Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa občianskeho preukazu s čipom, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

1.   Kedy sa začnú občianske preukazy s čipom vydávať?
2.   Aká je dĺžka platnosti občianskeho preukazu s čipom?
3.   Aké údaje sú uložené na elektronickom čipe?
4.   Čo je dôležité pri voľbe nového bezpečnostného osobného kódu?
5.   Čo sa stane ak držiteľ zadá nesprávny bezpečnostný osobný kód?
6.   Čo sa stane ak používateľ zabudne jeho bezpečnostný osobný kód?
7.   Čo zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe občianskeho preukazu?
8.   Bude možné vyčítať z občianskeho preukazu s čipom všetky údaje?
9.   Má držiteľ občianskeho preukazu možnosť pristupovať k dátam uloženým na čipe?
10. Kto prevádzkuje eID?
11. Ako je možné Online eID Funkciu použiť?
12. Je držiteľ občianskeho preukazu povinný Online eID Funkciu používať?
13. Musí byť online eID funkcia aktivovaná okamžite po vydaní občianskeho preukazu s čipom?
14. Kto môže akceptovať Online eID Funkciu?
15. Môže byť Online eID Funkcia použitá len cez Internet?
16. Čo má občan robiť ak čip javí známky „zošúchania“ a čítačka na neho prestane reagovať?
17. Existuje podobné riešenie aj v okolitých krajinách?

1. Kedy sa začnú občianske preukazy s čipom vydávať?

Vydávať sa začali 2. decembra 2013. Ich vydávanie je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej budú občanom sprístupnené služby verejnej správy cez Internet prostredníctvom elektronických eGovernment služieb.

2. Aká je dĺžka platnosti občianskeho preukazu s čipom?

Zákonom stanovená dĺžka platnosti je 10 rokov.

3. Aké údaje sú uložené na elektronickom čipe?

Na čipe sú uložené identifikačné údaje občana, akými sú napríklad: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia občana, údaje o platnosti dokladu. Na čipe môžu byť uložené navyše certifikáty pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), certifikáty potrebné na šifrovanie komunikácie s občianskym preukazom, prípadne iné údaje.

4. Čo je dôležité pri voľbe nového bezpečnostného osobného kódu?

Bezpečnostný osobný kód je kombináciou 6 číslic, ktorý si zvolí občan, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 65. rok veku pri podaní žiadosti; ostatní občania si môžu bezpečnostný osobný kód zvoliť pri podaní žiadosti alebo neskôr na okresnom riaditeľstve. Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného osobného kódu sa vykonáva na okresnom riaditeľstve alebo na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

5. Čo sa stane, ak držiteľ zadá nesprávny bezpečnostný osobný kód?

Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát (5) po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje. Následne odblokovanie vykoná na žiadosť majiteľa občianskeho preukazu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru.

6. Čo sa stane, ak používateľ zabudne jeho bezpečnostný osobný kód?

V prípade, ak držiteľ občianskeho preukazu zabudne svoj bezpečnostný osobný kód, je možné požiadať o zadanie nového kódu na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Pracovník Okresného riaditeľstva skontroluje totožnosť držiteľa občianskeho preukazu a sprístupní občanovi možnosť zadania nového kódu.

7. Čo zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe občianskeho preukazu?

Na čipe sú uložené aj citlivé údaje občana. Z toho dôvodu je bezpečnosť týchto údajov podstatnou súčasťou riešenia. Údaje na čipe občianskeho preukazu sú chránené bezpečnostnými mechanizmami a bezpečnostným osobným kódom. Taktiež získať údaje z čipu budú môcť len oprávnené subjekty, ktoré budú disponovať príslušným prístupovým certifikátom. Doklad je účinne chránený voči bezpečnostným hrozbám ako sú napríklad imitovanie, krádež alebo pozmeňovanie údajov či klonovanie.

8. Bude možné vyčítať z občianskeho preukazu s čipom všetky údaje?

Nie, z občianskeho preukazu s čipom bude možné čítať len tie údaje, ktoré občan (držiteľ dokladu) povolí a odsúhlasí na čítanie. Prístup k zvoleným údajom občan potvrdzuje zadaním bezpečnostného osobného kódu. Pri čítaní údajov sa vytvorí medzi serverom a občianskym preukazom dôveryhodný šifrovaný komunikačný kanál, cez ktorý server prečíta občanom odsúhlasené údaje.

9. Má držiteľ občianskeho preukazu možnosť pristupovať k dátam uloženým na čipe?

Áno, držiteľ občianskeho preukazu môže pristupovať k údajom, uloženým na kontaktnom čipe. Držiteľ občianskeho preukazu si môže údaje zapísané v elektronickom čipe overiť na Kiosku na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

10. Kto prevádzkuje eID?

eID prevádzkuje Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky.

11. Ako je možné Online eID Funkciu použiť?

Aby bolo možné túto funkciu použiť pri prístupe k elektronickým službám prostredníctvom Internetu, je potrebné ju najprv aktivovať zadaním bezpečnostného osobného kódu držiteľa.

12. Kto môže akceptovať Online eID Funkciu?

Poskytovatelia online služieb, ktorí majú autorizovaný prístup k tejto funkcii občianskeho preukazu na báze prístupového certifikátu, ktorého vydávanie je pod kontrolu štátnej certifikačnej autority.

13. Môže byť Online eID Funkcia použitá len cez Internet?

Nie. eID funkcia nebola navrhnutá iba pre použitie na Internete. Môže byt použitá napr. aj na Kioskoch ministerstva vnútra, kde si môže držiteľ občianskeho preukazu prečítať napr. údaje uložené na čipe. V budúcnosti sa predpokladá, že bude k dispozícii viac takýchto zariadení aj v komerčnej sfére.

14. Čo má občan robiť ak čip javí známky „zošúchania“ a čítačka na neho prestane reagovať?

Pri častom používaní môže nastať stav, keď na trecích plochách čipu vznikne vrstva znečistenia, ktorá môže pochádzať napr. aj z procesu trenia čipu s kontaktnými plochami čítačky. Čip je nutné v takom prípade pretrieť.

15. Existuje podobné riešenie aj v okolitých krajinách?

Slovenská republika sa pripája ku krajinám, ktoré už elektronický občiansky preukaz svojím občanom vydávajú, ako sú napríklad Nemecko, Estónsko, Belgicko, Taliansko, Česká republika a mnohé ďalšie. Slovenský občiansky preukaz s čipom je inšpirovaný aj týmito úspešnými konceptami, ktoré však dopĺňa o využitie najnovších technológií a bezpečnostných štandardov.


 


 

Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2018
Dátum zverejnenia: 5. 1. 2017