Ústredný portál verejnej správy

Modul dotačných schém

Občan a štát

Modul dotačných schém poskytuje informácie o poskytnutých dotáciách financovaných zo zdrojov verejnej správy v prehľadnej podobe na jednom mieste. Pre poskytovateľov dotácií modul umožňuje zverejňovať dotačné schémy vrátane všetkých žiadostí, projektov, prípadne vyúčtovaní dotácií v rozsahu a štruktúre podľa konkrétnej dotačnej schémy a rozhodnutia poskytovateľa.

Uznesením vlády SR č.104/2017 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 vznikla pre povinné osoby povinnosť zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre v module dotačných schém.

Ako zverejniť dotačnú schému? Videonávod

1. Vyplniť šablónu vo formáte excel s požadovanými údajmi o datačných schémach. Polia označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie.

2. Vyplnenú šablónu skonvertovať do formátu .xml

Na kontrolu správnosti štruktúry dotačných schém a korektného vyplnenia xls šablóny je k dispozícii súbor mds-data-xls-2017.xsd, prostredníctvom ktorého si môžete svoje exporty validovať a tým zabezpečiť ich správne zverejnenie v module dotačných schém.

3. V module dotačných schém si vytvoriť profil, pod ktorým sa bude dotačná schéma zverejňovať. Na nahratie aktuálneho profilu slúži súbor mds-data-xls-2017.profile

4. Nahrať dotačnú schému do vytvoreného profilu

Poznámka: uvedený postup je určený pre inštitúcie, ktoré nemajú vlastný informačný systém na exportovanie údajov o dotačných schémach do modulu.

Upozornenie:
na správne vyplnenie xls šablóny na zverejnenie dotačných schém je potrebné dodržať nasledujúce

1. Vyplniť všetky atribúty označené hviezdičkou

2. Vyplniť ID dotačnej schémy, ID výzvy, Kód žiadosti, bez týchto údajov neprebehne harvestácia (nahratie dotačných schém) úspešne. Pokiaľ týmito údajmi nedisponujete je potrebné ich očíslovať, napr. od 1-N, ale stĺpce nemôžu zostať nevyplnené.

Príklad:
1. riadok - DS s názvom Financie na strechy -> vpísať číslo 1
2. riadok - DS s názvom Financie na strechy -> znovu vpísať číslo 1
3. riadok - DS s názvom Financie na strechy -> znovu vpísať číslo 1
4. riadok - DS s názvom Financie na lavičky -> iná DS takže vpísať číslo 2
5. riadok - DS s názvom Financie na lavičky -> znovu vpísať číslo 2

3. Formát dátumu musí byť vo formáte Dátum (1.7.2016), nie ako interval (1.7.2016 - 31.10.2016). Pre koniec realizácie je zvlášť atribút „Projekt – koniec realizácie“ (31.10.2016)

4. Formát súm musí byť ako číslo. Sumy nemôžu byť formátované ako Text alebo ako Všeobecné.
Správny formát: 72000
Chybné formáty: 72 000,- (čiarka a pomlčka)  alebo napr. 72 000 (medzera navyše a formát je ako text)

5. Pokiaľ ide o číselník, je potrebné hodnotu vybrať priamo zo zoznamu (šípka vpravo dole pri bunke). Nie je možné vpisovať svoje vlastné hodnoty alebo ich kopírovať.

Na správu a zverejňovanie dotačných schém v module dotačných schém je potrebné, aby oprávnená osoba mala

  1. udelený rozsah oprávnenia (tzv. rolu) na „Systémy IIS eDemokracia“ (kód: R_EDEMOKRACIA_EDEM_USER). Rolu je možné udeliť elektronicky alebo prostredníctvom listinnej žiadosti [.pdf, 539.2 kB],
  2. pridelenú rolu na zverejňovanie dotačných schém. O rolu je potrebné požiadať prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2018
Dátum zverejnenia: 23. 6. 2017