Ústredný portál verejnej správy

Predškolské zariadenia

Vzdelanie a šport

Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré pripravuje dieťa na ďalšie vzdelávanie. Podporuje osobnostný rozvoj v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej oblasti a vyvíja jeho schopnosti a zručnosti.
  1. Prijímanie dieťaťa do škôlky
  2. Odklad povinnej školskej dochádzky
  3. Príspevok
  4. Ochorenie dieťaťa
  5. Vyzdvihnutie dieťaťa

Prijímanie dieťaťa do škôlky

Do materskej školy môže byť prijaté dieťa od 3 do 6 rokov, prípadne za určitých podmienok od 2 rokov. Zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa počas roka alebo od septembra, ak má škôlka dostatočnú kapacitu. K prihláške treba predložiť aj potvrdenie od lekára pre deti a dorast.

Viac informácií nájdete priamo na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Odklad povinnej školskej dochádzky

Odklad nástupu na povinnú školskú dochádzku je v kompetencii rodiča, avšak riaditeľ škôlky, školy, vychovávatelia, učiteľky a odborníci môžu rodičom ponúknuť odborný posudok. Ak sa rodičia rozhodnú povinnú školskú dochádzku ich dieťaťa odložiť, musia o tom písomne informovať riaditeľa školy do 15. apríla.

Príspevok

Zákonný zástupca platí zriaďovateľovi škôlky, v prípade, že ním je orgán miestnej štátnej správy, čiastočnú úhradu výdavkov. Táto suma nesmie byť vyššia ako 7,5 % životného minima na jedno dieťa. Viac informácií ohľadom výšky životného minima nájdete priamo na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príspevok sa neuhrádza, ak:

  • Má dieťa jeden rok do začatia povinnej školskej dochádzky
  • Je zástupca dieťaťa poberateľom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi (predloží doklad)
  • Je dieťa v materskej škole na základe súdneho príkazu

Ochorenie dieťaťa

Ak je dieťa viditeľne choré, pedagogický zamestnanec materskej školy ho môže odmietnuť prevziať. V prípade, že sa prejavia známky choroby počas pobytu v škôlke, zamestnanci informujú zákonného zástupcu, aby dieťa čo najskôr prebral.

Vyzdvihnutie dieťaťa

Dieťa môže z materskej školy vyzdvihnúť rodič, teda zákonný zástupca, alebo osoba ním poverená. Vyzdvihnúť ho môže aj starší súrodenec za predpokladu, že má viac ako 10 rokov a povolenie zástupcu.

Dátum poslednej zmeny: 22. 7. 2022
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko