Ústredný portál verejnej správy

Spotrebiteľ

Občan a štát

Kto je a kto nie je spotrebiteľom a ako definuje spotrebiteľa zákon? Pri uplatňovaní spotrebiteľských práv by ste mali najskôr zistiť, či ste spotrebiteľom v zmysle zákona, alebo iným zákazníkom, na ktorého sa práva spotrebiteľa nevzťahujú.
  1. Kto je spotrebiteľ
  2. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  3. Spotrebiteľské združenia
  4. Európske spotrebiteľské centrum (ESC)
  5. Mediácia
  6. Spotrebiteľský rozhodcovský súd
  7. Súdy

Kto je spotrebiteľ 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Fyzická osoba - podnikateľ sa dostáva do pozície spotrebiteľa v prípade, ak nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nakupuje pre svoju vlastnú spotrebu).

Vzťahy predávajúci – spotrebiteľ patria medzi najčastejšie uzatvárané právne vzťahy. Do pozície spotrebiteľa sa dostávate napríklad pri kúpe tovaru v obchode, na trhovom mieste alebo cez internet. 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia reklamácie, môžete predávajúceho požiadať o nápravu. Ak na ňu odpovie zamietavo alebo do 30 dní neodpovie vôbec, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Tento spôsob umožňuje riešiť spor zmierlivo, rýchlo, efektívne a bezplatne alebo s minimálnymi nákladmi. Dohoda medzi spotrebiteľom a  predávajúcim sa stáva záväzným právnym podkladom. 

V porovnaní s inými mimosúdnymi formami musí predávajúci poskytnúť subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov súčinnosť. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR

Spotrebiteľské združenia

Ide o právnické osoby určené pre ochranu spotrebiteľa, spravidla sú to mimovládne neziskové organizácie. 

Tie môžu na základe splnomocnenia zastupovať spotrebiteľa v konaniach pred štátnymi orgánmi o uplatňovaní jeho práva vrátane náhrady ujmy, ktorú zapríčinilo porušenie práv spotrebiteľa. 

Na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho môžu sprostredkovať riešenie sporov pri vybavovaní reklamácií. Poskytujú tiež poradenské a informačné služby, zastupujú spotrebiteľov na základe plnej moci v rámci mimosúdneho riešenia, prípadne pred súdmi. 

Európske spotrebiteľské centrum (ESC)

Na ESC sa môžete obrátiť, ak ste sa dostali do problému s predávajúcim z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Veľkej Británie. ESC poskytuje bezplatné poradenstvo a informácie o právach spotrebiteľov a o možnostiach ich uplatnenia. 

ESC sa nezaoberá výlučne vnútroštátnymi spormi ani problémami pri nákupe tovarov a služieb z tretích krajín mimo EÚ. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke centra.  

Mediácia

Mediácia je mimosúdna činnosť, keď osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. S mediáciou musia súhlasiť obe strany, ktoré sa s pomocou tretej osoby snažia o dosiahnutie dohody. Ďalšie informácie a zoznam mediátorov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.  

Spotrebiteľský rozhodcovský súd

Na tento súd sa spotrebiteľ môže obrátiť v prípade, ak uzavrel s predávajúcim rozhodcovskú zmluvu (musí byť písomná a obsahovo oddelená od spotrebiteľskej zmluvy), teda dohodu o tom, že v prípade vzniku sporu zo spotrebiteľskej zmluvy rozhodne v rozhodcovskej zmluve určený stály rozhodcovský súd. 

Zoznam rozhodcovských súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR .

Uzavretím rozhodcovskej zmluvy nezaniká právo spotrebiteľa podať žalobu aj na príslušný súd. 

Súdy

Každý sa môže domáhať ochrany svojho práva na vecne príslušnom súde. V prípade sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy sa spotrebiteľ považuje za takzvanú slabšiu stranu v konaní. Z toho mu pred súdom vyplývajú viaceré zvýhodnenia týkajúce sa procesných práv.

Spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva je oslobodený od platenia súdneho poplatku. 

Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva, má nárok na primerané finančné zadosťučinenie od osoby, ktorá práva porušila. V prípade prehry však môže spotrebiteľ znášať súdne trovy.

Dátum poslednej zmeny: 21. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR
+4212 4854 1111
info@mhsr.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko