Ústredný portál verejnej správy

Armáda

Obrana a bezpečnosť

Profesionálne vojenské sily sa v Slovenskej republike nazývajú Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Tvoria ich pozemné sily, vzdušné sily a ďalšie útvary podriadené Generálnemu štábu. Vrcholnými predstaviteľmi sú Prezident SR, Minister obrany SR a Náčelník Generálneho štábu.

Profesionálny vojak musí dodržiavať základné mravné požiadavky uvedené v Etickom kódexe profesionálneho vojaka a vernosť Slovenskej republike.

 1. Druhy štátnej služby
 2. Prijatie do štátnej služby
 3. Akadémia ozbrojených síl
 4. Dobrovoľná vojenská príprava 
 5. Aktívne zálohy

Druhy štátnej služby

V ozbrojených silách je viacero možností uplatnenia. Existujú štyri druhy štátnej služby:

 • Prípravná štátna služba - je prípravou na výkon dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby. Vykonáva sa vo výcvikovom zariadení alebo na vysokej škole. Základný vojenský výcvik trvá 7 týždňov. Následne odborný výcvik jednotlivca trvá 1-7 týždňov (závisí od odbornosti a špecializácie, na ktorú sa vojak  pripravuje). Dôstojnícky kurz nadväzuje na základný vojenský výcvik a jeho dĺžka je 13-44 týždňov (závisí od odbornosti a špecializácie, na ktorú sa vojak  pripravuje). Štúdium na vysokej vojenskej škole trvá 5 rokov.
 • Dočasná štátna služba -  profesionálni vojaci v nej môžu zotrvať najdlhšie 17 rokov.
 • Stála štátna služba - profesionálni vojaci môžu byť do nej vymenovaní z dočasnej štátnej služby a vykonávať v nej štátnu službu až do dosiahnutia 55 rokov.
 • Krátkodobá štátna služba – používa sa na dočasné vykrytie s dĺžkou trvania podľa dohody, najdlhšie na jeden rok. Opätovné predlžovanie je možné najviac na tri roky.

Viac o podmienkach prijatia...

Prijatie do štátnej služby

Žiadosť sa podáva:

 • listinne s vlastnoručným podpisom
 • elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom – ak ju odošlete nepodpísanú, do 5 dní doručte Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne

Viac informácií k podaniu žiadosti...

Doloženie dokladov: občiansky preukaz, životopis, dotazník, doklady o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia, osvedčená kópia rodného listu, potvrdenie ošetrujúceho lekára, čestné vyhlásenie, potvrdenie o absolvovaní povinnej vojenskej službe (ak ste ju absolvovali). Tlačivá na stiahnutie...

Psychická spôsobilosť sa preukazuje psychodiagnostickým vyšetrením a pohovorom u psychológa.

Fyzická zdatnosť sa vykonáva preskúšaním z pohybovej výkonnosti absolvovaním troch disciplín. Minimálne normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana pre príslušné disciplíny...

Zdravotná spôsobilosť - po úspešnom ukončení fyzickej zdatnosti sa vykonáva posúdenie zdravotnej spôsobilosti v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Viac informácií k splneniu podmienok psychickej, fyzickej a zdravotnej spôsobilosti...

Po úspešnom absolvovaní výberového konania začína základný vojenský výcvik.

Akadémia ozbrojených síl

Viac informácií o možnostiach štúdia na akadémii...

Dobrovoľná vojenská príprava 

Je určená pre osoby od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Elektronické podanie žiadosti o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravyViac informácií o dobrovoľnej vojenskej príprave...

Aktívne zálohy

Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky a chcú byť súčasťou aktívnej zálohy môžu podať žiadosť buď online alebo osobne prostredníctvom Regrutačnej skupiny v krajskom meste. Elektronická služba: Podávanie žiadosti vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh ozbrojených síl Slovenskej republikyViac informácií ohľadom aktívnych záloh...

 

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Dátum poslednej zmeny: 29. 10. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 5. 2013

Zodpovednosť za obsah:

redakcia NASES
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko