Ústredný portál verejnej správy

Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

Občan a štát

1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakladá trestnú zodpovednosť právnických osôb. Na základe tohto zákona je možné za spáchanie trestného činu postihovať nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby – firmy (obchodné spoločnosti, občianske združenia, družstvá).
 1. Podanie žiadosti o výpis z registra trestov
 2. Oprávnená osoba na podanie žiadosti
 3. Doklady 
 4. Poplatky

Podanie žiadosti

Žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu je možné podať na:

Žiadosti budú vybavované v režime tzv. „na počkanie“.

Oprávnená osoba na podanie žiadosti

Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra SR na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené.

Žiadosť o výpis z registra trestov právnickej osoby môže podať:

 • fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby pre ktorú sa výpis vydáva.
 • fyzická osoba, ktorá je splnomocnená právnickou osobou, pre ktorú sa výpis vydáva.
 • iná právnická osoba, splnomocnená právnickou osobou, pre ktorú sa výpis vydáva.
Doklady

Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby pre ktorú sa výpis vydáva, predloží:

 1. doklad totožnosti (originál), pričom platí:
  • občan Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným dokladom,
  • občan iného štátu ako Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom o pobyte cudzinca,
 2. splnomocnenie štatutárneho orgánu, ktorým sa preukazuje oprávnenie štatutárneho orgánu právnickej osoby uvedenej vo výpise z príslušného registra, že osoby označené ako štatutárny orgán právnickej osoby sú oprávnené za právnickú osobu konať. 
POZOR ZMENA !
Žiadateľ už od 1. 1. 2019 nemá povinnosť predkladať výpis z registra trestov. Príslušný úrad ho získa cez portál OverSi sám. 

Splnomocnenie - je potrebné predložiť notárom overené písomné splnomocnenie štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná; splnomocnenie nie je staršie ako 30 dní.

Splnomocnenie sa predkladá len v prípade, ak vo výpise z príslušného registra nie je uvedené meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Fyzická osoba, ktorá je splnomocnená právnickou osobou, pre ktorú sa výpis vydáva, fyzická osoba predloží:

 1. doklad totožnosti(originál), pričom platí:
  • občan Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným dokladom,
  • občan iného štátu ako Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom o pobyte cudzinca,
 2. výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, na základe ktorého poverený zamestnanec overí údaje potrebné pre spracovanie žiadosti o výpis,
 3. splnomocnenie štatutárneho orgánu, ktorým sa preukazuje oprávnenie štatutárneho orgánu právnickej osoby uvedenej vo výpise z príslušného registra, že osoby označené ako štatutárny orgán právnickej osoby sú oprávnené za právnickú osobu konať.
 4. splnomocnenie od právnickej osoby pre fyzickú osobu oprávnenú za právnickú osobu podať a prevziať výpis. 

Splnomocnenie - je potrebné predložiť notárom overené písomné splnomocnenie štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná; splnomocnenie nesmie byť staršie ako 30 dní.

Splnomocnenie sa predkladá len v prípade, ak vo výpise z príslušného registra nie je uvedené meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Právnická osoba, ktorá je splnomocnená právnickou osobou, pre ktorú sa výpis vydáva, právnická osoba (splnomocnenec) predloží:

 1. doklad totožnosti (originál), pričom platí:
   • občan Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným dokladom,
   • občan iného štátu ako Slovenskej alebo Českej republiky preukazuje totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom o pobyte cudzinca,
 2. výpis z príslušného registra právnickej osoby (originál), na základe ktorého poverený zamestnanec overí údaje potrebné pre spracovanie žiadosti o výpis,
 3. splnomocnenie štatutárneho orgánu, ktorým sa preukazuje oprávnenie štatutárneho orgánu právnickej osoby uvedenej vo výpise z príslušného registra, že osoby označené ako štatutárny orgán právnickej osoby sú oprávnené za právnickú osobu konať. Splnomocnenie sa predkladá len v prípade, ak vo výpise z príslušného registra nie je uvedené meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby. Splnomocnenie musí byť:
 • notárom overené písomné splnomocnenie štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná; 
 • nie staršie ako 30 dní
 1. splnomocnenie splnomocnenej právnickej osoby pre fyzickú osobu oprávnenú konať za splnomocnenú právnickú osobu na podanie žiadosti o výpis a prevzatie výpisu, pričom platí:
 • je potrebné predložiť notárom overené písomné splnomocnenie štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
 • splnomocnenie nie je staršie ako 30 dní.
 1. výpis z príslušného registra splnomocnenej právnickej osoby (výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná), na základe ktorého poverený zamestnanec overí oprávnenie fyzickej osoby konať za splnomocnenú právnickú osobu.

Na účely overenia údajov uvedených v žiadosti o výpis je potrebné predložiť originály požadovaných dokladov.

Poplatky

Dátum poslednej zmeny: 12. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 6. 7. 2016