Ústredný portál verejnej správy

Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

Občan a štát

Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

Psychická spôsobilosť žiadateľa sa preukazuje psychologickým posudkom, ktorý vydávajú na základe psychologického vyšetrenia klinickí psychológovia.

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje na základe výsledku lekárskej prehliadky, ktorú vykonáva všeobecný lekár pre dospelých alebo lekár so špecializáciou v odbore pediatria pre deti a dorast.

Ak po vydaní zbrojného preukazu vznikne pochybnosť, či je držiteľ zbrojného preukazu psychologicky spôsobilý na držanie zbrane, polícia je oprávnená od držiteľa vyžiadať predloženie nového psychologického posudku. Ak ho nepredloží v určitej lehote, bude posudzovaný ako keby stratil psychickú spôsobilosť.

Potrebné doklady:

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz,
  • zbrojný preukaz, keď ste držiteľom zbrojného preukazu,
  • čestné vyhlásenie žiadateľa resp. držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (príloha č. 5 vyhlášky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku),
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 7. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko