Ústredný portál verejnej správy

Ochrana prírody

Životné prostredie

Príroda pozostáva zo všetkých živých aj neživých prvkov, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Poskytuje nám životne dôležitý priestor, a preto je nevyhnutné ju ochraňovať a správať sa k nej s rešpektom.
 1. Ochrana prírody a krajiny
 2. Druhy ochrany
 3. Územná ochrana krajiny a jej stupne
 4. Ochrana drevín
 5. Ochrana lesov
 6. Druhová ochrana rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín
 7. Orgány ochrany prírody

Ochrana prírody a krajiny

Hlavným zámerom je zachovanie prírodnej rovnováhy a ochrana rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utváranie podmienok na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.

Druhy ochrany

Ochrana prírody a krajiny sa dá rozdeliť na dve základné podskupiny, a to:

 • všeobecnú,
 • osobitú.

Všeobecná ochrana

Príroda slúži nám všetkým a máme právo na jej užívanie. Avšak povinnosťou každej osoby je ju chrániť a podľa svojich možností sa o ňu starať. V prípade, že došlo k jej poškodeniu pričinením určitej osoby, je na nej, aby sa postarala o nápravu. Občania, ktorí zaznamenajú nelegálnu skládku odpadu alebo zdroj znečistenia, majú možnosť to ohlásiť aj pomocou elektronickej služby.

Osobitá ochrana

Medzi osobitnú ochranu patrí územná ochrana krajiny a jej stupne, ochrana drevín, lesov a druhová ochrana rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín.

Územná ochrana krajiny a jej stupne

Na Slovensku máme 5 stupňov ochranných pásiem krajiny. V prvom sa nachádza celé územie Slovenskej republiky. Ostatné územie sa nachádza vo vyšších stupňoch, pričom čím vyšší stupeň, tým vyššia miera ochrany.

Druhy chránených oblastí:

 • chránená krajinná oblasť,
 • národný park,
 • chránený areál,
 • prírodná rezervácia,
 • prírodná pamiatka,
 • chránený krajinný prvok,
 • chránené vtáčie územie,
 • obecné chránené územie.

Ochrana drevín

Na Slovensku sú chránené i dreviny, o ktoré sa majitelia pozemkov, na ktorých sa nachádzajú, musia starať. Na ich výrub je potrebné získať špeciálny súhlas (súhlas netreba v niektorých prípadoch, ako pri bezprostrednom ohrození ľudského zdravia a života a iných situáciách).

Po získaní súhlasu je žiadateľ o výrub povinný dreviny nahradiť novou výsadbou. Ak boli dreviny vyrúbané bez súhlasu orgánu ochrany prírody, tento orgán môže uložiť pokutu vo výške spoločenskej hodnoty drevín.

Niektoré stromy majú obzvlášť veľkú spoločenskú hodnotu, a preto sú chránené. V prípade ošetrenia či výrubu takého stromu je nevyhnutné schválenie orgánu ochrany prírody.

Ochrana lesov

Lesy sú legislatívne chránené pred nezákonným používaním. Lesný porast môže byť využívaný na iné účely len so súhlasom orgánov ochrany krajiny. Na stavbu v lesných pozemkoch je potrebný súhlas vlastníka alebo správcu lesa.

Do lesného porastu, s výhradou vyznačených častí, má právo na vstup každý. K lesu sa však musí správať s rešpektom a okolité prostredie musí chrániť. Zakázané je akékoľvek ničenie a neoprávnené používanie lesa. V prípade usvedčenia lesnou strážou môže byť poškodzovateľ pokutovaný.

Druhová ochrana rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín

Významné európske a národné druhy rastlín a zvierat patria pod ochranu štátu a je na každom občanovi, aby ich chránil. Je zakázané ich ničiť či zabíjať. Ak občan objaví mŕtve zviera, je povinný úhyn zvieraťa nahlásiť orgánom ochrany prírody.

V prípade skamenelín a nerastov je zakázaný ich zber a poškodzovanie. Zber je povolený len v prípade, že má daná osoba súhlas orgánu ochrany prírody.

Pri porušení nariadení môže byť osoba trestne stíhaná.

Orgány ochrany prírody

 • Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia,
 • obvodný úrad životného prostredia,
 • obec,
 • Štátna veterinárna a potravinová správa.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

Dátum poslednej zmeny: 4. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 8. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko