Ústredný portál verejnej správy

Prečo mám v e-schránke správu „Notifikácia o doručení“?

Vážení používatelia,

ak vám do elektronickej schránky prišla „Notifikácia o doručení“, rozhodne ju neprehliadnite! Znamená to totiž, že vám úrad zasiela elektronické rozhodnutie určené do vlastných rúk. Cez „Notifikáciu o doručení“ preto najskôr potvrďte doručenie zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK) a až následne sa vám v prostredí elektronickej schránky sprístupní obsah rozhodnutia.

Elektronickú správu viete prevziať kdekoľvek, pretože vám príde notifikácia do e-schránky, k prevzatiu potrebujete iba BOK, úradník o prevzatí dostane potvrdenie obratom. Je to teda ekologickejšie a šetrí čas a financie.

Obr. 1 - Ilustračný obrázok k prevzatiu rozhodnutia do vlastných rúk listinne a elektronicky:

Poznámka k Obr. 1: Pri listinnom doručení vám prinesie rozhodnutie pracovník pošty. Ak vás nezastihne doma, rozhodnutie si musíte vyzdvihnúť osobne na pošte. K úspešnému prevzatiu sa vyžaduje váš vlastnoručný podpis. Úrad zároveň čaká na zaslanie spätnej väzby o doručení. Pri elektronickom doručení vám príde rozhodnutie priamo do elektronickej schránky. Môžete sa nachádzať prakticky kdekoľvek. K úspešnému prevzatiu sa vyžaduje váš BOK kód. Úrad sa o prevzatí rozhodnutia dozvie obratom. Ide o ekologickejšie riešenie s úsporou času a financií vynaložených na materiál a prepravu. 

Orgán verejnej moci (úrad, inštitúcia) môže odoslať rozhodnutie do vlastných rúk iba do takej elektronickej schránky, ktorá je aktivovaná na doručovanie. Ak ste fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v súčasnosti si môžete elektronickú schránku aktivovať na doručovanie dobrovoľne na žiadosť. Viac informácií nájdete v článku „Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie“.

Keď si teda v elektronickej schránke nájdete správu, ktorej predmet sa začína slovami „Notifikácia o doručení“, na to, aby sa vám zobrazil samotný text rozhodnutia, je potrebné najskôr „Notifikáciu o doručení“ otvoriť, kliknúť v nej na zelené tlačidlo „Prevziať“ a zadať 6-miestny bezpečnostný osobný kód (BOK). Následne sa zobrazí informácia „Doručenka bola úspešne odoslaná“, čo znamená, že úrad bol o vašom prevzatí rozhodnutia informovaný. Táto doručenka sa vám uloží do priečinka „Odoslané“ a zároveň sa vám sprístupní aj obsah rozhodnutia. Pri „Notifikácii o doručení“ sa zobrazí informačný štítok „Prevzatá“.

„Notifikácia o doručení“ obsahuje napríklad stručné informácie o odosielateľovi, o dátume uloženia do elektronickej schránky, o lehote na prevzatie (štandardne 15 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inú úložnú lehotu) a o dôsledkoch neprevzatia rozhodnutia.

Do elektronickej schránky vám môže prísť v rovnakom čase viacero rozhodnutí, tzn. že dostane viacero „Notifikácií o doručení“. Tie však môžete prevziať všetky naraz, hromadne, cez tlačidlo „Prevziať doručenky“. Viac informácií nájdete v „Návode na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení“ [.pdf, 875 kB].

Upozorňujeme, že rozhodnutie zasielané do vlastných rúk v režime s fikciou doručenia sa považuje za doručené, prečítané a teda má právne účinky aj v prípade, ak ste v úložnej lehote nepotvrdili jeho doručenie cez zelené tlačidlo „Prevziať“, t. j.  neoboznámili ste sa s jeho obsahom a úložná lehota uplynula. Aby ste nezmeškali dôležité lehoty, odporúčame vám nastaviť si zasielanie oznámení na e-mail alebo cez SMS. O zaslaní novej správy do elektronickej schránky tak budete upozornení a nebudete si musieť obsah elektronickej schránky každodenne kontrolovať. Viac informácií nájdete v článku „Dozviem sa o novej správe aj bez prihlásenia do e-schránky?“.

Súvisiace:

(14. 06. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov