Ústredný portál verejnej správy

Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

Občan a štát

1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakladá trestnú zodpovednosť právnických osôb. Na základe tohto zákona je možné za spáchanie trestného činu postihovať nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby – firmy (obchodné spoločnosti, občianske združenia, družstvá).
  1. Podanie žiadosti o výpis z registra trestov
  2. Oprávnená osoba na podanie žiadosti
  3. Doklady 
  4. Poplatky

Podanie žiadosti

Žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu je možné podať na:

Žiadosti budú vybavované v režime tzv. „na počkanie“.

Oprávnená osoba na podanie žiadosti

Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra SR na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené.

Žiadosť o výpis z registra trestov právnickej osoby môže podať na príslušnom tlačive:

  • osoba, ktorej sa žiadosť týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená,
  • osoba splnomocnená žiadateľom.

Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 90 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa, a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.

Doklady

Žiadateľ predloží:

  1. doklad totožnosti(originál), pričom platí:
  • občan Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným dokladom,
  • občan iného štátu ako Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom o pobyte cudzinca.
  1. výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, predloží fyzická osoba v prípade, že  poverený zamestnanec nevie overiť údaje potrebné pre spracovanie žiadosti o výpis v registri právnických osôb.

Splnomocnenie sa predkladá len v prípade, ak vo výpise z príslušného registra nie je uvedené meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Na účely overenia údajov uvedených v žiadosti o výpis je potrebné predložiť originály požadovaných dokladov.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Generálnej prokuratúry SR.

Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 6. 7. 2016