Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie práceneschopnosti zamestnanca

Zamestnanie

Prvých desať dní práceneschopnosti zamestnanca má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. Od jedenásteho dňa zaniká nárok zamestnanca na náhradu príjmu a vzniká nárok na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa.

 

Zodpovedná osoba: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
Doba trvania: individuálna Súvisiace: PráceneschopnosťNemocenské
Otázky a odpovede

 

 

  1. Náhrada príjmu pre zamestnanca
  2. Nemocenské  
  3. Ďalšie oznamovacie povinnosti zamestnávateľa
  4. Otázky a odpovede

Náhrada príjmu pre zamestnanca

Kto poskytuje

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného. Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Výška náhrady príjmu

  1. od prvého do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.
  2. od štvrtého do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

Od 1. 1. 2017 sa novelou zákona č. 462/2003 Z. z. zmenila limitácia denného vymeriavacieho základu z  1, 5 násobku na 2 násobok všeobecného vymeriavacieho základu. V praxi to znamená zvýšenie nákladov pre zamestnávateľa, keďže zamestnanci s vyšším príjmom budú mať nárok na vyššiu náhradu príjmu.

Maximálna suma náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorú vyplatí zamestnávateľ je od 1. 1. 2017 vo výške:

  • 43,55 eura za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti (PN),
  • 223,54 eura za ďalších sedem dní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Nemocenské

Kto poskytuje

Od jedenásteho dňa zaniká nárok zamestnanca na náhradu príjmu a vzniká nárok na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa.

Povinnosti zamestnávateľa

Ak trvá práceneschopnosť zamestnanca dlhšie ako 10 dní má zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni tzv. oznamovaciu povinnosť. To znamená, že zamestnávateľ má povinnosť do troch dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca postúpiť pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo, na ktorom sa oznamuje práceneschopnosť zamestnanca (diel II. Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti – Žiadosť o nemocenské). Tlačivo vystavuje zamestnancovi ošetrujúci lekár.

Výška dávky - podrobnosti o výške dávky v roku 2017 a v roku 2018 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.  

Na individuálne vyžiadanie Sociálnej poisťovne, zašle zamestnávateľ aj Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, tlačivo je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne. 

Ak práceneschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní a presahuje z jedného mesiaca do ďalšieho mesiaca (napr. začala v novembri a pokračuje v decembri), zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že zamestnávateľ zašle Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (túto povinnosť si inak musí splniť zamestnanec). Tlačivo pre zamestnanca vystavuje ošetrujúci lekár.

Ďalšie oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

Oznámenie skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví ošetrujúci lekár Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (IV. časť Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti), ktoré zamestnanec ihneď odovzdá zamestnávateľovi. Originál tlačiva postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovni najneskôr do troch dní po skončení práceneschopnosti, ak trvala viac ako desať dní. Zamestnávateľ si uchová kópiu tlačiva. Tlačivo musí byť podpísané zamestnancom.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu, že zamestnanec poberá náhradu príjmu, nemocenské, alebo ak zamestnancovi zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu a ktorému trvá dočasná pracovná neschopnosť. Tieto skutočnosti je zamestnávateľ povinný oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. Ak má zamestnávateľ troch a viac zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky. 

Otázky a odpovede

Aké sú práva zamestnávateľa?

Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu, ktorý určil lekár. Porušenie liečebného režimu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Má zamestnávateľ z dôvodu PN zamestnanca nejaké výhody (napr. peňažná kompenzácia)?

Štát neposkytuje zamestnávateľovi z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca žiadne výhody peňažného, či daňového charakteru. 

Dátum poslednej zmeny: 20. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2017

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.