Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ústav pamäti národa
info@upn.gov.sk

Ústav pamäti národa

Občan a štát

Sprístupnenie dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989.

Ústav pamäti národa je inštitúcia založená priamo zákonom č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa (ďalej len „zákon“).

Tento zákon upravuje:

 • vznik Ústavu pamäti národa,
 • spôsob konania pri odhaľovaní alebo stíhaní trestných činov,
 • ochranu osobných údajov prenasledovaných osôb,
 • činnosť v oblasti verejného vzdelávania.
 • evidovanie, zhromažďovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, správu a využívanie dokumentov bezpečnostných orgánov Nemeckej tretej ríše a Zväzu sovietskych socialistických republík a tiež bezpečnostných orgánov štátu, ktoré boli vytvorené a zhromaždené v období od 18. apríla 1939 do 15. februára 1990 a ktoré sa týkali zločinov spáchaných na osobách národnosti slovenskej alebo slovenských občanoch iných národností, teda:
 1. nacistických zločinov,
 2. komunistických zločinov,
 3. iných zločinov, ktoré sú zločinmi proti mieru, zločinmi proti ľudskosti alebo vojnovými zločinmi,
 4. iných represií z politických dôvodov, ktorých sa dopustili príslušníci slovenských a česko-slovenských orgánov činných v trestnom konaní, alebo osoby, ktoré konali z ich poverenia a ktoré boli zverejnené v súdnych rozhodnutiach, voči osobám postihnutým za konanie v záujme slobody, demokracie a existencie slobodného a demokratického Slovenska,
 5. činnosti bezpečnostných zložiek.

Nacistické a komunistické zločiny

Nacistickými a komunistickými zločinmi sú činy, ktoré spáchali funkcionári štátu v rozhodnom období a ktoré spočívali v používaní násilia, represií alebo iných foriem porušovania ľudských práv voči jednotlivcom alebo skupinám občanov alebo v súvislosti s ich uplatňovaním, ktoré boli trestnými činmi v čase ich spáchania alebo činmi nezlučiteľnými so základnými zásadami právneho poriadku demokratického štátu.

Zločiny proti ľudskosti

Zločinmi proti ľudskosti sú predovšetkým zločiny genocídy, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v zmysle Dohovoru o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, mučenie v zmysle Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a tiež iné závažné prenasledovanie z dôvodu príslušnosti prenasledovaných osôb k určitej národnostnej, politickej, spoločenskej, rasovej alebo náboženskej skupine, ak boli vykonávané funkcionármi štátu alebo nimi inšpirované alebo tolerované.

Predmet sprístupnenia a zverejnenia

Predmetom sprístupnenia a zverejnenia sú zachované alebo rekonštruované dokumenty, ktoré vznikli činnosťou Štátnej bezpečnosti a ďalších bezpečnostných zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989, evidované v dobových spisových alebo archívnych pomôckach (registroch) týchto zložiek alebo im nadriadených orgánov.

Predmetom sprístupnenia a zverejnenia nie sú dokumenty, ktoré sú vyňaté zo sprístupnenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa (takýmto dôvodom je predpoklad, že sprístupnenie alebo zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy Slovenskej republiky v medzinárodných stykoch, jej bezpečnostné záujmy alebo viesť k vážnemu ohrozeniu života osoby).

Ústav pamäti národa (ďalej len „Ústav“) je verejnoprávna ustanovizeň. Ústav je právnickou osobou. Sídlom Ústavu je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Úlohy Ústavu sú najmä:

 • vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, hlavne analyzovať príčiny a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nich,
 • sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní,
 • zverejňovať údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti,
 • dávať podnety na trestné stíhanie zločinov a trestných činov podľa; spolupracuje pritom s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,
 • poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci,
 • systematicky zhromažďovať a odborne dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody,
 • spolupracovať s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, knižnicami, pamätníkmi odboja, pamätníkmi koncentračných a pracovných táborov, poskytovať im informácie, bádateľské možnosti a metodickú pomoc a propagovať ich činnosť,
 • poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 - 1989 a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie, poriadať výstavy, semináre, odborné konferencie, diskusné fóra,
 • propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu,
 • rozhodovať o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja,
 • rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického odboja in memoriam a vydávať preukaz veterána protikomunistického odboja a preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam.

Sprístupnenie a zverejnenie dokumentov v pôsobnosti ústavu

Ústav je povinný na žiadosť fyzickej osoby staršej ako 18 rokov:

 • oznámiť, či je o nej v zachovaných informačných systémoch dokumentov, ktoré vznikli činnosťou Štátnej bezpečnosti, evidovaný osobný zväzok alebo zväzok s osobnými údajmi a či je tento zväzok zachovaný a ďalej či je zachovaný záznam, zachytávajúci výsledky nasadenia prostriedkov spravodajskej techniky alebo sledovania Štátnej bezpečnosti proti nej a či je o tom zachovaný informačný výstup zo zväzkov alebo akcií,
 • sprístupniť jej kópiu zachovaného zväzku, ak je v ňom obsiahnuté meno alebo nepravé (krycie) meno osoby evidovanej ako spolupracovník alebo príslušník bezpečnostnej zložky, sprístupniť aj:
 1. kópiu zachovaného osobného zväzku tejto osoby evidovanej ako spolupracovník bezpečnostnej zložky,
 2. kópiu zachovaného personálneho (kádrového) spisu tohto príslušníka bezpečnostnej zložky,
 • sprístupniť jej zachovaný záznam zachytávajúci výsledky nasadenia spravodajskej techniky a sledovania Štátnej bezpečnosti proti nej, a tiež aj zachovaný informačný výstup zo zväzkov, v ktorých je uvedená, vrátane kópie zachovaného personálneho (kádrového) spisu príslušníka bezpečnostnej zložky uvedeného v tomto informačnom výstupe,
 • sprístupniť zachované dokumenty, ktoré vznikli z činnosti Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), a dokumenty, ktoré vznikli z činnosti ďalších bezpečnostných zložiek, evidované v evidenčných pomôckach tejto správy alebo v archívnych a evidenčných pomôckach archívov ozbrojených síl,
 • sprístupniť zachované dokumenty, ktoré vznikli z činnosti odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy; ak sa jedná o osobný zväzok osoby evidovanej ako spolupracovník odboru vnútornej ochrany, sprístupní sa vtedy, ak bola táto osoba využitá na prospech Štátnej bezpečnosti.

Pri spore o pravosti dokumentu alebo jeho časti je ústav povinný na žiadosť právnickej osoby vydať pre potreby znaleckej činnosti originál zachovaného osobného zväzku alebo originál zachovaného personálneho (kádrového) spisu alebo tých častí, pravosť ktorých je sporná. Toto sprístupnenie sa uskutoční vydaním originálu zachovaného osobného zväzku alebo originálu zachovaného personálneho (kádrového) spisu alebo ich časti právnickej osobe, ktorá vykonáva znaleckú činnosť, a to na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie tejto činnosti.

Ústav je ďalej povinný na žiadosť fyzickej osoby staršej ako 18 rokov:

 • oznámiť, či je v zachovaných informačných systémoch zväzkov, ktoré vznikli činnosťou Štátnej bezpečnosti a ostatných bezpečnostných zložiek evidovaný ňou požadovaný zväzok s osobnými údajmi a či je zachovaný,
 • oznámiť, či osoba ňou uvedená je evidovaná ako spolupracovník Štátnej bezpečnosti a ostatných bezpečnostných zložiek a či je osobný zväzok tejto osoby zachovaný, ak sa nejedná o cudzinca,
 • sprístupniť jej kópiu zachovaného zväzku a dokument, ak sa nejedná o cudzinca,
 • sprístupniť jej kópiu zachovaného personálneho (kádrového) spisu alebo osobnej evidenčnej karty príslušníka bezpečnostnej zložky, ktoré sú obsiahnuté v zozname uverejnenom Ústavom.

Žiadosť

Sprístupnenie dokumentov sa uskutočňuje na základe žiadosti. Žiadosť sa podáva písomne ústavu. V žiadosti uvedie žiadateľ:

 • svoje meno, priezvisko,
 • rodné číslo alebo, ak ho nemá, dátum narodenia a
 • svoju adresu.

V žiadosti ďalej uvedie:

 • svoje štátne občianstvo, vrátane predchádzajúcich, predchádzajúce zmeny svojho priezviska, miesto narodenia, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vrátane názvu kraja predchádzajúcich trvalých pobytov, ak ich má alebo ich mal, ak žiada o sprístupnenie dokumentov,
 • názov inštitúcie alebo organizovanej skupiny osôb, ku ktorej sa má objektový zväzok vzťahovať, alebo priezvisko a prípadne tiež meno a ďalšie identifikačné znaky osoby, na ktorú sa pýta, či nebola evidovaná ako spolupracovník Štátnej bezpečnosti a ostatných bezpečnostných zložiek,
 • označenie personálneho (kádrového) spisu, pod ktorým je uvedený v zozname uverejnenom Ústavom, ak žiada o sprístupnenie takého spisu,
 • meno, priezvisko a rodné číslo zomrelého, alebo ak ho nemá, jeho dátum narodenia, ak je žiadateľ osobou oprávnenou na podanie žiadosti,

Žiadosť opatrí žiadateľ svojím úradne overeným podpisom. Úradné overenie podpisu nie je potrebné, ak žiadateľ pri osobnom podaní preukáže svoju totožnosť.

Vybavenie žiadosti

Žiadosť, ktorá neobsahuje stanovené náležitosti, Ústav bez zbytočného odkladu zamietne s uvedením zistených závad žiadosti; urobí tak vždy písomne do vlastných rúk žiadateľa, s výnimkou prípadov, kedy žiadateľ vzal pri ústnom konaní prehlásením do protokolu svoju žiadosť späť.

Žiadosť o sprístupnenie osobného zväzku, ktorá obsahuje stanovené náležitosti, vybaví Ústav v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti písomnou odpoveďou do vlastných rúk žiadateľa.

Žiadosť o sprístupnenie dokumentov, ktoré nie sú osobným zväzkom, ak obsahuje stanovené náležitosti, vybaví Ústav bez zbytočného odkladu potom, keď na to zabezpečí technické možnosti.

V písomnej odpovedi Ústav oznámi žiadateľovi:

 • údaje, na ktoré má podľa uvedeného nárok,
 • miesto sprístupnenia dokumentov,
 • údaje o evidenčnom zázname o existencii zväzku, ak zväzok nie je zachovaný, hlavne jeho druh, v akom období a ktorou súčasťou bezpečnostnej zložky bol vedený,
 • zistenie, že žiadateľ je osobou evidovanou ako spolupracovník Štátnej bezpečnosti alebo inej bezpečnostnej zložky.

Sprístupnenie dokumentov po bývalej ŠtB

Ministerstvo spravodlivosti SR uverejňuje vzory žiadostí:

Riadne vyplnené žiadosti spolu s overenými dokumentmi (v prípade žiadosti o sprístupnenie dokumentov o zosnulom) v súčasnosti je treba poslať na adresu Ústavu pamäti národa:

Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

Na obálku prosíme napíšte označenie: „Zväzky ŠtB“.

Plniac si svoju informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Vám Ústav pamäti národa dáva na vedomie nasledovné: 


Ďalšie užitočné informácie nájdete, ak kliknete na: Ústav pamäti národa.

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2013

Lokalita

 • Slovensko