Dokument preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení.


Zodpovedný úrad: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Čas vyplnenia služby: 1 hod


 

Upozornenie: Všetky doklady potrebné na vybavenie musia byť originály, nestačí ani overená kópia.

O výpis z registra trestov môže požiadať

 •          Občan – žiadateľ, ktorého sa výpis z registra trestov týka, pričom jeho totožnosť musí byť overená

 •           Splnomocnenec – splnomocnenie mu udelil žiadateľ

 •           Orgán, organizácia alebo inštitúcia – dôvodom je iná potreba než trestné konanie

Spôsob žiadania o výpis z registra trestov

 •       Osobne

Miesta, na ktorých je možné požiadať o výpis z registra trestov:

-  Register trestov Generálnej prokuratúry, Kvetná 13, Bratislava (len na tejto adrese)

-  Obec, ktorá si vedie matriku

-  IOMO na pracoviskách Slovenskej pošty – integrované obslužné miesta

-  Zastupiteľský úrad v zahraničí

Podrobný postup podania žiadosti cez elektronickú službu nájdete v používateľskej príručke elektronických služieb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, [.pdf, 3120.2 kB], ktorá je dostupná aj na stránke GP SR

K podaniu žiadosti potrebujem 

Pri podaní žiadosti elektronicky potrebujete:

 • Ak ste občan SR, občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite k službe a čítačku kariet.
 • Ak ste cudzinec, doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite k službe a čítačku kariet. Nie je potrebné doložiť aj úradne preložený rodný list alebo inú verejnú listinu z knihy narodení, ako je to v prípade podania žiadosti osobne. Údaje uvedené v žiadosti sa overia automaticky.
 • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu/dokladu o pobyte, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
 • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie).

Pri podaní žiadosti osobne:

 • Občan SR - platný občiansky preukaz (originál, nie kópiu).
 • Ak občan SR zastupuje občana SR – úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 30 dní, a platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak občan SR zastupuje cudzinca - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 30 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ).
 • Cudzinec – platný cestovný pas (originál).
 • Ak cudzinec zastupuje občana SR - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 30 dní; platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak cudzinec zastupuje cudzinca - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 30 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ). 

Upozornenie: Splnomocnenec musí mať okrem uvedených dokladov aj svoj doklad v origináli (v prípade občana – občiansky preukaz, v prípade cudzinca – pas). 

Tlačivá a poplatky za výpis z registra trestov 

Žiadosť o výpis z registra trestov (podaná elektronicky)

2 eurá

Žiadosť o výpis z registra trestov (podaná osobne)

4 eurá

Žiadosť o výpis z registra trestov (podaná osobne na niektorom z pracovísk IOMOSadzobník IOMO)

3,90 eura

Správny poplatok za overenie správnosti údajov v žiadosti

1,50 eura (tento správny poplatok platíte len v prípade, že žiadosť podávate v obci, ktorá vedie matriku)

Ak sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie a doručenie závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza.

Tlačivá, ktoré sú potrebné k vybaveniu žiadosti nie sú na internete dostupné. Je to z dôvodu potreby overenia údajov uvedených na tlačivách, ktoré musia zamestnanci skontrolovať priamo z predložených originálov dokladov.

Všetky tlačivá potrebné na vydanie výpisu z registra trestov sú dostupné na generálnej prokuratúre, v obciach, ktoré sú matričným úradom, alebo na zastupiteľských úradoch SR.

V prípade, že vybavujete žiadosť o výpis prostredníctvom IOMO na pracoviskách Slovenskej pošty, tlačivo nepotrebujete.

Spôsoby úhrady poplatkov

Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:

- potvrdenie pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty
- E- kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na Kvetnej ulici č. 13 v Bratislave. E-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku, ktorý akceptuje hotovosť v hodnote 0,50, 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 eur a platobnú kartu.
V prípade, že žiadate o výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu na účet Generálnej prokuratúry.

Informácie o podávaní žiadosti o výpis z registra trestov pre právnické osoby

Právnická osoba môže požiadať o výpis s registra trestov pre právnickú osobu na podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR – len na adrese Kvetná 13, Bratislava.

Podmienkou je tlačivo na jednom papieri, teda vytlačené obojstranne (predná strana žiadosti [.pdf, 260.1 kB], zadná strana žiadosti [.pdf, 69.1 kB]).

Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2018
Dátum zverejnenia: 21. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko