Ústredný portál verejnej správy

Spotrebiteľ

Občan a štát

Kto je a kto nie je spotrebiteľom a ako definuje spotrebiteľa zákon? Pri uplatňovaní spotrebiteľských práv by ste mali najskôr zistiť, či ste spotrebiteľom v zmysle zákona, alebo iným zákazníkom, na ktorého sa práva spotrebiteľa nevzťahujú.
  1. Kto je spotrebiteľom?
  2. Prečo je potrebné spotrebiteľa chrániť?
  3. Aké práva má spotrebiteľ?
  4. Čo je bežná kvalita výrobku/služby
  5. Ako uplatniť reklamáciu?
  6. Ako postupovať pri náhrade škody?
  7. Ako sa zabezpečuje ochrana zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov?
  8. Čo je právo na združovanie sa?

1. Kto je spotrebiteľom?

Spotrebiteľom je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľom nie je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby z dôvodu, že vykonáva svoju prácu či profesiu (architekt, stavebný inžinier, advokát a podobne). V praxi to znamená, že osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle zákona, nemá nárok bezdôvodne vrátiť tovar alebo odstúpiť od zmluvy a ani automaticky nárok na 24 mesačnú záručnú dobu či vybavenie reklamácie do 30 dní.

2. Prečo je potrebné spotrebiteľa chrániť?

Zásada ochrany spotrebiteľa vychádza vo všeobecnosti zo samotnej pozície spotrebiteľa ako zmluvnej strany pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľ sa väčšinou v tomto zmluvnom vzťahu považuje za menej skúsenú osobu, ktorá pre svoju vlastnú užívateľskú potrebu uzatvorila zmluvu na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Predávajúci, ktorý vzhľadom na to, že koná v rámci svojho podnikania alebo profesie, pozná ponúkaný tovar a služby, je skúsenejší v oblasti trhu a väčšinou sa lepšie orientuje v právnych postupoch, takže má oproti spotrebiteľovi výrazne silnejšie postavenie.

3. Aké práva má spotrebiteľ? 

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti, ekonomických záujmov a v prípade porušenia týchto práv môže podať podať podnet alebo sťažnosť na dozorné orgány.

Viac informácií k právam spotrebiteľa... 

4. Čo je bežná kvalita výrobku/služby?

Bežnou kvalitou je kvalita zabezpečujúca zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa.

5. Ako uplatniť reklamáciu?

Reklamáciu je nutné uplatniť bezodkladne v záručnej dobe, a to u predávajúceho alebo v určenom záručnom servise, a ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, odovzdať reklamovaný tovar pracovníkovi poverenému vybavovať reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, máte právo požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť si spôsob prepravy výrobku na vlastné náklady. Ako kupujúci máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie musíte dostatočným spôsobom preukázať, že ste výrobok kúpili u konkrétneho predávajúceho, a to napríklad tým, že predložíte spolu s reklamovaným výrobkom doklad o kúpe výrobku, záručný list, prípadne vystavenú faktúru. 

6. Ako postupovať pri náhrade škody?

Musíte preukázať, že zakúpený výrobok je vadný a že Vám vznikla škoda, ktorá bola zapríčinená vadným výrobkom. Náhradu škody si môžete uplatňovať mimosúdne (dohoda, mediácia, a pod.), alebo súdnou cestou.

7. Ako sa zabezpečuje ochrana zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov?

S uvedenými právami spotrebiteľa korešponduje povinnosť predávajúceho predávať len bezpečné výrobky a poskytovať spotrebiteľovi všetky informácie, na základe ktorých môže spotrebiteľ riadne vyhodnotiť ekonomické dôsledky  kúpy.

8. Čo je právo na združovanie sa?

Spotrebitelia sú oprávnení zakladať občianske združenia za účelom presadzovania ich spotrebiteľských práv. Združenia môžu za zákonom stanovených podmienok sprostredkovať dohodu v reklamačnom konaní a tiež zastupovať spotrebiteľa pred orgánmi verejnej moci.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR
+4212 4854 1111
info@mhsr.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko