Ústredný portál verejnej správy

Finančná správa SR

[]

Je ústredným orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu financií SR. Predmetom činnosti finančnej správy je vykonávanie úloh ustanovených zákonom č. 333/2011 Z. z., zákonom č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 479/2009 Z. z.“), zákonom č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 652/2004 Z. z.“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.

Späť na zoznam