Ústredný portál verejnej správy

Ako vybaviť parkovací preukaz pre osobu so zdravotným postihnutím?

Rodina a vzťahy

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, má nárok na parkovací preukaz. Vodič vozidla s parkovacím preukazom má viaceré výhody oproti bežným vodičom. Môže napríklad stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, alebo vchádzať do pešej zóny.

Kto podáva žiadosť o parkovací preukaz?

Konanie o parkovacom preukaze sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva:

 • sama fyzická osoba (ak jej to dovoľuje zdravotný stav),
 • rodič, ak ide o parkovací preukaz určený pre maloleté dieťa, resp. osoba, ktorá má  zverené dieťa do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • iná fyzická osoba, ak nemôže osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav podať žiadosť sama. Žiadateľ musí byť osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Žiadosť môže podať len s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

Kde sa podáva žiadosť? akým spôsobom?

Žiadosť môžete podať písomne alebo elektronickými prostriedkami:

 1. Písomne je možné podať žiadosť [.pdf, 315.3 kB] priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska. Tlačivo dostanete aj na úrade práce.
 2. Elektronicky môžete žiadosť podať prostredníctvom služby Podanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím.

Čo je potrebné k žiadosti o parkovací preukaz?

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o parkovací preukaz,
 • dátum jej narodenia,
 • adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
 • doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov (§ 3 zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov),
 • jej rodné číslo, ak je pridelené. 

Povinnou súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález [.pdf, 52.7 kB] (nemôže byť starší ako šesť mesiacov), ktorý vyplní praktický (obvodný) lekár. Okrem lekárskeho nálezu, ktorý poskytuje základné informácie o zdravotnom stave pacienta, sa k žiadosti prikladajú aj ďalšie lekárske nálezy z  odborných vyšetrení (napr. interné, psychiatrické, očné a iné). Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. 

Žiadosť  je potrebné pozorne a úplne vypísať a priložiť všetky prílohy. Žiadosť nezabudnite osobne podpísať. Pri podávaní žiadosti elektronicky je potrebné aby bolo podanie žiadosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu elektronickými prostriedkami

ikona vykricnik

Upozornenie

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby verejnej správy, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní je potrebné si aktivovať Online eID funkciu, ktorá vám zaistí možnosť autentifikácie pri prístupe k elektronickým službám verejnej správy. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. 

 1. Ak podávate žiadosť prostredníctvom ústredného portálu, vyhľadáte ju prostredníctvom vyhľadávania Nájsť službu
 2. V poli „Názov elektronickej služby“ zadajte  Podanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím a stlačte „Vyhľadať“.  Pod vyhľadávacím oknom sa vám zobrazí popis elektronickej služby. 
 3. Kliknutím na tlačidlo „Služba“ budete presmerovaní na prihlasovanie cez váš občiansky preukaz s čipom a systém vás automaticky vyzve na autentifikáciu zadaním vášho bezpečnostného osobného kódu.
 4. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí elektronický formulár Žiadosť o parkovací preukaz, ktorý je potrebné vyplniť a v poslednom kroku je potrebné priložiť požadované prílohy (napr. lekársky nález, rozhodnutie súdu o pozbavení/obmedzení spôsobilosti na právne úkony a ustanovení opatrovníka). Zoznam príloh je automaticky vytvorený a požadovaný na základe vyplneného formulára. 
 5. Elektronický formulár musí byť pred odoslaním podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP). 

Informácie o priebehu vybavovania žiadosti o parkovací preukaz vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ÚPVS.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 29. 11. 2018
Dátum zverejnenia: 27. 8. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Súvisiace životné situácie:

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

 • Slovensko