Ústredný portál verejnej správy

Dizajn

Duševné vlastníctvo

Dizajn chráni nový vzhľad výrobku alebo jeho časti (znaky línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry, materiálov, zdobení). Podmienky registrácie, práva majiteľa dizajnu a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.
1.	Čo chráni dizajn?
2. Kto môže podať prihlášku dizajnu?
3. Aké sú náležitosti prihlášky dizajnu?
4. Aký je priebeh konania o prihláške dizajnu?
5. Ako dlho trvá ochrana dizajnom a aká je výška správnych poplatkov?

Čo chráni dizajn?

Dizajn chráni vzhľad priemyselného alebo remeselného výrobku alebo jeho časti (znaky línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry, materiálov, zdobení), ktorý je nový a osobitý. Predmetom ochrany nie je technická, konštrukčná, funkčná alebo materiálová podstata výrobku. Ochrana má teritoriálny charakter, t. j. platí na území štátu, kde mu bola ochrana priznaná, ale prihlášku je možné podať takmer v každej krajine  (v prípade, že sa tak stane do 6 mesiacov od prvého podania prihlášky, právo prednosti sa prizná z pôvodného podania).

Kto môže podať prihlášku dizajnu?

 • pôvodca (prípadne zástupca pôvodcu)
 • právny nástupca pôvodcu
 • zamestnávateľ, ak pôvodca vytvoril dizajn ako výsledok splnenia povinností v pracovnom pomere (tzv. podnikový dizajn)

Aké sú náležitosti prihlášky dizajnu?

 • žiadosť o zápis dizajnu sa podáva na predpísanom tlačive,
 • musí obsahovať údaje o prihlasovateľovi, jeho prejav vôle o zápis dizajnu do registra,
 • ďalej vyobrazenie dizajnu (predstava o vzhľade výrobku alebo jeho časti),
 • ak nie je prihlasovateľ pôvodca, musí prihláška obsahovať aj doklad preukazujúci nadobudnutie práva na dizajn,
 • prihláška môže byť jednoduchá (pre jeden dizajn) alebo hromadná (viac dizajnov patriacich do jednej triedy),
 • podanie prihlášky podlieha správnemu poplatku.

 Aký je priebeh konania o prihláške dizajnu?

Ako dlho trvá ochrana dizajnu a aká je výška správnych poplatkov?

Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky, ochrana sa dá opakovane predĺžiť o 5 rokov až na celkové obdobie 25 rokov od dátumu podania prihlášky.

Za registráciu a udržiavanie platnosti dizajnu sa musia platiť správne poplatky:

 • podanie jednoduchej prihlášky pôvodcom ...................  20 €
 • podanie jednoduchej prihlášky iným prihlasovateľom......  40 €       
 • podanie hromadnej prihlášky pôvodcom za každý ďalší dizajn ..................................   7 €
 • podanie hromadnej prihlášky iným prihlasovateľom za každý ďalší dizajn..................... 13 €

Viac informácií pre poplatníkov...

Metodika konania - dizajny

Dokumenty na prevzatie

Súvisiace právne predpisy: 

Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko