Ústredný portál verejnej správy

Návod na použitie portálu

Úvodná stránka

Ústredný portál verejnej správy na doméne www.slovensko.sk poskytuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám, ktoré sú členené na viacerých úrovniach. Prostredníctvom rôznych funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia (orgán verejnej moci).

Úvodná stránka portálu je členená na niekoľko nasledujúcich logických častí:

portál slovensko.sk

Stránky portálu sú optimalizované na rozlíšenie 1024 x 768. Na portál sa môžete prihlásiť prostredníctvom operačného systému Windows (XP, 7, 8, 10), MAC OSX (10.x.x), Linux (Mint, Ubuntu, Debian).

V súčasnosti je dostupná aj pôvodná verzia ústredného portálu, na ktorú sa môžete prekliknúť prostredníctvom funkcie „Pôvodná verzia portálu“, ktorá je umiestnená v prihlasovacom paneli. V pôvodnej verzii môžete využívať schránku správ, ktorá bola dostupná na ústrednom portáli do 31. 1. 2014, a do ktorej sa prihlasujete zadaním prihlasovacieho mena (login) a hesla. 

Hlavička stránky

V hornej časti portálu sú umiestnené odkazy na základné stránky portálu, akými sú titulná stránka, všeobecné informácie „O portáli“ a anglická verzia stránky. Kontaktné údaje na Ústredné kontaktné centrum nájdete v časti „Kontakt“ a v prípade nahlasovania problémov, pripomienok alebo podnetov môžete využiť elektronický kontaktný formulár, ktorý je umiestnený v časti „Pomoc“.

Vyhľadávanie

Funkcia portálu, ktorá slúži na vyhľadávanie slov alebo slovných spojení. Do poľa „Chcem nájsť“ zadáte hľadané slovo alebo slovné spojenie a kliknete na tlačidlo „Hľadať“, alebo stlačíte na klávesnici tlačidlo „Enter“. V hlavnej časti sa vám zobrazia nájdené odkazy. Pokiaľ hľadáte konkrétne slovné spojenie, napríklad návod na použitie, zadáte celé slovné spojenie do úvodzoviek: „návod na použitie".

Prihlasovanie na portál

Prihlasovací panel je umiestnený v pravej hornej časti stránky portálu. Po kliknutí na funkciu „Prihlásiť sa na portál“ vás systém automaticky presmeruje na prihlasovanie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. Pred prvým prihlásením je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu eID klient, ktorá vám umožní prihlásenie s občianskym preukazom s čipom. Aplikáciu si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

Po prihlásení sa na portál vám budú sprístupnené ďalšie moduly a funkcionality portálu, akými sú napríklad „Elektronická schránka“, „Môj profil“, služby a elektronické podania na inštitúcie alebo úrady a iné.

  • Elektronická schránka

Elektronická schránka je zriadená každému občanovi SR, ktorý dovŕšil 18. rok života, automaticky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Schránka je elektronickým úložiskom, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie. Vaša elektronická schránka obsahuje základné záložky: prijaté, odoslané a rozpracované správy. Prostredníctvom funkcií nastavenia môžete pridávať nové kategórie v rámci základných záložiek podľa potreby, čo vám umožní prehľadnejšie spravovanie obsahu vašej schránky.

Podrobnejšie informácie o používaní elektronickej schránky nájdete v Používateľskej príručke elektronickej schránky [.pdf, 1644.3 kB].

Návod na prihlásenie sa do elektronickej schránky je uvedený v Postupe pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky [.pdf, 967.2 kB].

  • Môj profil

Po prihlásení sa na portál máte v prihlasovacom paneli k dispozícii „Môj profil“, kde sa nachádzajú základné informácie o vás ako používateľovi portálu. Profil obsahuje  vašu identifikáciu a kategorizáciu, históriu stavu vašej elektronickej schránky a kontaktné údaje na vás.  

V časti „Zobrazenie zastupovania“ je sprístupnený zoznam používateľov, ktorých máte oprávnenie zastupovať a zoznam používateľov, ktorí sú oprávnení zastupovať vás. Zoznam oprávnených identít obsahuje najmä identifikačné údaje zastupovania, identifikáciu subjektu, typ zastupovania a dátum účinnosti.

Vo vašom profile používateľa si môžete zapnúť lokalizáciu prostredníctvom funkcie „Upravenie kontaktných údajov“ a následne sa vám všetky zodpovedné inštitúcie budú zobrazovať v mieste zvolenej lokalizácie s príslušnou adresou a kontaktom.

  • Moje záložky

Moje záložky vám slúžia na rýchly prístup k informáciám a funkciám, ktoré najčastejšie využívate. Ak máte záložky vytvorené, panel „Moje záložky“ sa zobrazí v pravej bočnej lište po vašom úspešnom prihlásení sa na portál.

Jednotlivé záložky môžete vytvoriť kliknutím na funkciu „Pridať do záložiek“. Pri službách v jednotlivých kategóriách životných situácií v hlavnej navigácii sa nachádza link „Viac info“, ktorý sprístupňuje informačný obsah s možnosťou pridania záložky..

Ak odkaz v paneli už nechcete využívať, kliknite na „Všetky záložky“ a následne zadajte „Vymazať" pri konkrétnom odkaze.

Hlavná navigácia

Hlavná navigácia je rozdelená prostredníctvom záložiek na cieľové skupiny používateľov portálu: Občan, Podnikateľ a Inštitúcie. Ako používateľ sa môžete rozhodnúť, či chcete mať prístup k informáciám a službám ako občan, podnikateľ, alebo ako zástupca inštitúcie (orgánu verejnej moci).  Na tomto základe si následne vyberáte medzi jednotlivými ponúkanými elektronickými službami rozdelenými podľa životných situácií.

  • Záložka „Občan“

V tejto položke nájdete odkazy na služby členené podľa životných situácií, ktoré vás môžu zaujímať ako fyzickú osobu. Máte možnosť prechádzať cez rozmanité životné situácie vo vzťahu k verejnej správe, a to v oblasti: bývania, cestovania, dopravy, financií, kultúry, obrany a bezpečnosti, rodiny a vzťahov, vzdelania a športu, zamestnania, zdravia, životného prostredia a v neposlednom rade v oblastiach vzťahu občana ku štátu.

Cez link „Viac info“, ktorý nájdete pri jednotlivých službách vpravo, si môžete prezrieť všetky ponúkané informačné obsahy a následne si vybrať konkrétnu tému.

  • Záložka „Podnikateľ“

V tejto položke nájdete odkazy na služby členené podľa životných situácií, ktoré vás môžu zaujímať ako podnikateľa. Máte možnosť prechádzať cez rozmanité životné situácie vo vzťahu k verejnej správe, a to v oblasti: administratívneho a ekonomického chodu podniku, podnikania, podpory podnikania, zodpovedného podnikania, duševného vlastníctva, začatia a ukončenia podnikania.

Cez link „Viac info“, ktorý nájdete pri jednotlivých službách vpravo, si môžete prezrieť všetky ponúkané informačné obsahy a následne si vybrať konkrétnu tému.

  • Záložka „Inštitúcie“

Záložka „Inštitúcie“ je sprístupnená iba pre tých používateľov portálu, ktorí sú oprávnenými osobami zastupovať určený orgán verejnej moci (OVM). Na jej zobrazenie je potrebné sa najprv úspešne prihlásiť na portál v mene OVM. Výberom tejto záložky sa vám sprístupnia elektronické formuláre, ktoré sú určené výhradne pre OVM. Sú nimi napríklad elektronické formuláre na udelenie oprávnenia na zastupovanie OVM, registrácia a správa prístupov do informačných systémov verejnej správy, zriadenie a správa elektronických schránok OVM, organizačných zložiek a organizácií OVM, formuláre na prácu s modulom Centrálnej úradnej elektronickej tabule, formuláre súvisiace s petíciami a v neposlednom rade je tu sprístupnená správa informačného obsahu, kde si môžu OVM prezerať a meniť a publikovať informačný obsah priradený pod zvolené životné situácie ako agenda.

  • Informačný obsah „Životné situácie“

Životná situácia jednoduchým spôsobom popisuje možnosti riešenia konkrétneho problému vo vzťahu k verejnej správe (narodenie dieťaťa, svadba a pod.). Často je situácia prepojená na elektronické služby, ktoré sú poskytované orgánmi verejnej moci. Portál vám ponúka informácie o všetkých potrebných úkonoch súvisiacich s danou situáciou, kontakty na príslušné úrady a nasmeruje vás na konkrétnu elektronickú službu.

Životné situácie zastrešujú reálne situácie, s ktorými sa môžete stretnúť v každodennom živote. Jednotlivé okruhy životných situácií sú definované v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy a sú zobrazené na portáli v hlavnej navigácii a tiež v jednotlivých podsekciách hlavnej navigácie, kde je informačný obsah dostupný cez link „Viac info“ nachádzajúci sa napravo od príslušnej elektronickej služby.

  • Informačný obsah „Agendy“

Agendy obsahujú podrobné a z právnej úpravy vychádzajúce zdôvodnenia a podrobnejší popis konkrétnej oblasti vysvetlenej v príslušnej životnej situácii. Pokiaľ životná situácia odpovedá na najčastejšie otázky, agenda popisuje príslušnú problematiku podstatne podrobnejšie a približuje životnú situáciu z odbornej stránky na základe zákonov a paragrafov. Agendy sa tiež vo väčšej miere venujú kompetenciám na úrovni jednotlivých inštitúcií.

Agendy verejnej správy definuje Výnos Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy.

Jednotlivé agendy sú priradené k zodpovedajúcim životným situáciám a sú dostupné pod informačným obsahom životnej situácie v časti „Súvisiace agendy“.

Bočný panel

Umožňuje rýchly prístup k častiam obsahu portálu, akými sú sekcie Ako začaťNa stiahnutieÚradná tabuľaPomoc. Sekcia Ako začať  popisuje základné kroky, ktoré je potrebné splniť na to, aby ste mohli využívať portál slovensko.sk na elektronickú komunikáciu s úradmi. V sekcii Na stiahnutie sú k dispozícii základné aplikácie potrebné na prihlasovanie sa na portál a na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. V sekcii Úradná tabuľa  sa nachádza prístup k úradným dokumentom a informáciám zverejňovaným OVM, ktoré sú dostupné verejnosti. Cez tlačidlo Pomoc je k dispozícií kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého môžete zasielať svoje problémy, pripomienky, otázky alebo podnety. Ďalej sa v tejto sekcii nachádzajú informácie ako telefónne číslo na operátorov Ústredného kontaktného centra a užitočné odkazy na sekcie Návody a postupy,Otázky a odpovede alebo Na stiahnutie.

Všeobecná agenda umožňuje po prihlásení sa na portál realizovať podanie všeobecnej agendy na ktorúkoľvek zvolenú inštitúciu. Po zvolení poskytovateľa služieb sa vám zobrazí popis služby s tlačidlom „Prejsť na službu“. Ak kliknete na toto tlačidlo, budete vyzvaní prihlásiť sa na portál a po úspešnom prihlásení budete presmerovaní do svojej elektronickej schránky, kde sa vám zobrazí formulár podania všeobecnej agendy na odoslanie pre vami zvolenú inštitúciu.

