Ústredný portál verejnej správy

Úžitkový vzor

Duševné vlastníctvo

Úžitkový vzor chráni nové priemyselne využiteľné technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti z oblasti techniky. Podmienky registrácie, práva majiteľa úžitkového vzoru a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.
1.	Čo je úžitkový vzor?
2. Porovnanie úžitkového vzoru a patentu
3. Aké sú náležitosti žiadosti o zápis úžitkového vzoru?
4. Aký je priebeh konania o zápise úžitkového vzoru?
 

Čo je úžitkový vzor?

Ako úžitkový vzor môže byť chránené nové priemyselne využiteľné technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti z oblasti techniky a nie je objav, vedecká teória, matematická metóda, estetický výtvor, plán, pravidlo, počítačový program. Úžitkový vzor nemôže chrániť technické riešenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom, dobrými mravmi, ani odrody rastlín a plemien zvierat, spôsoby liečenia, výroby chemických a farmaceutických látok, medicínske použitie látok.

Porovnanie úžitkového vzoru a patentu

 • účinky ochrany sú rovnaké,
 • doba ochrany úžitkového vzoru trvá iba 4 roky, na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru  je možné ju predĺžiť najviac dvakrát o tri roky, t. j. maximálna doba ochrany je 10 rokov,
 • ochrana úžitkového vzoru je vhodná pre predmety s kratšou životnosťou,
 • konanie o prihláške úžitkového vzoru je jednoduchšie a kratšie.

Aké sú náležitosti žiadosti o zápis úžitkového vzoru?

 • žiadosť o zápis sa podáva na predpísanom tlačive v dvoch vyhotoveniach,
 • musí obsahovať identifikáciu pôvodcu, ak prihlasovateľ nie je pôvodca, vyžaduje sa aj doklad preukazujúci nadobudnutie práva na ochranu od  pôvodcu,
 • nárok na ochranu,
 • názov technického riešenia, jeho opis, anotáciu, prípadne výkresy,
 • podanie prihlášky podlieha správnemu poplatku 66 €, ak je prihlasovateľ pôvodca 33 €, viac informácií o poplatkoch...

Návod na správne vyplnenie žiadosti nájdete v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Aký je priebeh konania o zápise úžitkového vzoru?

 • prihláška sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo elektronickými prostriedkami,
 • úrad vykoná prieskum, rešerš a stav techniky,
 • výsledok rešerše oznámi prihlasovateľovi,
 • prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní vo vestníku,
 • v lehote 3 mesiacov od tohto zverejnenia môže ktokoľvek podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra a musí uviesť skutkové aj právne odôvodnenie a dôkazy,
 • ak nebolo konanie zastavené, prihláška nebola zamietnutá alebo neboli podané žiadne námietky, úrad zapíše úžitkový vzor do registra, zápis oznámi vo vestníku a vydá majiteľovi osvedčenie.

Dokumenty na prevzatie

Metodika konania – úžitkové vzory

Súvisiace právne predpisy: 

Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko