Ústredný portál verejnej správy

Ako získam zbrojný preukaz

Občan a štát

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Ak chcete vlastniť zbraň, potrebujete mať na to oprávnenie vydané policajným útvarom. Zbrojný preukaz môže získať len bezúhonná a spoľahlivá osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov. Výnimkou je vydanie zbrojného preukazu pre zbraň na poľovné účely osobe, ktorá má 18 rokov (ak je súčasne držiteľom poľovného lístka), alebo osobe, ktorá dosiahla vek 15 rokov, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne (vyžaduje sa písomný súhlas jej zákonného zástupcu).

Okrem predpísaného veku, bezúhonnosti a spoľahlivosti musí fyzická osoba spĺňať aj ďalšie podmienky:

 • plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • lekárskym posudkom preukázanú zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo a psychickú spôsobilosť preukázanú psychologickým posudkom,
 • odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 • miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 • potreba držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva na príslušnom okresnom riaditeľstve polície - na oddelení správnej služby (doklady - zbrojné preukazy). Žiadateľ musí spĺňať predovšetkým podmienku veku, musí byť plne spôsobilý na právne úkony a spĺňať podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sú ustanovené v § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Pred podaním žiadosti si žiadateľ zaobstará lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva obvodný lekár.

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie:

 • osobné údaje,
 • číslo dokladu totožnosti,
 • cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 • skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 • odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti žiadateľ pripojí ďalšie doklady:

 • dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm,
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • potvrdenie o členstve v streleckej organizácii (ak žiadateľ žiada o vydanie zbrojného preukazu na športovú streľbu) alebo o členstve v poľovníckej organizácii.

Doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace.

Platnosť zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov. Cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov. 

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 7. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

 • Slovensko