Ústredný portál verejnej správy

Open Data – otvorené dáta

Občan a štát

Vo verejnej správe sa vytvára a spravuje veľké množstvo informácií a údajov nehmotnej povahy, ktoré vplyvom rozvoja informatizácie spoločnosti dnes existujú najmä vo forme elektronických dát. Vláda Slovenskej republiky sa v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie zaviazala k sprístupneniu takýchto údajov verejnej správy a bol zriadený národný portál otvorených dát "data.slovensko.sk".

Čo sú to otvorené dáta (Open Data)?

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

Čo sú datasety?

Primárnym cieľom Open Data je publikovanie štruktúrovaných datasetov verejnej správy.  Dataset je ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej schémy.

Aké informácie vo verejnej správe sa zverejňujú vo forme tzv. otvorených dát (Open Data)?

„Open Data“ prístup sa vzťahuje na všetky údaje vytvárané alebo spravované príslušnými organizáciami verejnej správy s výnimkou údajov, ktoré nie je možné publikovať na základe niektorých právnych predpisov (napríklad osobné údaje, utajované skutočnosti a pod.).

Open Data v kontexte verejnej správy znamená nasledujúce:

  • zverejnenie a sprístupnenie zoznamu dátových zdrojov (vrátane ich základného popisu) každej  organizácie,
  • proaktívne bezplatné sprístupnenie týchto údajov neobmedzenému okruhu záujemcov,
  • sprístupnenie údajov v tvare umožňujúcom ďalšie automatizované spracúvanie, ktoré sa dosiahne dodržaním stanovených technologických štandardov, ktorých základom je používanie otvorených a technologicky neutrálnych riešení,
  • ďalšiemu používaniu údajov (napr. ich spracovaniu, zverejneniu, spájaniu s inými údajmi) nie sú kladené žiadne legálne prekážky.

Portál pre otvorené dáta - data.slovensko.sk

Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa dňa 20. septembra 2011 pri­da­la k Par­tner­stvu pre ot­vo­re­né vlád­nu­tie – Open Government Partnership a v roku 2012 schválila akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie, v rámci ktorého vznikol portál otvorených dát data.slovensko.sk.

Portál data.slovensko.sk je centrálny katalóg otvorených údajov, ktorý obsahuje rôzne údaje a dáta verejnej správy, najmä ich obsah, metaúdaje, podmienky na použitie a obmedzenia použitia. Je na ňom možné zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných alebo vyhľadávať vo zverejnených dátach. Za kvalitu zverejnených dát zodpovedajú jednotliví poskytovatelia dát.

Portál pre otvorené dáta data.slovensko.sk:

  • poskytuje metadáta, ako aj prístup k dátam vo forme spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát,
  • umožňuje vyhľadávanie dokumentov - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát,
  • umožňuje spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systému pre opravy a dopĺňanie metadát.

Školenie pre zamestnancov verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako podriadená organizácia Úradu vlády SR v mene Úradu vlády SR na základe schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 zabezpečila realizáciu úlohy B.3. Školenie pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy bolo uskutočnené dňa 15.12.2017 v priestoroch Úradu vlády SR. Školenia sa zúčastnilo 39 zamestnancov verejnej správy. Školenie pre zamestnancov verejnej správy bolo v zmysle schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 prvé, úvodné školenie, na ktorom boli zamestnanci verejnej správy oboznámení s témou Open data na základe schváleného materiálu Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy a k nemu schválenému prislúchajúcemu uzneseniu vlády SR č. 346/2017. Zamestnanci verejnej správy boli ďalej oboznámení s plnením úlohy B.14 Vykonať dátový audit, s nastavením prístupov na účely správy datasetov na portáli otvorených dát a taktiež o používaní portálu data.gov.sk a zverejňovaní datasetov v centrálnom katalógu údajov.
Prezentácie zo školenia:

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb