Ústredný portál verejnej správy

Civilný sobáš

Rodina a vzťahy

Civilný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku), kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred starostom alebo primátorom, či povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Miesto uzavretia cirkevného sobáša
Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša
Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

Miesto uzavretia civilného sobáša

Ak sa manželstvo uzatvára medzi dvomi občanmi Slovenskej republiky, príslušný je matričný úrad určený pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov  trvalý pobyt. Zároveň však matričný úrad, určený na základe trvalého pobytu jedného zo snúbencov, môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. 

Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste.

Ak manželstvo uzatvára občan Slovenskej republiky s cudzincom, môžu sa sobášiť buď na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí. Ak snúbenci uzatvárajú manželstvo v cudzine, príslušným miestom môže byť buď slovenské veľvyslanectvo, alebo generálny konzulát (ďalej len „zastupiteľský úrad SR“) alebo orgán štátu, ktorého je snúbenec – cudzinec štátnym príslušníkom.

V prípade sobáša (pokiaľ aspoň jeden zo snúbencov je slovenským občanom) na zastupiteľskom úrade SR, tento prenesenú právomoc matričného úradu SR a teda podmienky za akých sa manželstvo uzatvára sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak občan Slovenskej republiky uzatvára manželstvo v zahraničí pred iným orgánom, ako pred zastupiteľským úradom SR, tak podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa forma uzavretia manželstva riadi právnym poriadkom miesta, kde sa manželstvo uzatvára. Je preto nutné zistiť, aké sú podmienky uzavretia manželstva v danej krajine. Manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom Slovenskej republiky na to splnomocneným, je teda platné v SR, ak je platné v štáte, v ktorom bolo uzavreté, a ak neexistovala žiadna okolnosť vylučujúca uzavretie manželstva podľa slovenského práva.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie civilného sobáša

Či už sa rozhodnete pre uzatvorenie sobáša na úrade alebo v kostole, nezaobídete sa bez splnenia potrebných administratívnych úkonov. Prvým nevyhnutným krokom je vyplnenie predpísaného tlačiva, tzv. žiadosti o uzavretie manželstva, ktoré snúbenci vyplnia spoločne, v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich.

Štátny občan Slovenskej republiky je pred uzavretím manželstva poviný príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva predložiť tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. 

Doklady, ktoré sú vyznačené hrubou farbou možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Doklady obsahujúce údaje  o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky

V súvislosti s vytvorením elektronickej matriky sa vytvára centrálna databáza matričných udalostí, ktorá je integrovaná s Registrom fyzických osôb. Údaje evidované v tejto databáze nie je teda potrebné dokladať dvojmo.

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá:

 • potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom cudzieho štátu,
 • doklad o štátnom občianstve, ktorý môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinec, ktorý uzatvára manželstvo s občanom SR na území Slovenskej republiky, je povinný pred uzavretím manželstva predložiť matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky v zahraničí najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva nasledujúce doklady:

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov),
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o pobyte,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Svedkom môže byť aj cudzinec. Zákon nezakazuje prítomnosť svedka, ktorý nie je slovenským občanom. Prítomnosť tlmočníka v takomto prípade je dobrovoľná. Ak je však jeden zo snúbencov cudzinec, počítajte s tým, že prítomnosť tlmočníka počas sobáša po Vás matrika bude požadovať.

Niektoré cudzie štáty nepoznajú právne termíny používané v našej krajine. Vzhľadom na tento stav sa upravilo pomenovanie dokladov tak, aby ich slovenská strana mohla akceptovať a cudzinec nemal problém pri ich získaní vo svojej domovskej krajine. (Napríklad miesto dokladu o spôsobilosti na uzavretie manželstva sa bude predkladať doklad o osobnom stave.)

 O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať:

 • mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
 • mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
 • dátum a miesto uzavretia manželstva,
 • meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, 
 • dohodu snúbencov a priezvisku,
 • meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky, 
 • odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
Pri preverovaní dokladov predložených cudzincom pri uzavtáraní manželstva má okresný úrad možnosť obrátiť sa s požiadavkou o stanovisko na ministerstvo, t.j. na jednotlivé útvary ako migračný úrad, cudzineckú políciu a pod., ktoré majú nástroje k podrobnejšiemu preverovaniu údajov o osobe, ktorá žiada o uzavretie manželstva. 

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

 • nový občiansky preukaz si musíte vybaviť v lehote do 30 dní od sobáša.
 • ak plánujete po sobáši medové týždne v zahraničí, kde nepostačuje vycestovať iba s občianskym preukazom, rátajte aj s novým cestovným pasom. V prípade, že máte zakúpenú letenku na pôvodné priezvisko a doklady vydané už na nové priezvisko, odporúčame vám sa obrátiť na leteckú spoločnosť a doriešiť podrobnosti priamo s ňou.
 • zmena sa týka aj vodičského preukazu a zo zákona máte na nahlásenie zmeny čas len 5 dní. Nové priezvisko treba zároveň zmeniť aj na technickom preukaze.
 • netreba zabudnúť ani na zdravotnú kartu poistenca, zmenu musíte nahlásiť do 8 dní.
 • zmenu treba ohlásiť do 8 dní aj v sociálnej poisťovni, okrem zamestnanca, ktorý nahlasuje zmenu zamestnávateľovi a až ten následne kontaktuje sociálnu poisťovňu.
 • ďalej je potrebné kontaktovať mobilného operátora, banku, poisťovňu, kataster, daňový úrad (do 30 dní), živnostenský úrad (do 15 dní), obchodný register (do 30 dní), lekára a podobne.

Viac informácií o dokladoch sa dozviete v životnej situácii „Osobné údaje a doklady“... 


Dátum poslednej zmeny: 14. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko