Ústredný portál verejnej správy

Dávky poskytované Sociálnou poisťovňou

Rodina a vzťahy

Vyrovnávacia dávka

Na čo slúži?

Vyrovnávacia dávka je nemocenská dávka poskytovaná zamestnankyni, ak

 • je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitného predpisu zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.
 • je počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Ako a kde žiadať o vyrovnávaciu dávku?

Nárok na vyrovnávaciu dávku si zamestnankyňa uplatňuje prostredníctvom žiadosti o vyrovnávaciu dávku v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Uvedené tlačivo vystaví lekár pri zistení preradenia na inú prácu. Pred uplatnením nároku predloží zamestnankyňa žiadosť zamestnávateľovi, ktorý ju potvrdí.

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac a nárok na ňu vzniká odo dňa preradenia na inú prácu.

Nárok na vyrovnávaciu dávku zaniká:

 • dňom skončenia preradenia na inú prácu
 • nástupom na materskú dovolenku
 • uplynutím deviateho mesiaca po pôrode
 • dňom smrti zamestnankyne

Materské

Na čo slúži dávka a komu je určená?

Materské je nemocenská dávka, ktorú je poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Zo svojho poistného systému ju poskytuje Sociálna poisťovňa v období krátko pred narodením dieťaťa a po ňom. Nárok na túto dávku je podmienený existenciou nemocenského poistenia alebo plynutím ochrannej lehoty, pričom nemocensky poistená musí byť poistenka najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Ochranná lehota poistenky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

Ako a kde žiadať o materské?

Tehotná poistenka nebude poberať materskú dávku automaticky, ale musí o ňu požiadať. Tlačivo Žiadosť o materské má k dispozícii ošetrujúci lekár (gynekológ), ktorý žiadosť vystaví a uvedie v nej očakávaný termín pôrodu. Tlačivo nie je voľné dostupné. Žiadosť o materské potom poistenka doručí miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak je žiadateľka zamestnaná, miestna príslušnosť sa spravuje podľa miesta mzdovej učtárne, resp. podľa sídla zamestnávateľa. V prípade, že je nezamestnaná, tak je miestne príslušnou pobočka Sociálnej poisťovne  podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky.


Novinka:

Po narodení dieťaťa už nie je osoba, ktorej vznikol nárok na materské, povinná predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa Sociálnej poisťovni, ktorá jej materské vypláca. 

Dôchodkové poistenie

Kedy štát platí dôchodkové poistenie za osoby starajúce sa o dieťa?

V období od narodenia dieťaťa, spravidla do šesť rokov jeho veku, môže za osobu, ktorá sa o dieťa stará, platiť dôchodkové poistenie štát.

V prípade povinne nemocensky poistených zamestnancov a  povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) poberajúcich dávku materské štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu (vrátane príspevkov do II. piliera, ak sú jeho sporiteľmi) v zmysle zákona automaticky počas celého obdobia, keď sa im materská dávka poskytuje. Tieto osoby sa nemusia Sociálnej poisťovni po narodení dieťaťa na poistenie prihlasovať. Podávať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa osobne v pobočke Sociálnej poisťovne z dôvodu ukončenia poberania materského už nemusíte, ak máte nárok na rodičovský príspevok, Sociálna poisťovňa si to po novom odkomunikuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácia o tom, že vám vzniklo dôchodkové poistenie vám príde domov.

Žiadateľ, ktorý má na území SR trvalý pobyt a nie je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo SZČO a nebol mu priznaný dôchodok, sa musí na poistenie prihlásiť, ak nemá nárok na rodičovský príspevok.  

Vznik dôchodkového poistenia poistenca štátu

 1. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov
 2. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov
 3. Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok
 4. Fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ŤZP

Od 1. januára 2018 Sociálna poisťovňa automaticky eviduje tieto štyri kategórie osôb na dôchodkové poistenie ako poistencov štátu, na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna poisťovňa týmto kategóriám poistencov štátu sama oznamuje vznik a zánik ich dôchodkového poistenia.

Fyzickým osobám, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov veku Sociálna poisťovňa najskôr zašle výzvy na posúdenie zdravotného stavu dieťaťa posudkovým lekárom.

Viac informácií o špecifických podmienkach a prípadoch nájdete na stránke Sociálnej poisťovne

Aké doklady sú potrebné na prihlásenie sa na dôchodkové poistenie?

 • Registračný list FO (fyzickej osoby) slúži ako prihláška na dôchodkové poistenie
 • Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa
 • Kópia rodného listu dieťaťa

Potrebné tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne na adrese http://www.socpoist.sk/formulare-mro/55389s alebo sú dostupné v hociktorej pobočke Sociálnej poisťovne.

Riadne vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné podať v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého bydliska osobne alebo prostredníctvom pošty.

Štát platí dôchodkové poistenie aj za fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dosiahnutí šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, najdlhšie však do 18 rokov. Podmienkou je, že jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Štát za takúto osobu platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity


Dátum poslednej zmeny: 1. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 16. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko