Ústredný portál verejnej správy

Úžitkový vzor

Duševné vlastníctvo

Úžitkový vzor chráni nové priemyselne využiteľné technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti z oblasti techniky. Podmienky registrácie, práva majiteľa úžitkového vzoru a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Doba vyplnenia služby: do 1 hodiny


 1. Čo je úžitkový vzor?
 2. Porovnanie úžitkového vzoru a patentu
 3. Aké sú náležitosti žiadosti o zápis úžitkového vzoru?
 4. Aký je priebeh konania o zápise úžitkového vzoru?
 5. Výška správnych poplatkov

1. Čo je úžitkový vzor?

Ako úžitkový vzor môže byť chránené nové priemyselne využiteľné technické riešenie,
ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti z oblasti techniky a nie je objav, vedecká teória, matematická metóda, estetický výtvor, plán, pravidlo, počítačový program. Úžitkový vzor nemôže chrániť technické riešenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom, dobrými mravmi, ani odrody rastlín a plemien zvierat, spôsoby liečenia, výroby chemických a farmaceutických látok, medicínske použitie látok.

2. Porovnanie úžitkového vzoru a patentu

 • účinky ochrany sú rovnaké,
 • doba ochrany úžitkového vzoru trvá iba 4 roky, na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru  je možné ju predĺžiť najviac dvakrát o tri roky, t. j. maximálna doba ochrany je 10 rokov,
 • ochrana úžitkového vzoru je vhodná pre predmety s kratšou životnosťou,
 • konanie o prihláške úžitkového vzoru je jednoduchšie a kratšie.

3. Aké sú náležitosti prihlášky o zápis úžitkového vzoru?

 • prihláškao zápis sa podáva na predpísanom tlačive v dvoch vyhotoveniach,
 • žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra (v jednom vyhotovení),
 • opis technického riešenia (v troch vyhotoveniach),
 • najmenej jeden nárok na ochranu (v troch vyhotoveniach),
 • anotáciu (v troch vyhotoveniach),
 • príp. výkresy (v troch vyhotoveniach),
 • identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov,
 • identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcov,
 • identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený a 
 • ak prihlasovateľom nie je pôvodca, doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie,

Návod na správne vyplnenie prihlášky nájdete v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva SR.

4. Aký je priebeh konania o zápise úžitkového vzoru?

 • prihláška sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo elektronickými prostriedkami,
 • úrad vykoná prieskum, rešerš a stav techniky,
 • výsledok rešerše oznámi prihlasovateľovi,
 • prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní vo vestníku,
 • v lehote 3 mesiacov od tohto zverejnenia môže ktokoľvek podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra a musí uviesť skutkové aj právne odôvodnenie a dôkazy,
 • ak nebolo konanie zastavené, prihláška nebola zamietnutá alebo neboli podané žiadne námietky, úrad zapíše úžitkový vzor do registra, zápis oznámi vo vestníku a vydá majiteľovi osvedčenie.

5. Výška správnych poplatkov

Podanie prihlášky úžitkového vzoru pôvodcom

 34 eur

Podanie prihlášky úžitkového vzoru iným prihlasovateľom

 68 eur
Predĺženie platnosti po prvý raz o tri roky  150 eur
Predĺženie platnosti po druhý raz o tri roky

 300 eur

Poznámka: Na elektronické podanie prostredníctvom www.slovensko.sk je možné uplatniť 50 % zľavu z poplatku, najviac však o 70 eur.

Viac informácií o poplatkoch nájdete na stránke úradu.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
+421484300131
infocentrum@indprop.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko