Ústredný portál verejnej správy

Účasť občana na územnom konaní

Bývanie

Ak ste účastníkom územného konania a boli ste informovaní o jeho začatí, môžete preskúmať, či navrhovateľ splnil všetky náležitosti pri podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Náležitosti a dokumenty sú uvedené v článku Začatie územného konania.

Ďalej, či vám stavebný úrad ako účastníkovi konania doručil písomnosti o jeho priebehu do vlastných rúk. Občania, ktorí sú účastní na dianí v obci, môžu sledovať, či informácie, ktoré sa majú zverejňovať verejnou vyhláškou, boli zverejnené na úradnej tabuli obce. Pri oznámení o začatí konania môžete skontrolovať, či sa uviedli povinné náležitosti: upozornenie na podanie námietok a stanovenie lehoty.

V konaní tohto typu platí prezumpcia súhlasu, čo znamená, že ak účastník konania v stanovenej lehote nedodá stanovisko, predpokladá sa, že so stavbou súhlasí.

Pri podozrení na čiernu stavbu (bez územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia), môžete na túto skutočnosť príslušný stavebný úrad upozorniť a zaslať podnet písomne alebo elektronicky.

Práva účastníka konania môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • účastník má právo byť informovaný o začatí konania doručením oznámenia do vlastných rúk,
  • počas konania má právo na informácie, ktoré sa konania týkajú,
  • musí byť prizvaný na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku,
  • navrhuje dôkazy, kladie znalcom a svedkom otázky,
  • má právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia,
  • rozhodnutie konania sa mu doručuje,
  • má právo podať odvolanie,
  • má právo vyjadriť sa k odvolania iných účastníkov konania,
  • má právo podať proti povoleniu činnosti správnu žalobu.

 

Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko