Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa občianskeho preukazu s čipom, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.
 1. Aká je dĺžka platnosti elektronickej identifikačnej karty (eID)?
 2. Aké údaje sú uložené na čipe elektronickej identifikačnej karty?
 3. Čo je dôležité pri voľbe nového bezpečnostného osobného kódu (BOK)?
 4. Čo sa stane, ak držiteľ zadá nesprávny bezpečnostný osobný kód (BOK)?
 5. Čo sa stane, ak používateľ zabudne svoj bezpečnostný osobný kód (BOK)?
 6. Čo zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe elektronickej identifikačnej karty?
 7. Bude možné vyčítať z elektronickej identifikačnej karty všetky údaje?
 8. Má držiteľ elektronickej identifikačnej karty možnosť pristupovať k dátam uloženým na čipe?
 9. Kto prevádzkuje eID autentifikačný systém (AS-C)?
 10. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie online eID funkcie?
 11. Kto môže akceptovať eID Online Funkciu?
 12. Môže byť Online eID Funkcia použitá len cez Internet?
 13. Čo má občan robiť ak čip javí známky „zošúchania“ a čítačka naň prestane reagovať?
 14. Existuje podobné riešenie aj v okolitých krajinách?

1. Aká je dĺžka platnosti elektronickej identifikačnej karty (eID)?

Zákonom stanovená dĺžka platnosti občianskeho preukazu s elektronickým čipom je 10 rokovPlatnosť dokladu o povolení na pobyt s elektronickým čipom sa odvíja od dĺžky povoleného pobytu. Alternatívne autentifikátory sú vydávané s platnosťou 3 roky.

2. Aké údaje sú uložené na čipe elektronickej identifikačnej karty?

Na elektronickom čipe sú uložené jednak identifikačné údaje občana, akými sú napríklad: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia či údaje o platnosti dokladu. Na čipe môžu byť uložené taktiež certifikáty pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), certifikáty potrebné na šifrovanie komunikácie s elektronickou identifikačnou kartou a prípadne aj iné údaje.

3. Čo je dôležité pri voľbe nového bezpečnostného osobného kódu (BOK)?

BOK je kombináciou šiestich číslic, ktorú si zvolí držiteľ pri podaní žiadosti o vydanie elektronickej identifikačnej karty. Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného osobného kódu sa vykonáva na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

4. Čo sa stane, ak držiteľ zadá nesprávny bezpečnostný osobný kód (BOK)?

Ak zadáte päťkrát po sebe chybne bezpečnostný osobný kód (BOK), ďalšia možnosť  elektronickej komunikácie sa zablokuje. Následne odblokovanie viete vykonať osobne na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Ak máte doklad vydaný po 21. júni 2021, môžete odblokovať BOK pomocou PUK v nastaveniach Aplikácie pre eID v sekcii PIN manažment.

5. Čo sa stane, ak používateľ zabudne svoj bezpečnostný osobný kód (BOK)?

V prípade, ak zabudnete svoj BOK a nesprávnymi pokusmi si ho zablokuje, je možné požiadať o zadanie nového BOK kódu na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Pracovník skontroluje vašu totožnosť  a sprístupní možnosť zadania nového BOK kódu. Ak máte doklad vydaný po 21. júni 2021, môžete odblokovať BOK pomocou PUK v nastaveniach Aplikácie pre eID v sekcii PIN manažment.

6. Čo zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe elektronickej identifikačnej karty?

Na čipe elektronickej identifikačnej karty budú uložené aj citlivé údaje občana. Z toho dôvodu je bezpečnosť týchto údajov podstatnou súčasťou riešenia. Údaje na čipe sú chránené bezpečnostnými mechanizmami a BOK kódom. Získať údaje z čipu budú môcť len oprávnené subjekty, ktoré budú disponovať príslušným prístupovým certifikátom. Doklad je účinne chránený voči bezpečnostným hrozbám ako sú napríklad imitovanie, krádež alebo pozmeňovanie údajov či klonovanie.

7. Bude možné vyčítať z elektronickej identifikačnej karty všetky údaje?

Nie, z elektronickej identifikačnej karty bude možné čítať len tie údaje, ktoré občan (držiteľ dokladu) povolí a odsúhlasí na čítanie. Prístup k zvoleným údajom občan potvrdzuje zadaním BOK kódu. Pri čítaní údajov z eID sa vytvorí medzi serverom a kartou dôveryhodný šifrovaný komunikačný kanál, cez ktorý server prečíta občanom odsúhlasené údaje.

8. Má držiteľ elektronickej identifikačnej karty možnosť pristupovať k dátam uloženým na čipe karty?

Áno, držiteľ karty môže pristupovať k údajom uloženým na kontaktnom čipe elektronickej identifikačnej karty. Držiteľ karty si môže údaje zapísané v elektronickom čipe overiť na kiosku na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

9. Kto prevádzkuje eID autentifikačný systém (AS-C)?

AS-C prevádzkuje Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky.

10. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie online eID funkcie?

Držiteľ potrebuje elektronickú identifikačnú kartu, príslušné softvérové vybavenie a kontaktnú čítačku čipových kariet pripojenú k svojmu počítaču. Softvérové vybavenie (Aplikácia pre eID) k elektronickej identifikačnej karte je zverejnené v sekcii Na stiahnutie alebo na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

11. Kto môže akceptovať Online eID Funkciu?

Poskytovatelia online služieb, ktorí majú autorizovaný prístup k tejto funkcii občianskeho preukazu na báze prístupového certifikátu, ktorého vydávanie je pod kontrolu štátnej certifikačnej autority.

12. Môže byť Online eID Funkcia použitá len cez Internet?

Nie. eID funkcia nebola navrhnutá iba pre použitie na Internete. Môže byt použitá napr. aj na Kioskoch ministerstva vnútra, kde si môže držiteľ občianskeho preukazu prečítať napr. údaje uložené na čipe. V budúcnosti sa predpokladá, že bude k dispozícii viac takýchto zariadení aj v komerčnej sfére.

13. Čo má občan robiť, ak čip javí známky „zošúchania“ a čítačka naň prestane reagovať?

Pri častom používaní môže nastať stav, keď na trecích plochách elektronického čipu vznikne vrstva znečistenia, ktorá môže pochádzať napr. aj z procesu trenia čipu s kontaktnými plochami čítačky. Čip je nutné v takom prípade pretrieť.

14. Existuje podobné riešenie aj v okolitých krajinách?

Slovenská republika sa pripája ku krajinám, ktoré už elektronický občiansky preukaz svojím občanom vydávajú, ako sú napríklad Nemecko, Estónsko, Belgicko, Taliansko, Česko a mnohé ďalšie. Slovenská elektronická identifikačná karta je inšpirovaná aj týmito úspešnými konceptami, ktoré však dopĺňa o využitie najnovších technológií a bezpečnostných štandardov.

 

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2022
Dátum zverejnenia: 5. 1. 2017