Ústredný portál verejnej správy

Požiar, povodeň a iné nebezpečenstvo

Obrana a bezpečnosť

V nižšie uvedenom texte sa dozviete základné informácie ako postupovať pri vzniku povodne, požiaru a pri iných formách ohrozenia.

Ako postupovať pri vzniku povodne?

V prípade kritického nedostatku času:

 • zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,

Pokiaľ máte dostatok času:

 • vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
 • uzatvorte všetky okná,
 • pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
 • pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 až 3 dni,
 • zoberte si nepremokavú obuv a odev,
 • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • informujte svojich susedov,
 • pripravte evakuáciu zvierat,
 •  pripravte si evakuačnú batožinu,
 • održujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

Ako postupovať pri vzniku požiaru?

Zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na číslo tiesňového volania 112 alebo 150.

 • ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia,
 • uzavrite prívod plynu,
 • podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné veci,
 • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,
 • nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazde na miesto zásahu,
 • na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

Ako postupovať pri vzniku víchrice?

Keď nemusíte, nevychádzajte z domu.

 • nezdržiavajte sa na voľných plochách,
 • nezdržujte sa pri labilných prekážkach,
 • zatvorte a zabezpečte okná a dvere,
 • odložte z dvorov voľne položené predmety,
 • nepúšťajte von deti,
 • zabezpečte domáce zvieratá,
 • neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách,
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdite po otvorených veterných plochách.

Viac odporúčaní k iným formám ohrozenia nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Súvisiace elektronické služby:


Dátum poslednej zmeny: 1. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Lokalita

 • Slovensko