Ústredný portál verejnej správy

Patent

Duševné vlastníctvo

Patent chráni vynález, ktorý je nový, priemyselne využiteľný a je výsledkom vynálezcovej činnosti. Podmienky registrácie, práva majiteľa patentu, informácie spojené s podávaním prihlášky a základné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Doba vyplnenia služby: do 1 hodiny


 1. Čo je patent?
 2. Kto môže podať patentovú prihlášku?
 3. Čo musí patentová prihláška obsahovať?
 4. Aký je priebeh konania o patentovej prihláške?
 5. Ako dlho trvá patentová ochrana a aká je výška správnych poplatkov?
 6. Aké práva patria majiteľovi patentu?
 7. Aké sú rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom?

Čo je patent?

Patent je ochranný dokument, ktorý oprávňuje majiteľa na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Udeľuje sa na vynález, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovu činnosť a je priemyselne využiteľný (môže sa udeliť aj na látky, liečivá, mikroorganizmy, biotechnologické postupy). Neudeľuje sa na objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, diagnostiku chorôb, postupy liečenia, spôsoby klonovania a využitie ľudského embrya.

Kto môže podať patentovú prihlášku?

 • pôvodca vynálezu alebo viacerí spolupôvodcovia
 • zamestnávateľ, ak ide o vynález vytvorený v rámci plnenia povinností z pracovnoprávneho alebo obdobného pomeru
 • právni zástupcovia a nástupcovia uvedených osôb

Čo musí patentová prihláška obsahovať?

 • žiadosť o udelenie patentu je potrebné podať na predpísanom tlačive
 • opis vynálezu
 • opis patentových nárokov
 • anotácia, prípadne priložiť výkresy

 Návod na správne vyplnenie prihlášky nájdete v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 Aký je priebeh konania o patentovej prihláške?

 • prihláška sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo elektronickými prostriedkami,
 • podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti, t. j. procesná výhoda pred každým, kto neskôr prihlási zhodný alebo podobný patent,
 • úrad prihlášku zapíše do registra prihlášok a vykoná predbežný prieskum,
 • následne úrad oznámi prihlasovateľovi zistené nedostatky a ak žiadne nie sú,
 • patentová prihláška je po 18 mesiacoch od podania zverejnená vo vestníku úradu,
 • ktokoľvek môže po zverejnení podať pripomienky, prečo by nemala byť udelená patentová ochrana,
 • úrad vykoná úplný prieskum na žiadosť prihlasovateľa alebo inej osoby najneskôr do 36 mesiacov od podania prihlášky,
 • zároveň musí byť zaplatený správny poplatok,
 • ak vynález spĺňa kritérium novosti, vynálezcovej činnosti a priemyselnej využiteľnosti, úrad udelí patentovú ochranu, inak prihlášku zamietne (v prípade formálnych nedostatkov prihlášky vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie v stanovenej lehote a ak ich prihlasovateľ neodstráni alebo nepožiada o predĺženie lehoty, úrad konanie zastaví).

Ako dlho trvá patentová ochrana a aká je výška správnych poplatkov?

Patentová ochrana trvá 20 rokov od podania patentovej prihlášky.
Za registráciu a udržiavanie platnosti patentu sa musia platiť správne poplatky:

 • podanie prihlášky pôvodcom ................... 30 €
 • podanie prihlášky iným prihlasovateľom ..... 60 €
 • žiadosť na zrušenie alebo zmenu doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia .............. 50 €
 • podanie návrhu na zrušenie patentu .................................... 200 €
 • podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia ......... 200 €
viac informácií o poplatkoch... 

Aké práva patria majiteľovi patentu?

 • udeliť súhlas na využitie patentu prostredníctvom licenčnej zmluvy,
 • previesť patent na inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • domáhať sa právnej ochrany, ak sú jeho práva ohrozené alebo porušené.

Aké sú rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom?

 

Patent

Úžitkový vzor

Doba platnosti

maximálne 20 rokov

maximálne 10 rokov

Poplatky

do 4 rokov

do 10 rokov

do 20 rokov

 

357,50 eura

1 219 eur

5 365,50 eura

 

33 eur

432 eur

neuplatňuje sa

Dĺžka konania

viac ako 3 roky

do 12 mesiacov

Zverejnenie

po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti

po 6 mesiacoch od podania prihlášky

Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v ďalšom texte, viac informácií...

Dokumenty na prevzatie

Metodika konania - patenty

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko