Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu elektronicky

Doprava

Prihlásiť sa ako nový držiteľ vozidla do evidencie môžete prostredníctvom elektronického formulára „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“. Uvedenú službu môžete využiť, ak vlastníte občiansky preukaz s čipom. Ďalšou podmienkou na úspešné vykonanie elektronickej služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 („malý technický preukaz s čipom“). Ak tieto podmienky nespĺňate, musíte zmenu držiteľa vozidla oznámiť Policajnému zboru osobne. Na prihlásenie vozidla do evidencie máte 30 dní odo dňa, kedy bývalý vlastník vozidla oznámil prevod držby vozidla na vás (§ 117 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pri využití uvedenej služby je potrebné, aby pôvodný majiteľ vozidlo najprv odhlásil.

Od 1.12.2019 už nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole.

Ako sa to robí elektronicky?

  1. Vyplňte elektronický formulár, v ktorom identifikujete vozidlo.
  2. Určte údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii vozidla časť I.
  3. Priložte potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ako prílohu vo formáte PDF
  4. Potvrdiť odoslanie elektronickej žiadosti.
  5. Uhraďte správny poplatok za vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a za vydanie osvedčenia o evidencii časť II a čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I – pokyn na úhradu bude zaslaný do vašej elektronickej schránky.
  6. Doklady od vozidla a tabuľky s EČ vám doručí kuriér slovenskej pošty na adresu, ktorú ste uviedli v elektronickej službe. Po dvoch neúspešných pokusoch o doručenie bude zásielka uložená na príslušnom oddelení dokladov.
Viac informácií nájdete priamo na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Dátum poslednej zmeny: 13. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko