Ústredný portál verejnej správy

Miestne dane

Financie a hospodárstvo

Miestne dane sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy.

Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec (mesto), sú:

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie prístroje, 
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, 
h) daň za jadrové zariadenie.

Obec (mesto) tiež ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Praktická rada: V Bratislave správu vybraných miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta a daň za ubytovanie) vykonáva mesto, správu ostatných daní vykonáva mestská časť.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 25. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 5. 8. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko