Ústredný portál verejnej správy

Kúpil som auto z iného okresu

Doprava

Pri kúpe auta je potrebné splniť viacero evidenčných povinností. Ak ste ako nový držiteľ motorového vozidla z iného okresu ako bol pôvodný majiteľ auta, musíte okrem podania žiadosti o zapísanie vozidla do evidencie, výmeny osvedčení o evidencii vozidla a zaplatenia poplatku zmeniť aj tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Požiadať o zápis ako nový držiteľ vozidla môžete elektronicky alebo osobne na dopravnom inšpektoráte.

Kto podáva žiadosť o zápis do evidencie vozidiel?

Žiadosť o zápis do evidencie vozidiel podáva nový majiteľ  vozidla alebo sa môže dať zastupovať na základe splnomocnenia (listinné, elektronické), ktoré je potrebné pri zápise priložiť k žiadosti. 

 
Vedeli ste?
Pri udelení splnomocnenia sú vám k dispozícii elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom súvisiacim s vozidlom.
 

Dokedy musím podať žiadosť?

Lehota na podanie žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie je odlišná v závislosti od toho, či úkon vykonávate elektronicky alebo osobne.

Požiadať o zápis do dokladov vozidla ako nový držiteľ je potrebné urobiť osobne do 30 dní/elektronicky do 15 dní odo dňa, keď bývalý vlastník vozidla oznámil prevod držby vozidla na inú osobu, teda na vás (§117 ods. 1 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke). Ak nedodržíte 30–dňovú lehotu na zápis vozidla, musíte vykonať kontrolu originality a odborný posudok s výsledkom „spôsobilé“ predložiť pri zápise nového držiteľa vozidla. Posudok o kontrole originality nemôže byť pritom starší ako 15 dní. V tomto prípade už nemusíte absolvovať obhliadku vozidla.

Kde musím podať žiadosť o zápis do evidencie vozidla?

Žiadosť je potrebné podať na dopravný inšpektorát (orgán Policajného zboru) podľa miesta svojho trvalého pobytu, resp. sídla

Je to zadarmo?

Uvedená služba je spoplatnená sumou 66 eur.
Konkrétne sa platí správny poplatok za:

  • zápis ďalšieho držiteľa do evidencie vozidiel vo výške 33 eur,
  • vydanie tabuliek s evidenčným číslom 2 x 16,50 eura, takže 33 eur za dve tabuľky 
Uvedená výška správneho poplatku platí v prípade, že požadujete klasické plechové tabuľky. Ak si chcete zvoliť vlastné evidenčné číslo vozidla alebo mať miesto zadnej plechovej tabuľky plastovú, správny poplatok je vyšší.

Vydanie nových dokladov od vozidla, papierové osvedčenie o evidencii vozidla časť II („veľký technický preukaz“) a čipová karta osvedčenia o evidencii vozidla časť I („malý technický preukaz“) je zadarmo. Spoplatnené je len vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla časť I v zrýchlenom režime do dvoch pracovných dní.  V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.

 
Praktická rada
  • Pred vydaním dokladov je potrebné absolvovať obhliadku vozidla (kontrola VIN čísla) na dopravnom inšpektoráte. To neplatí pre vozidlá, ktoré majú vykonanú kontrolu originality nie staršiu ako 15 dní s výsledkom „spôsobilé“.
  • Dopravný inšpektorát prihlási vozidlo do evidencie, resp. vykoná zmenu v evidencii vozidiel až po predložení dokladu alebo preukázaní uzavretia povinného zmluvného poistenia.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 12. 9. 2016
Dátum zverejnenia: 18. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko