Ústredný portál verejnej správy

Kúpil som auto z iného okresu

Doprava

Pri kúpe auta je potrebné splniť viacero evidenčných povinností. Ak ste ako nový držiteľ motorového vozidla z iného okresu ako bol pôvodný majiteľ auta, musíte požiadať o zápis vozidla do evidencie, vymeniť osvedčenie o evidencii vozidla, zaplatiť poplatok a zmeniť aj tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Požiadať o zápis ako nový držiteľ vozidla môžete elektronicky alebo osobne na dopravnom inšpektoráte.

Kto môže požiadať o zápis vozidla do evidencie?

Zápis vozidla do evidencie podáva nový majiteľ vozidla alebo sa môže dať zastupovať na základe splnomocnenia (listinné, elektronické), ktoré je potrebné pri zápise priložiť.

 
Vedeli ste?
Pri udelení splnomocnenia sú vám k dispozícii elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom súvisiacim s vozidlom.
 

Dokedy musím požiadať o zápis?

Lehota na prihlásenie vozidla do evidencie je odlišná v závislosti od toho, či úkon vykonávate elektronicky alebo osobne.

Požiadať o zápis vozidla do dokladov ako nový držiteľ je potrebné urobiť do 30 dní odo dňa, keď bývalý vlastník vozidla oznámil prevod držby vozidla na inú osobu, teda na vás (§117 ods. 1 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke). Ak nedodržíte 30–dňovú lehotu na zápis vozidla, musíte vykonať kontrolu originality a odborný posudok s výsledkom „spôsobilé“ predložiť pri zápise nového držiteľa vozidla. Posudok o kontrole originality nemôže byť pritom starší ako 15 dní.

Kde musím požiadať o zápis do evidencie vozidla?

Požiadať o zápis vozidla do evidencie je potrebné na dopravnom inšpektoráte (orgán Policajného zboru) podľa miesta svojho trvalého pobytu, resp. sídla

Je to zadarmo?

Uvedená služba je spoplatnená sumou 66 eur.
Konkrétne sa platí správny poplatok za:

  • zápis ďalšieho držiteľa do evidencie vozidiel vo výške 33 eur,
  • vydanie tabuliek s evidenčným číslom 2 x 16,50 eura, takže 33 eur za dve tabuľky 
Uvedená výška správneho poplatku platí v prípade, že požadujete klasické plechové tabuľky. Ak si chcete zvoliť vlastné evidenčné číslo vozidla alebo mať miesto zadnej plechovej tabuľky plastovú, správny poplatok je vyšší.

Vydanie nových dokladov od vozidla, papierové osvedčenie o evidencii vozidla časť II („veľký technický preukaz“) a čipová karta osvedčenia o evidencii vozidla časť I („malý technický preukaz“) je zadarmo. Spoplatnené je len vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla časť I v zrýchlenom režime do dvoch pracovných dní.  V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.

Praktická rada

  • Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.
  • Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole.
  • Na vydanie dokladov si môžete dohodnúť konkrétny termín na dopravnom inšpektoráte prostredníctvom elektronickej služby.
  • Dopravný inšpektorát prihlási vozidlo do evidencie, resp. vykoná zmenu v evidencii vozidiel až po predložení dokladu alebo preukázaní uzavretia povinného zmluvného poistenia.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 8. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 18. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko