Ústredný portál verejnej správy

Patent

Duševné vlastníctvo

Patent chráni vynález, ktorý je nový, priemyselne využiteľný a je výsledkom vynálezcovej činnosti. Podmienky registrácie, práva majiteľa patentu, informácie spojené s podávaním prihlášky a základné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Doba vyplnenia služby: do 1 hodiny


 1. Čo je patent?
 2. Kto môže podať patentovú prihlášku?
 3. Čo musí patentová prihláška obsahovať?
 4. Aký je priebeh konania o patentovej prihláške?
 5. Ako dlho trvá patentová ochrana a aká je výška správnych poplatkov?
 6. Aké práva patria majiteľovi patentu?
 7. Aké sú rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom?

Čo je patent?

Patent je ochranný dokument, ktorý oprávňuje majiteľa na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Udeľuje sa na vynález, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovu činnosť a je priemyselne využiteľný (môže sa udeliť aj na látky, liečivá, mikroorganizmy, biotechnologické postupy). Neudeľuje sa na objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, diagnostiku chorôb, postupy liečenia, spôsoby klonovania a využitie ľudského embrya.

Kto môže podať patentovú prihlášku?

 • pôvodca vynálezu alebo viacerí spolupôvodcovia
 • zamestnávateľ, ak ide o vynález vytvorený v rámci plnenia povinností z pracovnoprávneho alebo obdobného pomeru
 • právni zástupcovia a nástupcovia uvedených osôb

Čo musí patentová prihláška obsahovať?

 • Prihláška o zápis sa podáva na predpísanom tlačive v dvoch vyhotoveniach (tlačivo je dostupné iba v slovenskom jazyku),
 • žiadosť o zápis patentu do registra (v jednom vyhotovení),
 • opis technického riešenia (v troch vyhotoveniach),
 • najmenej jeden nárok na ochranu (v troch vyhotoveniach),
 • anotáciu (v troch vyhotoveniach),
 • príp. výkresy (v troch vyhotoveniach),
 • identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov,
 • identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcov,
 • identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený,
 • ak prihlasovateľom nie je pôvodca, doklad o nadobudnutí práva na ochranu patentom, alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie.

 Návod na správne vyplnenie prihlášky nájdete v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 Aký je priebeh konania o patentovej prihláške?

 • Prihláška sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo elektronickými prostriedkami (služba je dostupná iba v slovenskom jazyku),
 • podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti, t. j. procesná výhoda pred každým, kto neskôr prihlási zhodný alebo podobný patent,
 • úrad prihlášku zapíše do registra prihlášok a vykoná predbežný prieskum,
 • následne úrad oznámi prihlasovateľovi zistené nedostatky a ak žiadne nie sú,
 • patentová prihláška je po 18 mesiacoch od podania zverejnená vo vestníku úradu,
 • ktokoľvek môže po zverejnení podať pripomienky, prečo by nemala byť udelená patentová ochrana,
 • úrad vykoná úplný prieskum na žiadosť prihlasovateľa alebo inej osoby najneskôr do 36 mesiacov od podania prihlášky,
 • zároveň musí byť zaplatený správny poplatok,
 • ak vynález spĺňa kritérium novosti, vynálezcovej činnosti a priemyselnej využiteľnosti, úrad udelí patentovú ochranu, inak prihlášku zamietne (v prípade formálnych nedostatkov prihlášky vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie v stanovenej lehote a ak ich prihlasovateľ neodstráni alebo nepožiada o predĺženie lehoty, úrad konanie zastaví).

Ako dlho trvá patentová ochrana a aká je výška správnych poplatkov?

Patentová ochrana trvá 20 rokov od podania patentovej prihlášky.
Za registráciu a udržiavanie platnosti patentu sa musia platiť správne poplatky:

 • podanie prihlášky pôvodcom .................................................30 €
 • podanie prihlášky iným prihlasovateľom ..............................60 €
 • podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu ..............116 €
 • vydanie patentovej listiny ........................................................66 €
Poznámka:
Na elektronické podanie prostredníctvom slovensko.sk je možné uplatniť 50 % zľavu z poplatku, najviac však o 70 eur.

Aké práva patria majiteľovi patentu?

Majiteľ patentu má výlučné právo na vynález, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám. Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú, alebo právnickú.

Aké sú rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom?

 

Patent

Úžitkový vzor

Doba platnosti

maximálne 20 rokov

maximálne 10 rokov

Poplatky

do 4 rokov

do 10 rokov

do 20 rokov

 

360,50 eura

1 222 eur

5 368,50 eura

 

34 eur

484 eur

neuplatňuje sa

Dĺžka konania

viac ako 3 roky

do 12 mesiacov

Zverejnenie

po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti

po 6 mesiacoch od podania prihlášky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
+421 48 4300 131
infocentrum@indprop.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko