Ústredný portál verejnej správy

Prvý občiansky preukaz

Občan a štát

Prvý občiansky preukaz vydávajú okresné policajné riaditeľstvá občanom, ktorí spĺňajú podmienky pre jeho vlastníctvo (dovŕšenie veku, nadobudnutie občianstva, prihlásenie sa na trvalý pobyt). Od 2. decembra 2013 je občiansky preukaz vydávaný ako elektronická identifikačná karta (eID), ktorej súčasťou je kontaktný čip.
 1. Podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu
 2. Doklady
 3. Lehoty
 4. Poplatky
 5. Prevzatie dokladu

Prvý občiansky preukaz je vydávaný:

 • po dovŕšení 15. roku veku,
 • po nadobudnutí štátneho občianstva (pokiaľ občan ešte nemal vydaný občiansky preukaz),
 • po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenska (pokiaľ občan ešte nemal vydaný občiansky preukaz).

Podanie žiadosti

 • Žiadosť podáva rodič, resp. zákonný zástupca maloletého (napr. opatrovník, poručník, pestún), 
 • žiadosť sa podáva najskôr 90 a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku,
 • miestom podania je okresné riaditeľstvo Policajného zboru (oddelenie dokladov),
 • vyžaduje sa osobná prítomnosť maloletého, ktorému sa občiansky preukaz vydáva, a  to najmä pre nasnímanie jeho podoby tváre a podpisu na doklad. 

Doklady potrebné k žiadosti:

 • rodný list (ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, je potrebný aj doklad o rodnom čísle, napr. cestovný doklad),
 • potvrdenie o hlásení trvalého pobytu - vydané ohlasovňou obecného alebo mestského úradu. (V prípade, že je ohlasovňa pobytu prepojená s príslušným okresným riaditeľstvom Policajného zboru, nie je potrebné priniesť potvrdenie o trvalom pobyte (zmene pobytu), túto skutočnosť si však overte priamo na príslušnom OR PZ.),
 • iné doklady - pri zápise iných skutočností (napr. potvrdenie od lekára pri zápise o krvnej skupine alebo o závažných chorobách), je potrebné priniesť a predložiť potvrdenia osvedčujúce tieto skutočnosti,
 • nasnímanie podoby tváre prebieha priamo na polícii, fotku preto priniesť netreba. 

Poznámka:
Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii.

Lehoty

Podanie žiadosti - najskôr 90 a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku.
Vydanie občianskeho preukazu - štandardná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní, ale bežne sa stáva, že doklad je vyhotovený aj skôr.
Urýchlené vydanie občianskeho preukazu (do 2 dní) - za poplatok 20 eur.
Prevzatie občianskeho preukazu - občan má povinnosť prevziať si vyhotovený preukaz najneskôr do 90 dní od podania žiadosti.

Poplatky

Prvý občiansky preukaz

bezplatne

Urýchlené vydanie občianskeho preukazu (do 2 dní)

20 €

Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území SR

3 €

Prevzatie občianskeho preukazu

Občiansky preukaz si môže občan, ktorý požiada o vydanie:

 • prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo
 • nechať doručiť na adresu na území Slovenskej republiky (o tejto službe sa informujte pri podaní žiadosti).

Prevziať občiansky preukaz za maloletú alebo mladistvú osobu môže:

 • rodič, resp. zákonný zástupca (poručník, opatrovník),
 • jemu blízka osoba (napr. súrodenec, starý rodič) na základe svojho dokladu totožnosti,
 • iná osoba (bude k tomu potrebovať ešte splnomocnenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom). 

Poznámka:
Splnomocnenie nebude potrebovať len ak občan starší ako 15 rokov (v tomto prípade rodič alebo zákonný zástupca) pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva. 

Viac informácií o občianskom preukaze s čipom nájdete v sekcii Občiansky preukaz s čipom – najčastejšie otázky a odpovede.

 

Dátum poslednej zmeny: 16. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 2. 11. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)

Lokalita

 • Slovensko