Ústredný portál verejnej správy

Elektronická hromadná žiadosť

Občan a štát

Čo je elektronická hromadná žiadosť (EHŽ)?

Elektronická hromadná žiadosť je systém, ktorý umožňuje občanom vytvoriť vlastnú hromadnú žiadosť a po zozbieraní potrebného počtu hlasov adresovať svoju požiadavku na riešenie priamo na vládu Slovenskej republiky. Jej cieľom je rýchlejšie a efektívnejšie zapojenie občanov do rozhodovania o verejných záležitostiach, ako aj možnosť iniciovať diskusiu o nových dôležitých otázkach zo strany verejnosti.

Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala, že sa bude na svojom rokovaní zaoberať  každou EHŽ, ktorá si dokáže za 30 dní získať minimálne 15 000 podporovateľov.

Ak sa žiadosť bude dotýkať náležitostí v kompetencii vládnej exekutívy, vláda sa zaväzuje odpovedať signatárom do 30 dní a podľa povahy žiadosti prijať náležité opatrenia do 60 dní od ukončenia žiadosti. V prípade, že iniciatíva bude navrhovať aj legislatívne kroky, zaväzuje sa vláda návrhom takéhoto zámeru zaoberať do 6 mesiacov od ukončenia žiadosti.

Ako to funguje?

Celý životný cyklus EHŽ, od vytvorenia žiadosti, zberu podpisov až po jej odoslanie na spracovanie, je realizovaný elektronicky prostredníctvom portálu open.slovensko.sk.

Autor elektronickej hromadnej žiadosti vytvorí vlastnú žiadosť prostredníctvom formulára na vytvorenie EHŽ, v ktorom vyplní základné informácie o hromadnej žiadosti a jej zdôvodnenie. Na vytvorenie novej žiadosti musí byť autor na portál prihlásený prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.  Táto žiadosť zatiaľ nie je na portáli publikovaná a autor zbiera podpisy len prostredníctvom šírenia hyperlinku.

Ak žiadosť v prvom neverejnom kole vyzbiera aspoň 100 podpisov do 30 dní, nastane publikácia tejto žiadosti na portáli. V opačnom prípade žiadosť končí ako neúspešná.

Dňom publikácie žiadosti začne plynúť lehota 30 dní na to, aby dokázala žiadosť vyzbierať aspoň 15 000 podpisov. Ide o druhé kolo podpisovania, kde sa žiadosť propaguje na portáli, kde ju majú možnosť vidieť všetci občania a podporiť ju svojím podpisom.

Ak žiadosť vyzbierala celkovo aspoň 15 000 podpisov do 30 dní od jej publikácie na portáli, bude odoslaná určenému predkladateľovi na spracovanie, ak nie, končí ako neúspešná.

O aktuálnom stave a výsledku EHŽ bude verejnosť informovaná na stránke konkrétnej EHŽ.

Kde a akým spôsobom si môže verejnosť  prehliadať informácie o žiadostiach, resp. ich podporovať svojimi podpismi?

V prvom kole podpisovania je možné podpísať žiadosť len v prípade, že používateľ má hyperlink odkazujúci na danú žiadosť - ide o šírenie žiadosti tzv. neverejným spôsobom (prostredníctvom šírenia hyperlinku), kde žiadosť ešte nie je publikovaná na portáli EHŽ.

V druhom kole sú žiadosti dohľadateľné v zozname prebiehajúcich žiadostí. Možnosť podporiť žiadosť svojím podpisom majú iba fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky a dovŕšili 18 rokov.

Podporenie žiadosti podpisom je možné aj pre prihláseného a aj pre neprihláseného používateľa, pričom žiadosť sa musí nachádzať v prvom alebo druhom kole podpisovania. Používateľ môže danú žiadosť podpísať len jedenkrát.

Hlavnou výhodou elektronickej hromadnej žiadosti je vytvorenie mechanizmu pre občanov, prostredníctvom ktorého môžu vyjadriť svoje požiadavky voči štátu, vyjadrovať sa k aktivitám verejných činiteľov alebo iniciovať diskusie o nových dôležitých témach. Občania tak môžu komunikovať so štátom i mimo termínov volieb a byť vo svojich požiadavkách konkrétnejší.

Viac informácií o službe elektronickej hromadnej žiadosti nájdete v používateľskej príručke k EHŽ.

Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 24. 3. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko