Ústredný portál verejnej správy

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnanie

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo tzv. práce na dohodu, teda dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ môže výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2. Finačné podmienky

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce
Rozsah odpracovaných hodín: Uzatváraná nie na dlhšie ako na 350 hodín v kalendárnom roku.
Forma uzatvorenia: Musí byť uzatváraná písomne. Musí obsahovať vymedzenie pracovnej úlohy, dohodnutú odmenu, dobu výkonu pracovnej úlohy, rozsah práce.
Doba trvania: Je možné ju uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov.
Odstúpenie od dohody: Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky na vykonávanie úlohy a zamestnanec tak nemôže vykonávať pracovnú úlohu.
Odmena za vykonanie práce: Splatná po vykonaní a odovzdaní práce; v prípade nevykonania pracovnej úlohy dostatočne podľa dohodnutých podmienok môže zamestnávateľ odmenu primerane znížiť.

Dohoda o pracovnej činnosti
Rozsah odpracovaných hodín: Uzatváraná nie na dlhšie ako na 10 hodín v týždni.
Forma uzatvorenia: Musí byť uzatváraná písomne. Musí obsahovať typ dohodnutej práce, výšku dohodnutej odmeny za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Doba trvania: Uzatváraná na dobu určitú alebo neurčitý čas.
Odstúpenie od dohody: Spôsob ukončenia je možné dohodnúť priamo v dohode. Ak spôsob ukončenia dohody nevyplýva z uzatvorenej dohody, je možné ju skončiť výpoveďou s 15-dennou výpovednou lehotou.
Odmena za vykonanie práce:
Musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná.

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Uzatváraná s fyzickou osobou so štatútom študent strednej alebo vysokej školy, ktorá nedovŕšila 26 rokov.
Rozsah odpracovaných hodín: Uzatváraná nie na dlhšie ako na 20 hodín týždenne.
Forma uzatvorenia: Musí byť uzatváraná písomne. Musí obsahovať typ dohodnutej práce, výšku dohodnutej odmeny za vykonanú prácu, rozsah pracovného času, dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Doba trvania: Je možné ju uzatvoriť len na dobu určitú, maximálne na 12 mesiacov.
Odstúpenie od dohody: Je možné dohodnúť spôsob ukončenia dohody. Ak spôsob ukončenia dohody nevyplýva z uzatvorenej dohody, je možné ju skončiť dohodou účastníkov len výpoveďou s 15 – dennou výpovednou lehotou.
Odmena za vykonanie práce:
Musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Poznámka:
Dohoda o brigádnickej práci študentov je platná najneskôr do konca roka, v ktorom zamestnanec dovŕši vek 26 rokov, prípadne do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec ukončí denné štúdium.

Viac informácií potrebných k práci na dohodu nájdete v Zákonníku práce.

Finančné podmienky

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti
Zamestnanci zamestnaní „na dohodu″ majú rovnaký nárok na minimálnu mzdu ako ostatní zamestnanci. Aktuálna výška hodinovej mzdy pre takto zamestnaných je 2,759 eura na hodinu.

Zamestnanci „na dohodu“ sú povinní platiť odvody, ich rozsah sa však líši podľa toho, ako často je vyplácaná mzda:

  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ktorí dostávajú plat nepravidelne (nie každý mesiac) - zdravotné odvody vo výške 10 %  a sociálne odvody vo výške 22,80 %.
  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ktorí dostávajú plat pravidelne (každý mesiac) – zdravotné odvody vo výške 10% a sociálne odvody vo výške 25, 20 % z hrubej mzdy.
  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o pracovnej činnosti – zdravotné odvody vo výške 10% a sociálne odvody vo výške 25,20 % z hrubej mzdy.

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Výnimkou sú študenti stredných a vysokých škôl, teda zamestnanci zamestnaní na dohodu o brigádnickej práci študentov, pre ktorých platí, že pokiaľ ich mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, nie sú povinní platiť odvody.

Viac informácií k povinnostiam študentov zamestnaných „na dohodu″ voči Sociálnej poisťovni nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

Poznámka:
 Na uplatnenie výnimky z príjmu do 200 eur je potrebné zamestnávateľovi predložiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Túto výnimku je však možné si uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2018
Dátum zverejnenia: 6. 7. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)