Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy

Ministerstvo obrany SR, Sekcia riadenia obrany, výstavby OS a obranného plánovania

Popis služby

Slúži na podanie žiadosti o o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy. Dobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Prihlásiť sa môže každý občan od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Po vyhlásení prijímacieho konania v kalendárnom roku, bude žiadateľa kontaktovať príslušná regrutačná skupina v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Žiadateľ si so sebou musí priniesť: Občiansky preukaz Výpis zo zdravotnej dokumentácie Doklady o dosiahnutom vzdelaní, osvedčenia a oprávnenia Rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla Ďalej záujemca absolvuje zdravotnú prehliadku v priestoroch Regrutačnej skupiny. Ak je záujemca spôsobilý po zdravotnej stránke, nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie na odbornom pracovisku v Liptovskom Mikuláši. Po úspešnom absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia je záujemca považovaný za spôsobilého na výkon DVP. Po ukončení prijímacieho konania prebehne výber najvhodnejších kandidátov spomedzi všetkých spôsobilých záujemcov o DVP. O prijatí, alebo neprijatí bude každý záujemca informovaný. Informácie o službe

Prejsť na službu