Ústredný portál verejnej správy

Demokracia

Občan a štát

Demokracia je typ politického zriadenia. Demokracia chráni dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, umožňuje dospelým občanom podieľať sa na chode štátu, zahŕňa informovanosť občanov. Tento typ politického zriadenia pramení z dvoch princípov, ktorými sú princíp uznania slobody a rovnosti občanov a princíp podriadenia sa menšiny väčšine.

Dátum poslednej zmeny: 3. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 3. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)