Ústredný portál verejnej správy

Podanie odhlásenia osobne na ohlasovni

Bývanie

Odhlásenie pred vycestovaním do zahraničia

Pred vycestovaním ste povinní ohlásiť skončenie trvalého pobytu v príslušnej ohlasovni (obecný úrad, mestský úrad alebo miestny úrad príslušnej mestskej časti) a uviesť začiatok pobytu, štát a miesto vášho pobytu. Začiatok pobytu v zahraničí je dňom skončenia vášho trvalého pobytu na Slovensku. 

Ak odhlasujete trvalý pobyt na ohlasovni:

 • predložíte doklad totožnosti (občiansky preukaz,  potvrdenie o občianskom preukaze alebo iný doklad preukazujúci totožnosť ako cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR),
 • vypíšete a podpíšete odhlasovací lístok z trvalého pobytu,
 • uvediete dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Skončenie trvalého pobytu môžete ohlásiť aj za všetkých členov svojej rodiny, musíte však za každého vyplniť samostatný odhlasovací lístok. Odhlásiť môžete iba celú rodinu spolu, a to ak ste zosobášení.

Za dieťa do 18 rokov odhlasujú trvalý pobyt jeho zákonní zástupcovia. Okrem dokladu totožnosti predkladajú rodný list dieťaťa. V prípade, že je to potrebné, predložia aj:

 • súhlas druhého zákonného zástupcu dieťaťa s jeho odhlásením z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na ohlasovni,
 • a ak bolo vydané niektoré z nasledujúcich rozhodnutí:
  • rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov,
  • rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
  • rozhodnutie súdu o rozvode manželstva,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení poručníka,  
  • rozhodnutie súdu o ustanovení kolízneho opatrovníka,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení pestúna,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení náhradnej osobnej starostlivosti.

Ak ste splnomocnení na zastupovanie iného občana, predkladáte splnomocnenie s jeho osvedčeným podpisom.

Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť je na právne úkony obmedzená, odhlasujete trvalý pobyt ako jeho opatrovník a predkladáte aj:

 • doklad totožnosti občana,
 • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka,
 • rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti občana na právne úkony.

Odhlásenie po vycestovaní do zahraničia

V prípade, že ste už vycestovali do zahraničia a počas pobytu sa rozhodnete ukončiť trvalý pobyt na Slovensku, máte možnosť tak urobiť prostredníctvom zastupiteľského úradu SR. Rovnako môžete odhlásenie vybaviť tak, že splnomocníte zástupcu, ktorý za vás odhlásenie vykoná na Slovensku v ohlasovni.

Zastupiteľský úrad alebo splnomocnený zástupca doručí príslušnej ohlasovni odhlasovací lístok s vaším osvedčeným podpisom, v ktorom je uvedený štát a miesto vášho pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu na Slovensku je deň doručenia odhlasovacieho lístka do ohlasovne.

Ako zákonný zástupca môžete splnomocniť iného občana v SR, aby odhlásil vaše dieťa do 18 rokov z trvalého pobytu prostredníctvom splnomocnenia s osvedčeným podpisom na doručenie odhlasovacieho  lístka  z trvalého  pobytu (na odhlasovacom lístku musia byť osvedčene podpisy zákonných zástupcov dieťaťa).  Dieťa do 18 rokov môžete tiež odhlásiť z trvalého pobytu prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí. Za dieťa predkladáte rovnaké doklady, ako sú uvedené v situácii odhlásenia pred vycestovaním zo SR.

Na odhlásenie občana, ktorého ste opatrovníkom a ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo splnomocneného zástupcu v SR, budete potrebovať rovnaké potvrdenia, ktoré sú uvedené pri odhlasovaní z trvalého pobytu pred vycestovaním zo Slovenska. Ak splnomocňujete na tento úkon inú osobu, bude potrebovať splnomocnenie s vaším osvedčeným podpisom na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu na území SR. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 2. 3. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko