Ústredný portál verejnej správy

Ako získam zbrojný preukaz

Občan a štát

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Ak chcete vlastniť zbraň, potrebujete mať na to oprávnenie vydané policajným útvarom. Zbrojný preukaz môže získať len bezúhonná a spoľahlivá osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov. Výnimkou je vydanie zbrojného preukazu pre zbraň na poľovné účely osobe, ktorá má 18 rokov (ak je súčasne držiteľom poľovného lístka), alebo osobe, ktorá dosiahla vek 15 rokov, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne (vyžaduje sa písomný súhlas jej zákonného zástupcu).

Okrem predpísaného veku, bezúhonnosti a spoľahlivosti musí fyzická osoba spĺňať aj ďalšie podmienky:

 • plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • lekárskym posudkom preukázanú zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo a psychickú spôsobilosť preukázanú psychologickým posudkom,
 • odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 • miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 • potreba držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva na príslušnom okresnom riaditeľstve polície - na oddelení dokladov - úsek zbraní a streliva. Žiadateľ musí spĺňať predovšetkým podmienku veku, musí byť plne spôsobilý na právne úkony a spĺňať podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sú ustanovené v § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Pred podaním žiadosti si žiadateľ zaobstará lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva lekár so špecializáciou v špecializovaných odboroch (ďalej iba posudzujúci lekár) a psychologický posudok, ktorý vydá psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia (ďalej iba posudzujúci psychológ).

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie:

 • osobné údaje,
 • číslo dokladu totožnosti,
 • cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 • skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 • odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti žiadateľ pripojí ďalšie doklady:

 • dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm,
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • potvrdenie o členstve v streleckej organizácii (ak žiadateľ žiada o vydanie zbrojného preukazu na športovú streľbu),
 • úradne osvedčenú kópiu poľovného lístka,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časti.

Doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace.

Platnosť zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov. Cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov. 

Zánik platnosti zbrojného preukazu

Platnosť zbrojného preukazu zaniká:

 • uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,
 • oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
 • rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu,
 • ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
 • ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
 • skončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,
 • ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • dňom vrátenie zbrojného preukazu policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.

Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu v prípade straty, krádeže (odcudzenia), poškodenia, obsahu nezodpovedaných údajov skutočnosti, policajný útvar po predložení dvoch fotografií a po zaplatení správneho poplatku vydá nový zbrojný preukaz s platnosťou podľa zbrojného preukazu, za ktorý sa nový zbrojný preukaz vydáva. 

Dátum poslednej zmeny: 1. 2. 2022
Dátum zverejnenia: 7. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

 • Slovensko