Ústredný portál verejnej správy

Ochranná známka

Duševné vlastníctvo

Ochranná známka chráni grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Doba vyplnenia služby: do 1 hodiny 


1. Čo je ochranná známka?
2. Kto môže podať prihlášku ochrannej známky?
3. Čo musí prihláška ochrannej známky obsahovať?
4. Aký je priebeh konania o prihláške ochrannej známky?
5. Ako dlho trvá ochrana ochrannej známky a aká je výška správnych poplatkov?
6. Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

Čo je ochranná známka?

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

Kto môže podať prihlášku ochrannej známky?

 • Fyzická osoba (prípadne jej zástupca),
 • právnická osoba (prípadne jej zástupca),
 • združenia fyzických alebo právnických osôb (v prípade kolektívnej ochrannej známky).

Čo musí prihláška ochrannej známky obsahovať?

 • Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
 • identifikačné údaje prihlasovateľa a jeho podpis,
 • identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa a jeho podpis (ak je prihlasovateľ zastúpený),
 • vyobrazenie prihlasovaného označenia,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná,
 • písomná zmluva uzavretá medzi všetkými členmi združenia (v prípade kolektívnej ochrannej známky),
 • zoznam členov združenia, ktorí môžu ochrannú známku používať (v prípade kolektívnej ochrannej známky).
Poznámka:
Prihláška sa môže týkať iba jedného označenia.                                                                                                                                         

Aký je priebeh konania o prihláške ochrannej známky?

 • prihláška sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo elektronickými prostriedkami,
 • musí byť zaplatený správny poplatok,
 • úrad prihlášku preskúma a ak spĺňa podmienky, prihlášku zverejní vo vestníku,
 • v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia môžu tretie osoby podávať námietky,
 • úrad vykoná zápis do registra,
 • úrad vydá majiteľovi osvedčenie.
Poznámka:
Podanie prihlášky, ktoré je uskutočnené elektronicky a nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente, je potrebné následne doručiť autorizované listinnou formou v lehote jedného mesiaca. Úrad na dodatočnú autorizáciu nevyzýva.

Ako dlho trvá ochrana ochrannej známky a aká je výška správnych poplatkov?

Platnosť zápisu ochrannej známky platí 10 rokov odo dňa podania prihlášky, ochrana sa môže na žiadosť predĺžiť o 10 rokov.

Za registráciu a udržiavanie platnosti sa musia platiť správne poplatky:

 • podanie individuálnej prihlášky do troch tried tovarov a služieb ........... 166 €
 • za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ................................ 20 €
 • podanie kolektívnej ochrannej známky ..................................................... 332 €
 • obnova ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb ................... 133 €        

Viac informácií o poplatkoch...

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

 • Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná,
 • používať ® spolu s ochrannou známkou,
 • udeľovať súhlas iným osobám na použitie ochrannej známky,
 • previesť práva k ochrannej známke na inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • domáhať sa právnej ochrany, ak sú jeho práva ohrozené alebo porušené,
 • zakázať tretím stranám používať predmetnú ochrannú známku v obchodnom styku,
 • požadovať od vydavateľa diela nápravu v prípade nezrovnalostí,
 • zakázať obchodnému zástupcovi neoprávnené používanie ochrannej známky,
 • zabrániť dovozu tovaru a služieb na územie SR k voľnej distribúcii, ak sú neoprávnene označené jeho ochrannou známkou.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
+4214 8430 0131
infocentrum@indprop.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko