Ústredný portál verejnej správy

Českí občania môžu využívať elektronické služby na portáli slovensko.sk

Vážení používatelia,

od 11. septembra 2020 sa českí občania s občianskym preukazom s elektronickým čipom vydaným v Českej republike môžu prihlasovať na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) a na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). 

Povinnosť uznávania zahraničných prostriedkov elektronickej identifikácie vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS). Vzájomné uznávanie sa týka online služieb, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora pre príslušný typ osoby (občan s pobytom, cudzinec s povoleným pobytom alebo cudzinec bez pobytu). 

Rozsah osobných údajov zasielaných z Českej republiky pri prihlásení držiteľa preukazu s čipom (povinný rozsah údajov v zmysle Nariadenia eIDAS):

- súčasné priezvisko (-á),
- súčasné meno (-á),
- dátum narodenia,
- jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom. 

Poznámka: 
Jedinečný identifikátor zasielaný z Českej republiky nie je rodné číslo, ale špecifický identifikátor v tvare UUID (32-miestny kód). Stotožnenie osôb evidovaných v existujúcich systémoch na základe tohto identifikátora preto nie je v súčasnosti možné. Preto napríklad českí štatutári slovenských firiem nebudú automaticky identifikovaní a pre prístup do schránky firmy môžu využiť postup podľa článku o možnostiach pre zahraničných štatutárov

Voliteľný rozsah údajov:

- miesto narodenia,
- súčasná adresa.   

Prevádzkovatelia portálov môžu testovať prihlasovanie používateľov z Českej republiky v testovacom prostredí. Súvisiace informácie sú uvedené v často kladených otázkach v bode 24

Súvisiace informácie:

(16. 09. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov