Ústredný portál verejnej správy

Cirkevný sobáš

Rodina a vzťahy

Cirkevný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Miesto uzavretia cirkevného sobáša
Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša
Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva
 

Miesto uzavretia cirkevného sobáša

Pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Poznámka:
V prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov je možné manželstvo uzavrieť  na ktoromkoľvek mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša

Žiadosť o uzavretie manželstva – prítomní obaja snúbenci, dostupná na matričnom úrade, odovzdá sa na príslušnom orgáne cirkvi.

Najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva je potrebné predložiť matričnému úradu:

(7-dňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva, najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou v týchto prípadoch sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.) 

- doklad o štátnom občianstve,
- potvrdenie o pobyte,
- doklad o rodnom čísle,
- občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný
  rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú či právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. 

Poznámka: 
Doklady
(okrem úmrtného/sobášneho listu alebo právoplatného rozsudku) je možné hromadne nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. 

Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva (spísanú po obrade) do 3 pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky (centrálnej databázy matričných udalostí integrovanej s Registrom fyzických osôb).

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

- Vybavenie nového občianskeho preukazu – do 30 dní.
- Vybavenie nového vodičského preukazu (a doklady s ním súvisiace) – do 30 dní.
- Nahlásenie zmeny priezviska zamestnávateľovi/úradu práce, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni (prípadne zamestnávateľovi),
  banke, lekárom, telefónnemu operátorovi a pod.

- Nový cestovný doklad (pas) – v prípade plánovania svadobnej cesty je dobré si predom zistiť podmienky leteckých spoločností v prípade
  zmeny priezviska a možnej sankcii pri prepisovaní leteniek.

Viac informácií o dokladoch sa dozviete v životnej situácii „Osobné údaje a doklady“... 

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko