Ústredný portál verejnej správy

Dizajn

Duševné vlastníctvo

Dizajn chráni nový vzhľad výrobku alebo jeho časti (znaky línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry, materiálov, zdobení). Podmienky registrácie, práva majiteľa dizajnu a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Doba vyplnenia služby: do 1 hodiny


1. Čo chráni dizajn?
2. Kto môže podať prihlášku dizajnu?
3. Aké sú náležitosti prihlášky dizajnu?
4. Aký je priebeh konania o prihláške dizajnu?
5. Ako dlho trvá ochrana dizajnom a aká je výška správnych poplatkov?

Čo chráni dizajn?

Dizajn chráni vzhľad priemyselného alebo remeselného výrobku alebo jeho časti (znaky línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry, materiálov, zdobení), ktorý je nový a osobitý. Predmetom ochrany nie je technická, konštrukčná, funkčná alebo materiálová podstata výrobku. Ochrana má teritoriálny charakter, t. j. platí na území štátu, kde mu bola ochrana priznaná, ale prihlášku je možné podať takmer v každej krajine  (v prípade, že sa tak stane do 6 mesiacov od prvého podania prihlášky, právo prednosti sa prizná z pôvodného podania).

Kto môže podať prihlášku dizajnu?

 • Pôvodca (prípadne zástupca pôvodcu),
 • právny nástupca pôvodcu,
 • zamestnávateľ, ak pôvodca vytvoril dizajn ako výsledok splnenia povinností v pracovnom pomere (tzv. podnikový dizajn).

Aké sú náležitosti prihlášky dizajnu?

 • Žiadosť o zápis dizajnu sa podáva na predpísanom tlačive,
 • identifikačné údaje prihlasovateľa,
 • identifikačné údaje pôvodcu dizajnu alebo prehlásenie prihlasovateľa, že sa pôvodca dizajnu vzdáva práva byť uvedený v prihláške,
 • určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý,
 • vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu,
 • doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovateľom nie je pôvodca dizajnu alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecký dizajn,
 • podanie prihlášky podlieha správnemu poplatku.
Poznámka:
Prihláška môže byť jednoduchá (pre jeden dizajn) alebo hromadná (viac dizajnov patriacich do jednej triedy).

 Aký je priebeh konania o prihláške dizajnu?

Podrobný postup nájdete v Metodike konania.

Ako dlho trvá ochrana dizajnu a aká je výška správnych poplatkov?

Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky, ochrana sa dá opakovane predĺžiť o 5 rokov až na celkové obdobie 25 rokov od dátumu podania prihlášky.

Podanie prihlášky je spoplatnené správnymi poplatkami:

 • podanie jednoduchej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcom.........................................................20 €
 • podanie jednoduchej prihlášky iným prihlasovateľom..............................................................................40 €
 • podanie hromadnej prihlášky za každý ďalší dizajn prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcom....10 €
 • podanie hromadnej prihlášky za každý ďalší dizajn prihlásený iným prihlasovateľom.........................20 €
 • podanie hromadnej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcom............................................................20 €
 • podanie hromadnej prihlášky iným prihlasovateľom................................................................................40 €
 • podanie žiadosti o odklad zverejnenia dizajnu...........................................................................................20 €

Ďalšie poplatky nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
+421484300131
infocentrum@indprop.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko