Ústredný portál verejnej správy

Ochranná známka

Duševné vlastníctvo

Ochranná známka chráni grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.
1.	Čo je ochranná známka?
2. Kto môže podať prihlášku ochrannej známky?
3. Čo musí prihláška ochrannej známky obsahovať?
4. Aký je priebeh konania o prihláške ochrannej známky?
5. Ako dlho trvá ochrana ochrannej známky a aká je výška správnych poplatkov?
6. Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?
 

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka je akékoľvek grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Kto môže podať prihlášku ochrannej známky?

 • fyzická osoba (prípadne jej zástupca),
 • právnická osoba (prípadne jej zástupca),
 • združenia fyzických alebo právnických osôb (v prípade kolektívnej ochrannej známky).

Čo musí prihláška ochrannej známky obsahovať?

 • prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
 • identifikačné údaje prihlasovateľa a jeho podpis,
 • vyobrazenie prihlasovaného označenia,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná,
 • písomná zmluva uzavretá medzi všetkými členmi združenia (v prípade kolektívnej ochrannej známky),
 • zoznam členov združenia, ktorí môžu ochrannú známku používať (v prípade kolektívnej ochrannej známky).

Aký je priebeh konania o prihláške ochrannej známky?

 • prihláška sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami,
 • prihlasovateľovi vzniká právo prednosti,
 • úrad prihlášku preskúma a ak spĺňa podmienky, prihlášku zverejní vo vestníku,
 • v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia môžu tretie osoby podávať námietky,
 • úrad vykoná zápis do registra,
 • zároveň musí byť zaplatený správny poplatok.

Ako dlho trvá ochrana ochrannej známky a aká je výška správnych poplatkov?

Platnosť zápisu ochrannej známky platí 10 rokov odo dňa podania prihlášky, ochrana sa môže na žiadosť predĺžiť o 10 rokov.

Za registráciu a udržiavanie platnosti sa musia platiť správne poplatky:

 • podanie individuálnej prihlášky ...........................166 €
 • podanie hromadnej prihlášky .............................332 €
 • obnova zápisu individuálnej ochrannej známky........133 €
 • obnova zápisu kolektívnej ochrannej známky..........266 €        

Viac informácií o poplatkoch...

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

 • označovať tovary alebo služby ochrannou známkou,
 • používať značku  ®,
 • udeľovať súhlas iným osobám na použitie ochrannej známky,
 • previesť práva k ochrannej známke na inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • domáhať sa právnej ochrany, ak sú jeho práva ohrozené alebo porušené.

Metodika konania – ochranné známky

Medzinárodná ochranná známka

Dokumenty na prevzatie

Súvisiace právne predpisy: 

Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko