Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Zdravie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zahŕňa rôzne výkony zdravotníckych pracovníkov (prevenciu, pravidelné sledovanie pacienta, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť, ale napríklad aj pôrodnú asistenciu, poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín) smerujúce k cielenému predĺženiu pacientovho života, zvýšeniu kvality jeho života a zdravému vývoju budúcich generácií.
 1. Ambulantná starostlivosť
 2. Ústavná starostlivosť
 3. Lekárenská starostlivosť
 4. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 5. Informovanie, poučenie a súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti:

Ambulantná starostlivosť

Ambulantnú starostlivosť zastrešuje väčšinou jeden lekár, ktorý vedie o pacientovi zdravotnú dokumentáciu a zodpovedá za pacientovu trvalú starostlivosť. Je poskytovaná osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Medzi ambulantné starostlivosti patrí:

 • všeobecná (pre dospelých, pre deti a dorast),
 • špecializovaná (gynekologická, zubno-lekárska),
 • špecializovaná iná,
 • záchranná zdravotná služba.

Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu

Pacienti najprv navštívia všeobecného lekára, teda lekára prvého kontaktu, ktorý vykoná základné vyšetrenie a na základe vlastného posúdenia a diagnostiky určí ďalší postup v liečbe pacienta. Všeobecný lekár rozhoduje napr. o tom, či je možné pacienta  liečiť v domácom prostredí, či je potrebné vykonať laboratórne testy, špecializované ambulantné vyšetrenia, prípadne nariadi hospitalizáciu.

Ambulantnú starostlivosť lekára prvého kontaktu poskytuje všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast.
Lekár prvého kontaktu, teda všeobecný lekár vedie jeho zdravotnú dokumentáciu ako celok a zodpovedá za trvalú starostlivosť o pacienta.

Viac informácií nájdete v článku o ambulantnej starostlivosti lekára prvého kontaktu.

Lekárska služba prvej pomoci – v prípade akútnych zdravotných komplikácií neohrozujúcich život, poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pacientom lekárska služba prvej pomoci.

Lekárska služba prvej pomoci je poskytovaná poskytovateľmi všeobecnej a špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti a ďalšími na to určenými poskytovateľmi a to v zdravotníckom zariadení s povolením prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci, ale napríklad aj vo forme návštevy v domácom prostredí.

Ústavná starostlivosť

Jedna z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovaná osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti na viac ako 24 hodín.

Ústavná starostlivosť je poskytovaná na základe:

 • odporúčania ošetrujúceho lekára v prípade, že je nutné nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín,
 • žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára v prípade, že zmena zdravotného stavu osoby si vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín,
 • rozhodnutia súdu.

Viac informácií nájdete v podrobnejšom článku o podmienkach ústavnej starostlivosti.

Ústavná pohotovostná služba - zdravotná starostlivosť zabezpečujúca nepretržitú dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici v podobe:

 • centrálneho príjmu - zabezpečuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť (napr. pacienti privezení záchrannou zdravotnou službou),
 • ústavnej pohotovosti – poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Lekárenská starostlivosť

Lekárenská starostlivosť pokrýva zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov, ale aj poskytovanie informácií súvisiacich s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Úplné znenie zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v ktorom nájdete výnimky a dopĺňajúce informácie o poskytovaní lekárenskej starostlivosti, nájdete v jeho originálnom znení.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ošetrovateľskú starostlivosť v tomto prípade poskytujú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Zdravotné úkony vykonáva sestra so špecializáciou v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii; v komunite alebo v starostlivosti v psychiatri.

Informovanie, poučenie a súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Aby bola pacientovi poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť, je nutné, aby bol pacient poučený, informovaný a súhlasil s nadchádzajúcimi zdravotníckymi výkonmi. 

Každý ošetrujúci zdravotnícky pracovník má povinnosť informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti:

 • osobu, ktorej bude poskytnutá zdravotná starostlivosť, prípadne osobu, ktorú si táto osoba určila,
 • zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, osobu, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej, náhradnej alebo pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom, prípadne štatutárneho zástupcu.

Poučenie musí byť poskytované zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas (preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie) a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby.

Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť. Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

 

Dátum poslednej zmeny: 15. 6. 2018
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2013

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)

Lokalita

 • Slovensko