Ústredný portál verejnej správy

Prvý občiansky preukaz

Občan a štát

Prvý občiansky preukaz vydávajú útvary Policajné zboru príslušné na vydávanie občianskych preukazov osobám, ktoré spĺňajú podmienky pre jeho držbu (dovŕšenie veku, nadobudnutie občianstva, prihlásenie sa na trvalý pobyt a pod.).
 1. Podanie žiadosti
 2. Potrebné doklady
 3. Lehoty
 4. Poplatky
 5. Prevzatie

Podanie žiadosti

Ak ste slovenský občan, dovŕšili ste 15 rokov veku a máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ste povinný byť držiteľom občianskeho preukazu. Držiteľom môžete byť aj ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo ak ste mladší ako 15 rokov (vtedy sa vydáva tzv. občiansky preukaz bez podoby tváre). Viac informácií je dostupných na stránke Ministerstva vnútra SR.

Žiadosť sa podáva osobne na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru v Slovenskej republike alebo na zastupiteľskom úrade v zahraničí. Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre, jeho podpisu a zadania BOK (bezpečnostného osobného kódu). Viac informácií je dostupných na stránke Ministerstva vnútra SR.

Potrebné doklady

 • rodný list (ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, je potrebný iný doklad o rodnom čísle),
 • iné doklady – napr. potvrdenie o pobyte, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, lekárske potvrdenie pri zápise krvnej skupiny, závažnej choroby, pri nasnímaní podoby tváre s okuliarmi s tmavými sklami a pod.

Poznámka:
Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii.

Lehoty

Podanie žiadosti - najskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku.
Vydanie občianskeho preukazu - štandardná lehota na vydanie občianskeho preukazu je do 30 dní,
Urýchlené vydanie občianskeho preukazu (do 2 dní) - za poplatok 20 eur.

Poplatky

platné od 01.04.2024

Prvý občiansky preukaz (do 30 dní)

bezplatne

Urýchlené vydanie občianskeho preukazu (do 2 dní)

20 €

Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území SR

4 €

Prevzatie

Občiansky preukaz si môžete prevziať osobne:

 • na útvare Policajného zboru, na ktorom ste podali žiadosť o jeho vydanie,
 • na útvare Policajného zboru, ktorý ste uviedli pri podaní žiadosti alebo
 • môžete požiadať o doručenie na adresu na území Slovenskej republiky.

Občiansky preukaz prevezme:

 • zákonný zástupca (rodič, poručník, opatrovník a pod.) – ak ste nedovŕšili ešte 15. rok veku alebo máte obmedzenú spôsobilosť na právne úkony,
 • blízka osoba (rodič, prarodič, súrodenec, manželka, plnoleté dieťa) na základe predloženého dokladu totožnosti, prípadne
 • iná osoba na základe predloženého dokladu totožnosti a úradne overeného splnomocnenia.

Poznámka:
Splnomocnenie nebude potrebné aj vtedy, ak sa priamo pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní iná osoba a táto skutočnosť sa uvedie do žiadosti a podpíše sa pred útvarom, ktorý občiansky preukaz vydáva. 


 

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 2. 11. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)

Lokalita

 • Slovensko