Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby súvisiace s narodením

Rodina a vzťahy

Občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom si majú možnosť už bez návštevy úradu vybaviť viaceré záležitosti. V súvislosti s narodením dieťaťa môžu rodičia napr. podať žiadosť o rodičovský príspevok, žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa, či žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa a pod.
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
 • Podanie žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok pri narodení dieťaťa. Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Poskytuje sa jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. O príspevok môže požiadať matka, ktorá dieťa porodila. Otec dieťaťa môže požiadať o príspevok, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa je nutné si uplatniť do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. Viac informácií...
 • Podanie žiadosti o príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok rodičom ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorá slúži na pokrytie zvýšených výdavkov v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá, alebo viac detí súčasne. Príspevok poskytuje štát raz za rok. O príspevok môže požiadať rodič detí alebo osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Viac informácií...
 • Podanie žiadosti o prídavok na dieťa
  Služba umožní elektronicky požiadať o prídavok na dieťa. Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok na dieťa je vyplácaný mesačne, najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa. Viac informácií...
 • Podanie žiadosti o rodičovský príspevok pre vlastné dieťa / pre zverené dieťa
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom požiadať  o rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. O príspevok môže požiadať rodič dieťaťa alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti, alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac informácií...
 • Podanie žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na starostlivosť o dieťa. Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Viac informácií...

Dátum poslednej zmeny: 13. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko