Ústredný portál verejnej správy

Spotrebiteľ

Občan a štát

Kto je a kto nie je spotrebiteľom a ako definuje spotrebiteľa zákon? Pri uplatňovaní spotrebiteľských práv by ste mali najskôr zistiť, či ste spotrebiteľom v zmysle zákona, alebo iným zákazníkom, na ktorého sa práva spotrebiteľa nevzťahujú.
Kto je spotrebiteľom?
Prečo je potrebné spotrebiteľa chrániť?
Čo nesmie spotrebiteľská zmluva obsahovať?
Aké práva má spotrebiteľ?
 

Kto je spotrebiteľom?

Spotrebiteľom je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľom nie je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby z dôvodu, že vykonáva svoju prácu či profesiu (architekt, stavebný inžinier, advokát a podobne). V praxi to znamená, že osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle zákona, nemá nárok bezdôvodne vrátiť tovar alebo odstúpiť od zmluvy a ani automaticky nárok na 24 mesačnú záručnú dobu či vybavenie reklamácie do 30 dní.

Prečo je potrebné spotrebiteľa chrániť?

Zásada ochrany spotrebiteľa vychádza vo všeobecnosti zo samotnej pozície spotrebiteľa ako zmluvnej strany pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľ sa väčšinou v tomto zmluvnom vzťahu považuje za menej skúsenú osobu, ktorá pre svoju vlastnú užívateľskú potrebu uzatvorila zmluvu na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Predávajúci, ktorý vzhľadom na to, že koná v rámci svojho podnikania alebo profesie, pozná ponúkaný tovar a služby, je skúsenejší v oblasti trhu a väčšinou sa lepšie orientuje v právnych postupoch, takže má oproti spotrebiteľovi výrazne silnejšie postavenie.

Čo nesmie spotrebiteľská zmluva obsahovať?

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľská zmluva nesmie obsahovať ustanovenia spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Tieto ustanovenia sa nazývajú aj ako neprijateľné podmienky, ktoré sa považujú za neplatné, ak sú súčasťou zmluvy. 

Aké práva má spotrebiteľ?

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti, ekonomických záujmov a v prípade porušenia týchto práv môže podať podať podnet alebo sťažnosť na dozorné orgány.

Viac informácií k právam spotrebiteľa ...

Dátum poslednej zmeny: 28. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2013

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko