Ústredný portál verejnej správy

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie

Bývanie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky chce motivovať občanov k stave domov s takmer nulovou spotrebou príspevkom v maximálnej výške 8 000 eur. Od roku 2020 bude tento štandard požadovaný od každej novostavby.

Upozornenie: Informačný obsah zverejnený v tejto životnej situácii sa v závislosti od vývoja problematiky ešte môže zmeniť. Predpokladaná účinnosť novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je 1. máj 2019.

Podanie žiadosti:

Žiadosť je možné podať až po kolaudácii rodinného domu.

Žiadosť bude možné podať elektronicky – výsledkom podania bude vygenerovaná listinná podoba žiadosti, ku ktorej žiadateľ priloží potrebné prílohy (kolaudačné rozhodnutie, projektová dokumentácia, fotodokumentácia) a v lehote do 10 pracovných dní ju žiadateľ predloží na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Poznámka: Žiadateľ musí disponovať vydaným energetickým certifikátom, kt. nie je potrebné prikladať k žiadosti, stačí mať pripravené iba číslo daného energetického certifikátu.

Podmienky:

  • maximálna podlahová rozloha 200 metrov štvorcových,
  • stavba sa nachádza na území Slovenskej republiky,
  • stavba je využívaná iba na bývanie,
  • kolaudácia prebehla po 31. 12. 2014,
  • stavba spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
  • na stavbu nebol v minulosti uplatnený tento príspevok alebo podpora od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR