Ústredný portál verejnej správy

Predprimárne vzdelávanie v materských školách

Vzdelanie a šport

Článok vám prináša dôležité informácie o predprimárnom vzdelávaní detí od 3 do 6 rokov v materských školách.


Zodpovedná osoba: jednotlivé zariadenia

Doba zápisu: individuálne

1. Základné informácie o materských školách
2. Prijímanie detí do materskej školy
3. Zápis do materskej školy
4. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
5. Obsah žiadosti 
6. Výchova a vzdelávanie
7. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
8. Často kladené otázky

1. Základné informácie o materských školách

Predprimárne vzdelávanie je od septembra 2021 na Slovensku povinné. Poskytuje sa v materských školách, ktoré spájajú starostlivosť a výchovu so vzdelávaním. Materské školy patria pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej oblasti. Rozvíja schopnosti, zručnosti a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Deti pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými špecifikami. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu. 

Deti po absolvovaní posledného roku vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole  získavajú predprimárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Zriaďovateľmi materských škôl sú:

 • obce, mestá, regionálne úrady školskej správy, samosprávne kraje  – štátne materské školy
 • fyzické a právnické osoby – súkromné materské školy
 • cirkvi alebo náboženské spoločnosti registrované štátom – cierkevné materské školy

Materské školy sa zriaďujú samostatne alebo ako organizačná zložka spojenej školy. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku (v slovenskom jazyku) a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

2. Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách upravuje školský zákon. Materská škola väčšinou prijíma deti od 3 do 6 rokov. Ak to kapacity materskej školy dovoľujú, výnimočne prijíma deti po dovŕšení 2 rokov. Prednosť však majú deti vo veku 5 rokov, pre ktoré bude v nasledujúcom školskom roku predprimárne vzdelávanie povinné, a deti, ktoré budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Podmienky prijímania určuje okrem školského zákona aj riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom a zverejňuje ich na viditeľnom mieste. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmú obmedzovať práva detí alebo ich rodičov. 

O prijatí detí rozhoduje riaditeľ v súlade so Správnym poriadkom. Ak sú v materskej škole voľné kapacity, deti môže prijať aj v priebehu školského roka.

3. Zápis do materskej školy

Materská škola prijíma dieťa na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca musí spolu so žiadosťou predložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nehovorí o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale potvrdzuje jeho zdravotnú spôsobilosťti absolvovať predprimárne vzdelávanie:

 • v bežnej materskej škole
 • v špeciálnej triede bežnej materskej školy
 • v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.

4. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Bežná materská škola môže prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktoré zaradí do tried spolu s ostatnými deťmi alebo do samostatných tried pre deti so ŠVVP (špeciálne triedy).

Deti so zdravotným znevýhodnením sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi alebo do samostatných tried pre deti so zdravotným znevýhodnením; deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nie sú deťmi so zdravotným znevýhodnením, sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi. Do samostatnej triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemožno zaradiť dieťa výlučne z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia; ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť najviac 16 detí. Samostatné triedy možno vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk; najvyšší počet detí v takejto triede je 12.

Medzi deti so zdravotným znevýhodnením patria deti s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, deti choré alebo zdravotne oslabené alebo deti s poruchami správania.

O zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. O zaradení dieťaťa s nadaním rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so zdravotným znevýhodnením a dieťa s nadaním. Maximálny počet zaradených detí so zdravotným znevýhodnením a detí s nadaním v jednej triede sú dve.

5. Obsah žiadosti 

Mnohé materské školy majú vypracované vlastné formuláre žiadostí, ktorých súčasťou je  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu s údajom o povinnom očkovaní. 

Žiadosť obsahuje:

 1. Osobné údaje o dieťati
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko
  • dátum a miesto narodenia
  • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava
  • rodné číslo
  • štátna príslušnosť
  • národnosť
  • materinský jazyk
 2. Osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa
  • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko
  • adresa bydliska a druh pobytu
  • kontakt na účely komunikácie

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, poštou, kuriérom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu. 

Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom ePodania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

CTA: Elektronické podanie 

6. Výchova a vzdelávanie

Materské školy poskytujú predprimárne vzdelávanie formou celodennej alebo poldennej výchovy a vzdelávania. Členia sa na triedy. Najvyšší počet detí v triede materskej školy je v súlade so školským zákonom:

 • 18 v triede pre deti vo veku 2 až 3 roky 
 • 20 v triede pre deti vo veku 3 až 4 roky
 • 21 v triede pre deti vo veku 4 až 5 rokov
 • 22 v triede pre deti vo veku 5 až 6 rokov 
 • 21 v triede pre deti vo veku 2 roky až 6 rokov

Deti môžu navštevovať materskú školu jeden až štyri roky po sebe. V materských školách nie je zavedený hodinový ani predmetový systém. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje ako plynulý sled činností dopoludnia a popoludní s rôznym obsahom, zameraním a organizáciou.

Usporiadanie denných činností sa spracúva vo forme denného poriadku. Pri jeho zostavovaní sa dbá na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenska, deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje predprimárne vzdelávanie za tých istých podmienok ako občanom Slovenska.

7. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

Dieťa bez zdravotného znevýhodnenia

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Dieťa so zdravotným znevýhodnením

Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Osobitný spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

K týmto osobitným formám patrí: individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona; vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky; vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení; vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe súhlasu ministerstva školstva; individuálne vzdelávanie v zahraničí a vzdelávanie v Európskych školách podľa Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.

Dieťa oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy do pominutia dôvodov

Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa neposkytuje predprimárne vzdelávanie až do pominutia problémov.

Právny nárok na prijatie na predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od 1. septembra 2023 sa v Slovenskej republike zavádza právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku.

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024.

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 1. mája 2024 do 31. mája 2024

8. Často kladené otázky

Kedy je dieťa prijaté do materskej školy?

Ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:

 • prijatí dieťaťa do materskej školy
 • prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný alebo diagnostický pobyt
 • prijatí dieťaťa prestupom (účinné od 1. septembra 2023)

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ do 30. júna.  

Ak sa prijíma dieťa v priebehu školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.

Aké sú poplatky za vzdelávanie v materskej škole?

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach (napríklad pri detských nemocniciach, liečebniach). Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa.

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu materskú školu
 • ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
 • ktoré sa nachádza v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Na koho sa mám obrátiť v prípade otázok?

Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na:

 • regionálne úrady školskej správy so sídlom v každom krajskom meste
 • Národný inštitút vzdelávania a mládeže vo veciach ohľadom obsahu vzdelávania
 • Štátnu školskú inšpekciu – ak chcete podať sťažnosť vo veciach výchovy a vzdelávania, riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – ak potrebujete získať stanoviská týkajúce sa právnych predpisov upravujúcich predprimárne vzdelávanie

Je predprimárne vzdelávanie na Slovensku povinné?

Áno, od roku 2021 je povinné pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta.

Môžem podať žiadosť do viacerých materských škôl?

Áno, môžete. Počet žiadostí nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl.

Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí do materskej školy.

Dátum poslednej zmeny: 27. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 9. 11. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+4212 48541111
info@minedu.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

 • Slovensko