  • Nájsť službu

Sprístupňuje všetky elektronické služby orgánov verejnej moci cez samostatné vyhľadávanie. V tejto časti si môžete službu jednoduchovo vyhľadávať na základe dostupných parametrov: Názov elektronickej služby, Názov inštitúcie alebo úradu, Životná situácia a iné. Pri jednotlivých službách sa vám zobrazí jej krátky popis a názov inštitúcie. Vo všeobecnosti platí, že každému orgánu verejnej moci, ktorý má zriadenú elektronickú schránku, je možné doručiť elektronické podanie minimálne v rámci služby „Všeobecnej agendy“. V prípade, že má inštitúcia zverejnených viacero služieb na portáli, ich zoznam sa sprístupní po zadaní názvu inštitúcie do vyhľadávania.

Poskytovanie elektronických služieb verejnej správy je jednou zo základných funkcií portálu. Jednotlivé inštitúcie si môžu zverejňovať prostredníctvom portálu svoje elektronické služby a sprístupňovať ich tak vám používateľom. Portál zabezpečí vaše overenie, vaše prihlásenie k službe, prevzatie vašich údajov, vytvorenie transakcie a jej postúpenie na príslušnú inštitúciu, ktorá službu realizuje.

Pre potreby elektronických služieb, ktoré vyžadujú na portáli podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, si môžete  bezplatne stiahnuť aplikáciu D.Signer/XAdES v sekcii Na stiahnutie. Súčasťou inštalačného balíčka aplikácie D.Signer/XAdES je aj verzia aplikácie D.Viewer, ktorú budete potrebovať na otváranie príloh podpísaných na portáli aplikáciou D. Signer/XAdES.

Sekcia Oznamy

V sekcii sú zverejňované aktuálne oznamy a správy súvisiace s prevádzkou a elektronickými službami portálu. Rovnako sa tu zverejňujú informácie o aktualizáciách a zmenách v jednotlivých životných situáciách a agendách.

Aktuálne témy a užitočné linky

Aktuálne témy sú vyhradené pre dôležité okruhy tém a otázok, s ktorými sa ako používatelia môžete stretnúť pri využívaní služieb a informácií portálu. Okruhy sa týkajú elektronických schránok, občianskeho preukazu s čipom, kvalifikovaného elektronického podpisu, elektronických kolkov a ostatných najčastejšie sa vyskytujúcich otázok a odpovedí od používateľov. Užitočné linky poskytujú prístup k externým portálom a sociálnym sieťam.

Päta stránky

V dolnej časti portálu sú zverejňované ďalšie užitočné odkazy portálu, akými sú Tlačivá, Inštitúcie, Návody, Slovník, Úložisko formulárov a Úložisko záznamov a iné. Časť Tlačivá obsahuje zverejnené dokumenty vo forme príloh zoradené podľa jednotlivých inštitúcií, ktoré ich majú v správe. Časť Inštitúcie obsahuje zoznam inštitúcií na Slovensku a predstavuje štruktúru jednotlivých orgánov, inštitúcií a úradov. Po kliknutí na inštitúciu sa zobrazí jej názov, korešpondenčná adresa, mapa lokalizácie, kontaktné údaje, internetová adresa, úradné hodiny a prípadne prislúchajúce inštitúcie. Slovník obsahuje abecedný zoznam pojmov, ktoré sú uvedené v rámci textov na portáli a ich bližšiu špecifikáciu a vysvetlenie. V úložisku formulárov sú dostupné vzory elektronických formulárov pre elektronické podania a elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia), ktoré si orgány verejnej moci zverejňujú v module elektronických formulárov. Úložisko záznamov zabezpečuje na ústrednom portáli dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov a elektronických správ a ich následnú trvalú čitateľnosť, zachovanie obsahu a platnosť elektronických podpisov. Do úložiska záznamov je možné ukladať dokument (záznam) v ľubovoľnom formáte, avšak veľkosť jedného záznamu je obmedzená na 50 MB.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2016
Dátum zverejnenia: 12. 3. 2013