Ústredný portál verejnej správy

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnanie

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo tzv. práce na dohodu, teda dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ môže výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2. Finačné podmienky

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce
Rozsah odpracovaných hodín: Uzatváraná nie na dlhšie ako na 350 hodín v kalendárnom roku.
Forma uzatvorenia: Musí byť uzatváraná písomne. Musí obsahovať vymedzenie pracovnej úlohy, dohodnutú odmenu, dobu výkonu pracovnej úlohy, rozsah práce.
Doba trvania: Je možné ju uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov.
Odstúpenie od dohody: Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky na vykonávanie úlohy a zamestnanec tak nemôže vykonávať pracovnú úlohu.
Odmena za vykonanie práce: Splatná po vykonaní a odovzdaní práce; v prípade nevykonania pracovnej úlohy dostatočne podľa dohodnutých podmienok môže zamestnávateľ odmenu primerane znížiť.

Dohoda o pracovnej činnosti
Rozsah odpracovaných hodín: Uzatváraná nie na dlhšie ako na 10 hodín v týždni.
Forma uzatvorenia: Musí byť uzatváraná písomne. Musí obsahovať typ dohodnutej práce, výšku dohodnutej odmeny za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Doba trvania: Uzatváraná na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov.
Odstúpenie od dohody: Spôsob ukončenia je možné dohodnúť priamo v dohode. Ak spôsob ukončenia dohody nevyplýva z uzatvorenej dohody, je možné ju skončiť výpoveďou s 15-dennou výpovednou lehotou.
Odmena za vykonanie práce:
Musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná.

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Uzatváraná s fyzickou osobou so štatútom študent strednej alebo vysokej školy, ktorá nedovŕšila 26 rokov.
Rozsah odpracovaných hodín: Uzatváraná nie na dlhšie ako na 20 hodín týždenne.
Forma uzatvorenia: Musí byť uzatváraná písomne. Musí obsahovať typ dohodnutej práce, výšku dohodnutej odmeny za vykonanú prácu, rozsah pracovného času, dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Doba trvania: Je možné ju uzatvoriť len na dobu určitú, maximálne na 12 mesiacov.
Odstúpenie od dohody: Je možné dohodnúť spôsob ukončenia dohody. Ak spôsob ukončenia dohody nevyplýva z uzatvorenej dohody, je možné ju skončiť dohodou účastníkov len výpoveďou s 15 – dennou výpovednou lehotou.
Odmena za vykonanie práce:
Musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Poznámka:
Dohoda o brigádnickej práci študentov je platná najneskôr do konca roka, v ktorom zamestnanec dovŕši vek 26 rokov, prípadne do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec ukončí denné štúdium.

Viac informácií potrebných k práci na dohodu nájdete v Zákonníku práce.

Finančné podmienky

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti
Zamestnanci zamestnaní „na dohodu″ majú rovnaký nárok na minimálnu mzdu ako ostatní zamestnanci. Aktuálna výška hodinovej mzdy pre takto zamestnaných v roku 2019 je 2,989 eura na hodinu.

Zamestnanci „na dohodu“ sú povinní platiť odvody, ich rozsah sa však líši podľa toho, ako často je vyplácaná mzda:

  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ktorí dostávajú plat nepravidelne (nie každý mesiac) - zdravotné odvody vo výške 10 %  a sociálne odvody vo výške 22,80 %.
  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ktorí dostávajú plat pravidelne (každý mesiac) – zdravotné odvody vo výške 10% a sociálne odvody vo výške 25, 20 % z hrubej mzdy.
  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o pracovnej činnosti – zdravotné odvody vo výške 10% a sociálne odvody vo výške 25,20 % z hrubej mzdy.

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Výnimkou sú študenti stredných a vysokých škôl, teda zamestnanci zamestnaní na dohodu o brigádnickej práci študentov, pre ktorých platí, že pokiaľ ich mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, nie sú povinní platiť odvody.

Viac informácií k povinnostiam študentov zamestnaných „na dohodu″ voči Sociálnej poisťovni nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

Poznámka:
Na uplatnenie výnimky z príjmu do 200 eur je potrebné zamestnávateľovi predložiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Túto výnimku je však možné si uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2019
Dátum zverejnenia: 6. 7. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)