Ústredný portál verejnej správy

Aké povinnosti treba splniť do konca januára?

Koniec mesiaca január znamená pre viacerých ľudí nutnosť splniť určité povinností. 31. január, ktorý v roku 2019 pripadne na štvrtok, je posledným dňom napríklad na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, alebo na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel. Bližšie informácie sa dozviete v texte nižšie.

Novinka! Nájomcovia poľnohospodárskych a lesných pozemkov majú novú povinnosť viesť evidenciu o nájomnom k 31. decembru 2018 a tieto údaje poskytnúť listinne alebo elektronicky príslušnému okresnému úradu do 31. januára 2019. Na základe nich bude stanovená obvyklá výška nájomného pre jednotlivé katastrálne územia v SR. Viac... 

Novinka! Zamestnávatelia majú do 15. januára 2019 povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň informuje, že nakoľko sa táto povinnosť uplatňuje prvýkrát, bude ju považovať za splnenú aj vtedy, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. júna 2019. Viac informácií...

Ďalej by zamestnávateľ mal do 31. januára 2019 zabezpečiť, aby jeho zamestnanci podpísali tlačivo s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ pre rok 2019 (v platnosti ostáva tlačivo za predošlé zdaňovacie obdobie, pretože nedošlo k žiadnej zmene).

Ak motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike využívate na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, mali by ste do 31. januára 2019 podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť daň z motorových vozidielViac informácií...

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2018, mali by ste do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, na základe ktorého následne správca dane (obec alebo mesto) vyrubí daň. Ak v priebehu roka 2018 nedošlo k  žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, daň z nehnuteľností na rok 2019 sa vyrubí podľa posledného daňového priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné podať takisto do konca januára. Viac informácií...

Ak na území Slovenskej republiky cestujete po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách, mali by ste si zakúpiť novú ročnú elektronickú diaľničnú známku. Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2018 končí 31. januára 2019. Viac informácií...

(17. 01. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov