Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie elektronicky

Rodina a vzťahy

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami.

Žiadosť je možné podať  prostredníctvom elektronickej služby Peňažný príspevok na opatrovanie. Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na opatrovanie. Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

ikona vykricnik

Upozornenie

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby budete potrebovať:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými  sa prihlasujete sa k službe. K občianskemu preukazu aj čítačku kariet.
  • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
  • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie).

O príspevok môže požiadať osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a zároveň je jej manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP. 

Vo formulári elektronickej žiadosti vyplníte údaje o žiadateľovi peňažného príspevku na opatrovanie resp. identifikačné a adresné údaje o žiadateľovi sú automaticky predvyplnené z Registra fyzických osôb. Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález opatrovanej osoby. V prípade, že opatrujete osobu a zároveň ste boli zamestnaný, žiadosť musí obsahovať aj potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom ste žiadosť podali. 

Na záver bude pripravené podanie spolu s pripojenými prílohami odoslané do vašej elektronickej schránky na ÚPVS do zložky rozpracovaných správ. Pre dokončenie podania je potrebné sa do schránky prihlásiť, žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a podanie zrealizovať.

Dátum poslednej zmeny: 16. 12. 2019
Dátum zverejnenia: 31. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko