Ústredný portál verejnej správy

Ochrana vôd

Životné prostredie

Voda je ďalším zo základných prírodných zdrojov, ktorý máme povinnosť chrániť. Spolu s jej hospodárnym využívaním je cieľom uchovať ju bez chemikálií a iných škodlivých látok.
 1. Druhy vôd
 2. Ciele
 3. Orgány štátnej ochrany vôd
 4. Ohlasovanie znečisťovania

Druhy vôd

Vody môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

 • povrchové,
 • podzemné.

Povrchové

 • vnútrozemské,
 • brakické (slano-sladké vody pri ústiach riek do morí),
 • pobrežné vody.

Podzemné vody

Podzemné vody sa nachádzajú pod povrchom zeme, no podzemnými zostávajú aj po ich odkrytí banskou alebo inou činnosťou. Chránené sú preto, lebo sú hlavným zdrojom pitnej vody.
Podzemné vody sú taktiež zdrojom vody v studniach. O povolenie na výkop studne môžete požiadať aj pomocou elektronickej služby.

Ciele

Hlavnými environmentálnymi cieľmi sú:

 • pre povrchové vody: zabránenie zhoršeniu, ochrana a zlepšovanie stavu, postupné znižovanie znečisťovania...,
 • pre podzemné vody: zabránenie alebo obmedzenie vstupu nebezpečných látok do podzemných vôd, ochrana a zlepšovanie stavu...

Orgány štátnej ochrany vôd

Ohlasovanie znečisťovania

Ak ste zaznamenali akýkoľvek zdroj znečistenia životného prostredia, môžete to ohlásiť aj pomocou elektronickej služby

Viac informácií k téme „Ochrana vôd“...

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko